BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư


Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁtải về 0.64 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.64 Mb.
#647
1   2   3   4   5

Chương III.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁChương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung xác định giá đánh giá. Trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu khẳng định lại các thông tin về năng lực, kinh nghiệm mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển.

TCĐG và nội dung xác định giá đánh giá dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn, khi soạn thảo nội dung này cần căn cứ theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp.

TCĐG phải công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào.

Mục 1. TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (1)

Các TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các điểm 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực.TCĐG kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

TT

Nội dung (2)

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

1

Kinh nghiệm:

Số lượng các hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói thầu này đã và đang thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc một thành viên của liên danh tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian ___ (3) năm gần đây.

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có ___ hợp đồng(4) tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh.

Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

Các nội dung khác (nếu có)
2

Năng lực sản xuất và kinh doanh:

Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong thời gian ____ (3) năm gần đây

Cơ sở vật chất kỹ thuật

Tổng số lao động, trong đó số lượng cán bộ chuyên môn hiện có

Các nội dung khác (nếu có)
3

Năng lực tài chính3.1 Doanh thuDoanh thu trung bình hàng năm trong ... (ghi số năm) năm gần đây (5)Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh, trong đó:(a) Doanh thu trung bình hàng năm trong… (ghi số năm) năm qua của thành viên đứng đầu liên danh

(thông thường không thấp hơn 40% mức quy định của cả liên danh)
(b) Doanh thu trung bình hàng năm trong… (ghi số năm) năm qua của từng thành viên khác trong liên danh

(thông thường không thấp hơn 25% mức quy định của cả liên danh)
3.2 Tình hình tài chính lành mạnhNhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh (chọn một hoặc một số chỉ tiêu tài chính phù hợp) (6). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh.(a) số năm nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này

từ … năm trở lên
(b) tỉ suất thanh toán hiện hành

đạt mức …
(c) giá trị ròng

đạt mức …
3.3 Lưu lượng tiền mặt (7)Nhà thầu phải đảm bảo lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu

đạt mức__ trong__tháng
Trong trường hợp liên danh, lưu lượng tiền mặt của cả liên danh được tính bằng tổng lưu lượng tiền mặt của mỗi thành viên trong liên danh, trong đó:(a) Lưu lượng tiền mặt của thành viên đứng đầu liên danh


đạt mức__ trong__tháng (thông thường không thấp hơn 40% mức quy định tại khoản 3.3 Mục này)
(b) Lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thành viên khác trong liên danh

đạt mức ___ trong ____ tháng (thông thường không thấp hơn 25% mức quy định tại khoản 3.3 Mục này)

4

Các yêu cầu khác (nếu có)
Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng mục này đối với gói thầu không tiến hành sơ tuyển. Tùy theo điều kiện của gói thầu mà nêu rõ việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu có thể được thực hiện tại bước đánh giá sơ bộ đối với tất cả nhà thầu có HSDT hợp lệ, không vi phạm điều kiện tiên quyết hoặc việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm được thực hiện sau khi xác định giá đánh giá.

(2) Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định nội dung yêu cầu chi tiết về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu cho phù hợp. Đối với các chỉ tiêu như tỷ suất thanh toán hiện hành, giá trị ròng và lưu lượng tiền mặt chỉ áp dụng trong trường hợp gói thầu có nội dung mua sắm phức tạp, có giá trị lớn; quá trình sản xuất, gia công, lắp ráp...với thời gian dài hoặc theo nhiều giai đoạn.

Đối với gói thầu ODA thực hiện theo quy định của nhà tài trợ.

(3) Ghi số năm cụ thể tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường từ 3 đến 5 năm; đối với gói thầu quy mô nhỏ thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án).

(4) Thông thường là từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

(5) Đối với yêu cầu về doanh thu:

- Thời gian yêu cầu thông thường là 3 năm. Trong một số trường hợp có thể quy định số năm ít hơn để khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu mới thành lập.

- Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm:

Yêu cầu về mức doanh thu trung bình hàng năm = [Giá gói thầu/
thời gian thực hiện hợp đồng tính theo năm] x k;


Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 2 đến 2,5; trong trường hợp đặc biệt thì có thể giảm xuống mức 1,5.

(6) Đối với yêu cầu về tình hình tài chính:

Có thể quy định một số chỉ tiêu cho thấy tình hình tài chính của nhà thầu với cách tính cụ thể như sau:

- Tùy theo thực tế gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong 1 đến 3 năm trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính.

- Tỉ suất thanh toán hiện hành cho biết khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của nhà thầu, tính bằng công thức:

Tỉ suất thanh toán hiện hành = tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn

Tỉ suất thanh toán hiện hành lớn hơn 1 cho biết doanh nghiệp có khả năng thanh toán nợ đến hạn (có hơn 1 đồng tài sản bảo đảm cho 1 đồng nợ).

- Giá trị ròng (vốn chủ sở hữu) cho biết khả năng tăng trưởng của một doanh nghiệp, tính bằng công thức:

Giá trị ròng = Tổng tài sản - tổng nợ phải trả

Thường quy định mức tối thiểu là giá trị ròng phải không âm.

(7) Đối với yêu cầu về lưu lượng tiền mặt:

Lưu lượng tiền mặt (dòng tiền) mà nhà thầu có được qua tài sản có thể chuyển thành tiền mặt, nguồn vốn tín dụng và những phương tiện tài chính khác, trừ đi lượng tiền mặt sử dụng cho các hợp đồng đang thực hiện, phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu về tiền mặt trong quá trình thực hiện gói thầu;

Cách tính thông thường đối với mức yêu cầu về lưu lượng tiền mặt:

Lưu lượng tiền mặt yêu cầu = Giá gói thầu theo trung bình tháng x t;

trong đó t là khoảng thời gian trung bình dự kiến cần thiết kể từ khi nhà thầu phát hành hóa đơn đến khi chủ đầu tư thanh toán theo hóa đơn đó.

Mục 2. TCĐG về mặt kỹ thuật

Tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu mà sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt" theo các ví dụ dưới đây. Đối với gói thầu quy mô nhỏ áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt". Đối với gói thầu ODA thì áp dụng theo phương pháp đánh giá do nhà tài trợ quy định.

1. TCĐG theo phương pháp chấm điểmVí dụ 1

TT

Nội dung yêu cầu

Mức điểm tối đa

Mức điểm yêu cầu tối thiểu

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Về phạm vi cung cấp

20

18

Chủng loại hàng hóa

10
Số lượng của từng chủng loại

10
2

Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất

23

20

Công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị

13
Mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu

10
3

Về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa

7

5

Giải pháp kỹ thuật

3
Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa

4
4

Về khả năng lắp đặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ thuật

6

4

Khả năng lắp đặt thiết bị

4
Bố trí cán bộ kỹ thuật

2
5

Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành

6

4

Bảo hành thiết bị

4
Bảo hành lắp đặt

2
6

Về khả năng thích ứng về mặt địa lý

6

4

Sự thích ứng về mặt địa lý (môi trường, khí hậu...)

6
7

Về khả năng cung cấp tài chính

15

12

Giá trị cho vay

10
Điều kiện cho vay (lãi suất, thời gian cho vay)

5
8

Về thời gian thực hiện

10

6

Thời gian giao hàng

5
Thời gian lắp đặt

5
9

Về đào tạo chuyển giao công nghệ

7

4

Kế hoạch đào tạo

3
Nội dung đào tạo

4Tổng hợp

100

77

Ghi chú:

- Cột (2): Tùy theo tính chất của gói thầu mà xác định số lượng các nội dung yêu cầu trong TCĐG cho phù hợp (các nội dung trong Bảng chỉ là ví dụ để minh họa).

- Cột (3): Mức điểm tối đa theo thang điểm 100 hoặc 1000 được chi tiết theo từng TCĐG.

- Cột (4): Mức điểm yêu cầu tối thiểu. Tùy theo tính chất của từng gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật nhưng phải bảo đảm không thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật; đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này không thấp hơn 80% tổng số điểm về mặt kỹ thuật.

HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của từng nội dung nếu có yêu cầu) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, được chuyển sang xác định giá đánh giá.

2. TCĐG theo tiêu chí "đạt", "không đạt"Ví dụ 2:

TT

Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng

Đạt

Chấp nhận được

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
Về phạm vi cung cấp

1

Chủng loại cung cấp

Máy tính xách tay
Không đúng chủng loại

2

Số lượng máy

30 chiếc
< 30 chiếc

3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

30 bộ song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

30 bộ đơn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Không có tài liệu hướng dẫn sử dụng
Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

4

Hệ điều hành

Windows Vista Home Premium hoặc tương đương
Sử dụng Windows đời thấp hơn hoặc hệ điều hành không tương đương

5

Bảng mạch chủ (mainboard)

Hỗ trợ công nghệ Core Duo

2MB Cache và tốc độ truyền dữ liệu của bảng mạch chủ ≥ FBS 880/553
Không hỗ trợ công nghệ Core Duo hoặc Cache <2 MB hoặc tốc độ truyền dữ liệu của bảng mạch chủ < FBS 880/553

6

Bộ vi xử lý (CHIP)

Sử dụng công nghệ Centrino Core Duo, xung nhịp ≥ 2,00 GHz
Không sử dụng công nghệ Centrino Core Duo hoặc xung nhịp < 2,00 GHz

7

Ổ cứng

Dung lượng ≥ 100 GB và tốc độ quay ≥ 7.200 vòng/phút
Dung lượng < 100GB hoặc tốc độ quay < 7.200 vòng/phút

8

Bộ nhớ trong (RAM)

Chủng loại DDRAM và dung lượng ≥ 1GB
Không đúng chủng loại DDRAM hoặc dung lượng < 1GB

9

Màn hình

Độ rộng ≥ 15 inch và áp dụng công nghệ màn hình gương
Độ rộng < 15 inch hoặc không áp dụng công nghệ màn hình gương

10

Ổ đĩa DVD

Đọc, ghi đĩa DVD
Không có ổ DVD hoặc không đảm bảo cả chức năng đọc và ghi DVD

11

Card màn hình, âm thanh, mạng

Có card cho màn hình, âm thanh, mạng riêng hoặc được tích hợp trên mainboard
Không có các loại card màn hình, âm thanh, mạng riêng mà không được tích hợp trên mainboard

12

Cổng cắm USB

3 cổng

2 cổng

< 2 cổng

13

Khe cắm thẻ nhớ

Có khe cắm, đọc được tối thiểu 5 loại thẻ nhớ
Không có khe cắm hoặc đọc ít hơn 5 loại thẻ nhớ

14

Trọng lượng

2,2 kg

>2,2 kg
vµ ≤ 2,5 kg


> 2,5 kg

15

Dung lượng pin

Đảm bảo duy trì máy ở chế độ làm việc ≥ 3 giờ
Duy trì máy ở chế độ làm việc < 3 giờ

16

Kết nối mạng nội bộ không dây (Wireless)

Wireless
Không có Wireless

17

Camera

Có webcam được lắp tích hợp trên máy

Có webcam riêng biệt với máy tính

Không có webcam

18

Bluetooth

bluetooth
Không có bluetooth

19

Thiết bị kèm theo

Túi da, chuột quang và bộ nạp điện
Không đủ 3 loại: túi da, chuột quang và bộ nạp điện
Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành

20

Bảo hành

Bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền với thời gian bảo hành 36 tháng
Không có bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền hoặc thời gian bảo hành < 36 tháng
Về thời gian thực hiện

21

Thời gian giao hàng

2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
> 2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

22

Thời gian lắp đặt

Cùng ngày với ngày giao hàng

1 ngày sau ngày giao hàng

> 1 ngày sau ngày giao hàng

Đánh giá

Đáp ứng

Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (22) nội dung trên


Không đáp ứngKhông đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên

Ghi chú:

- Cột (2): Tùy theo tính chất của gói thầu mà xác định số lượng nội dung yêu cầu trong TCĐG cho phù hợp (các nội dung trong Bảng chỉ là ví dụ để minh họa).

- Cột (3), (4) và (5): Tùy theo tính chất của gói thầu mà mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các nội dung được coi là yêu cầu cơ bản của HSMT, TCĐG chỉ sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với các nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chí “đạt”, “không đạt” được áp dụng thêm tiêu chí “chấp nhận được” nhưng không được vượt quá 30% tổng số các nội dung yêu cầu trong TCĐG.

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”.


tải về 0.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương