BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1179/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 18.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.98 Kb.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSố: 1179/QĐ-BKHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước;

Căn cứ mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt tại các Quyết định số 3053/QĐ-BKHCN, 3054/QĐ-BKHCN, 3055/QĐ-BKHCN, 3056/QĐ-BKHCN, 3058/QĐ-BKHCN, 3059/QĐ-BKHCN, 3060/QĐ-BKHCN, 3061/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 09 năm 2011, các Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN, 3085/QĐ-BKHCN, 3086/QĐ-BKHCN, 3087/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 3272/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn và Tổ thẩm định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm để đặt hàng năm 2014 thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tổng hợp và Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước,QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng 65 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và 01 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014 (chi tiết trong các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp phối hợp với Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao cho các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tổng hợp và Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước phối hợp với Ban Chủ nhiệm các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 tổ chức các Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ nhiệm các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 có đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: VT, Vụ KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Trần Việt Thanh: upload -> doc
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
doc -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
doc -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
doc -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
doc -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương