BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 564 /QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 32.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích32.48 Kb.
#23128

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 564 /QĐ-BKHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia

xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen;

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2015;

Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng hai (02) nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia để xét giao trực tiếp:  1. Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Trám đen Hoàng Vân (Canarium nigrum Swingle) tại một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

  2. Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng.

(Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt thuyết minh và Tổ thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành Kinh tế – Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, Vụ KHTH.


KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Trần Quốc KhánhDANH MỤC HAI (02) NHIỆM VỤ QUỸ GEN CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 564/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1.

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Trám đen Hoàng Vân (Canarium nigrum Swingle) tại một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

  • Tuyển chọn được các cây trội Trám đen Hoàng Vân có sản lượng quả cao;

  • Xây dưng được kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh Trám đen Hoàng Vân và thu hái, bảo quản quả trám;

  • Xây dựng được mô hình trồng Trám đen Hoàng Vân có hiệu quả kinh tế cao.

- Cơ sở dữ liệu về nguồn gen Trám đen Hoàng Vân (đặc điểm lâm học, đa dạng di truyền, giá trị dinh dưỡng);

- Tuyển chọn được it nhất 20 cây trội Trám đen Hoàng Vân có sản lượng quả lớn hơn 15% so với quần thể tại địa phương;

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Trám đen Hoàng Vân bằng phương pháp ghép;

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh Trám đen Hoàng Vân lấy quả;

- Hướng dẫn kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản Trám đen Hoàng Vân;

- 01 ha vườn tập hợp giống Trám đen Hoàng Vân tại Bắc Giang;

- 06 ha mô hình tại 3 tỉnh (Bắc Giang, Phú Thọ và Quảng Ninh).


Xét giao trực tiếp cho Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam
2.

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng.


  • Tuyển chọn được các xuất xứ Tre ngọt có năng suất cao;

  • Xây dưng được kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh Tre ngọt và thu hoach, bảo quản măng;

  • Xây dựng được các mô hình trồng Tre ngọt lấy măng có hiệu quả kinh tế cao tại Phú Thọ, Lai Châu, Bắc Giang.

- Cơ sở dữ liệu về nguồn gen Tre ngọt (đặc điểm lâm học, đa dạng di truyền, giá trị dinh dưỡng);

- Tuyển chọn được ít nhất ba xuất xứ Tre ngọt có năng suất măng cao hơn giống đại trà tối thiểu 15%;

- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và gây trồng Tre ngọt lấy măng;

- Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch và sơ chế măng;

- 03 ha vườn tập hợp giống Tre ngọt (01 ha/tỉnh);

- 15 ha mô hình trồng Tre ngọt lấy măng có năng suất cao hơn đại trà tối thiểu 15% (mỗi tỉnh 05 ha).Xét giao trực tiếp Trung tâm khoa học lâm nghiệp Vùng Trung tâm Bắc bộ, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.tải về 32.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương