BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 4.46 Mb.
trang10/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45


2. Thủ tục tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Thông báo tuyển chọn, xét chọn

- Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước thông báo tóm tắt về việc tuyển chọn đề tài được thực hiện trên chương trình VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và Báo Sài Gòn giải phóng. Thông báo chi tiết được đăng đầy đủ trên Báo Khoa học và Phát triển, trên các trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông báo về việc xét chọn đề tài được thực hiện bằng phương thức gửi văn bản đến các tổ chức được giao trực tiếp chuẩn bị hồ sơ. 

Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn tại Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Bước 3. Mở hồ sơ

Ban Chủ nhiệm Chương trình chịu trách nhiệm mở hồ sơ tuyển chọn, xét chọn. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan và đại diện các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được chỉ định xét chọn được mời tham dự. 

Bước 4. Đánh giá hồ sơ tuyển chọn, xét chọn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập các Hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn, xét chọn cho các đề tài để đánh giá hồ sơ. Mỗi Hội đồng chỉ thực hiện tư vấn cho một đề tài.Bước 5. Phê duyệt kết quả tuyển chọn, xét chọn

Ban Chủ nhiệm Chương trình tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng và có ý kiến nhận xét cụ thể đối với hồ sơ được đề nghị trúng tuyển của từng đề tài, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

Kết quả tuyển chọn, xét chọn sau khi phê duyệt được thông báo đến các tổ chức, cá nhân trúng tuyển, cơ quan chủ quản của tổ chức trúng tuyển và công bố trên Báo Khoa học và phát triển hoặc trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng trước khi thẩm định nội dung và kinh phí để Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và bố trí kế hoạch thực hiện.b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp).c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài;

+ Thuyết minh đề tài;

+ Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

+ Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài;

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện đề tài;

+ Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).

Mỗi văn bản trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

  - Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ hồ sơ gốc và một (01) bản điện tử của Hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).Lưu ý: Hồ sơ đăng ký được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên đề tài đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (ghi rõ: tên đề tài thuộc chương trình).

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện đề tài và cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia).

+ Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

d. Thời hạn giải quyết: Không có quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

- Cơ quan phối hợp: Các Ban chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên; Vụ Kế hoạch - tài chính.g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn, xét chọn.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Mẫu kèm theo):

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước;

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước;

- Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước;

- Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước;

- Giấy xác nhận tổ chức khoa học tham gia nghiên cứu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài có quyền tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài.- Cá nhân đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm đề tài phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

+ Là nhà khoa học, nhà nghiên cứu có trình độ chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học của đề tài trong 5 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Là người đề xuất ý tưởng chính và chủ trì tổ chức xây dựng Thuyết minh đề tài.

+ Bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện đề tài.- Cá nhân không được tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì đề tài nếu tính đến thời điểm nộp hồ sơ mà đang chủ trì từ một đề tài cấp nhà nước trở lên (kể cả trường hợp đã có biên bản nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá ở mức “Không đạt”), bao gồm: đề tài thuộc chương trình; đề tài độc lập; nhiệm vụ nghiên cứu theo Nghị định thư hợp tác khoa học và công nghệ.

- Cá nhân chủ trì các đề tài cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 và 2006-2010 không được tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì các đề tài với thời gian hạn định trong các trường hợp sau:

+ Kết quả thực hiện đề tài được đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước ở mức “Không đạt” và không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả; hoặc đề tài bị cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định đình chỉ trong quá trình thực hiện do sai phạm thì không được tham gia tuyển chọn, xét chọn trong hai năm, tính từ thời điểm có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước, hoặc từ thời điểm có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thực hiện nhiệm vụ.

+ Vi phạm quy định hiện hành về đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước trong việc nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở chậm so với thời hạn kết thúc Hợp đồng nghiên cứu từ sáu tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc của Hội đồng Lý Luận Trung ương đối với đề tài thuộc các chương trình khoa học xã hội giai đoạn 2001-2005) thì không được tham gia tuyển chọn, xét chọn trong thời gian tương ứng như sau: Một năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm từ sáu tháng đến dưới hai mươi tư

tháng; hai năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm từ hai mươi tư tháng trở lên.l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2002-QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước;- Thông tư số 08/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mẫu

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007

của Bộ trư­ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐĂNG KÝ1

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CẤP NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ


Căn cứ thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước năm 20..., chúng tôi:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm cơ quan chủ trì đề tài)

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm đề tài)

xin đăng ký chủ trì thực hiện đề tài:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

là đề tài độc lập thuộc lĩnh vực . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .


(hoặc) đề tài thuộc Chương trình KX. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .


Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện đề tài gồm:

  1. Thuyết minh đề tài (Phụ lục II – TMĐT);

  2. Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Phụ lục III - LLTC);

  3. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và ......2 cá nhân tham gia chính nghiên cứu đề tài (Phụ lục IV – LLCN)3;
  4. Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (nếu có phối hợp nghiên cứu) (Phụ lục V – PHNC);

  5. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn (nếu có kê khai huy động vốn từ nguồn khác);

  6. Các văn bản khác (nếu có): chứng minh cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài không vi phạm các quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Quy định tuyển chọn xét chọn, v.v....

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng sự thật.

......................., ngày tháng năm 20…


CÁ NHÂN

(đăng ký chủ nhiệm đề tài)

(Họ, tên và chữ ký)


TỔ CHỨC

(đăng ký chủ trì đề tài)

(Họ tên và chữ ký của thủ trưởng tổ chức, đóng dấu)Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương