BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 37.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích37.78 Kb.
#1161

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/QĐ-BKHCNHà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012
BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012 (Lĩnh vực rà soát: Lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu: Rà soát nhóm thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Sản phẩm:

a) Báo cáo đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch

Văn phòng Bộ phối hợp với Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Quyết định này và xây dựng báo cáo đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/7/2012.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

- Lưu VT, VP.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Việt ThanhBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2012

(Lĩnh vực: Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
STT


TÊN/NHÓM TTHC,

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH


ĐƠN VỊ

CHỦ TRÌ


ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP


CĂN CỨ

LỰA CHỌN


DỰ KIẾN SẢN PHẨM


THỜI GIAN BẮT ĐẦU


THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước


1.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ (cấp lần đầu, thay đổi, bổ sung, cấp lại)


Văn phòng

Bộ Khoa học và Công nghệVăn phòng Đăng ký

hoạt động khoa học

và công nghệ


Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

- Báo cáo đơn giản hóa TTHC

- Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHCTháng 2/2012

Tháng 7/2012

2.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ (cấp lần đầu, thay đổi, bổ sung, cấp lại)
STT


TÊN/NHÓM TTHC,

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH


ĐƠN VỊ

CHỦ TRÌ


ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP


CĂN CỨ

LỰA CHỌN


DỰ KIẾN SẢN PHẨM


THỜI GIAN BẮT ĐẦU


THỜI GIAN HOÀN THÀNH

II

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

3.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

Văn phòng

Bộ Khoa học và Công nghệVăn phòng Đăng ký

hoạt động khoa học

và công nghệ


Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

- Báo cáo đơn giản hóa TTHC

- Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHCTháng 2/2012

Tháng 7/2012

4.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài (đăng ký lần đầu, đăng ký sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại)

5.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài (đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, bổ sung, đăng ký lại)


6.

Nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan đến cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (cấp lần đầu, cấp sửa đổi, bổ sung và gia hạn)


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 37.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương