BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 1134/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích23.38 Kb.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆSố: 1134/QĐ-BKHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia

để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia Nghiên cứu đề xuất mô hình cấp nước sinh hoạt áp dụng công nghệ lọc màng với nguồn nước bị nhiễm mặn cho các cụm dân cư nông thôn ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (Chi tiết trong phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để lựa chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Vụ KHTH.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(đã ký)


Trần Quốc Khánh
Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số 1134 /QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả


Phương thức

tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu đề xuất mô hình cấp nước sinh hoạt áp dụng công nghệ lọc màng với nguồn nước bị nhiễm mặn cho các cụm dân cư nông thôn ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

1. Đề xuất được các mô hình xử lý nước phù hợp với từng loại mức độ nhiễm mặn cho khu dân cư nông thôn vùng ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

2. Xây dựng được mô hình cấp nước phù hợp bằng công nghệ màng lọc từ nguồn nước bị nhiễm mặn thành nước sinh hoạt (QCVN 02/2009/BYT) để cấp nước cho cụm dân cư nông thôn ven biển đồng bằng sông Cửu Long bị tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.1. Báo cáo xác định nhu cầu xây dựng mô hình và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cấp nước nguồn nước bị nhiễm mặn cho cụm dân cư nông thôn ven biển đồng bằng sông Cửu Long;

2. Tài liệu thiết kế, qui trình công nghệ chế tạo, thi công, lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng mô hình cấp nước di động sử dụng công nghệ xử lý nước bị nhiễm mặn thành nước sinh hoạt công suất 5m3/ngày bằng màng lọc nano áp lực thấp, nguồn điện từ năng lượng mặt trời (nước sinh hoạt đạt QCVN 02/2009/BYT);

3. Tài liệu thiết kế, qui trình công nghệ chế tạo, thi công, lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng mô hình cấp nước cố định sử dụng công nghệ xử lý nước ngầm bị nhiễm mặn thành nước sinh hoạt công suất 50m3/ngày bằng màng lọc nano áp lực thấp, nguồn điện lưới (nước sinh hoạt đạt QCVN 02/2009/BYT);

4. 02 mô hình cấp nước sinh hoạt tương ứng;5. Báo cáo đánh giá tác động của giải pháp công nghệ đề xuất đến kinh tế -xã hội- môi trường khu vực nghiên cứu.

Tuyển chọn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương