BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư viê việt nam chưƠng trình phát triển liên hợp quốCtải về 80.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích80.82 Kb.


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIÊ VIỆT NAM


CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC
Dự án 00084423

Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam - Nam”.Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: 08044589 ; Fax: 08044802 ;

E-mail: MDG.monitoring.vn@undp.org


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động 1.1.5. Cập nhật bộ cơ sở dữ liệu MDGs/VDGs năm 2013, 2014 và bổ sung số liệu thiếu của MDGs/VDGs các năm 2000 – 2012 theo quyết định 1755

Tư vấn trong nước: 02 người

Thời gian: 76 ngày làm việc cho 02 tư vấn trong nước

Địa điểm: Hà Nội

Sản phẩm: - Cập nhật số liệu MDGs/VDGs 2013, 2014 ( theo quyết định 1755)


- Cập nhật số liệu bổ sung MDGs/VDGs các năm 2000 – 2012 theo danh mục mới (theo quyết định 1755)

Cơ quan tiếp nhận: Giám đốc dự án quốc gia và UNDP Hà Nội1) BỐI CẢNH CHUNG :


Dự án “Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu Thiên nhiên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam-Nam” được xây dựng dựa trện thành công của dự án ”Báo cáo mục tiêu phát triển Thiên Nhiên kỷ 2008-2010” hỗ trợ bởi UNDP, nhằm phối hợp với các đối tác quốc gia, các cơ quan UN và các đối tác quốc tế khác tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thể chế hóa khuôn khổ giám sát và báo cáo các Mục tiêu Thiên nhiên kỷ(MDGs) phục vụ nâng cao chất lượng của các chính sách phát triển xã hội, đồng thời thúc đẩy hợp tác Nam-Nam nhằm đạt được đúng thời hạn các mục tiêu MDG và các mục tiêu phát triển xã hội.
Dự án thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tăng cường năng lực, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các nghiên cứu dựa trên bằng chứng và các đối thoại chính sách có sự tham gia,sẽ tập trung đạt được những mục tiêu đầu ra sau: (1) Năng lực quốc gia giám sát việc thực hiện MDGs và VDGs được nâng cao nhằm cung cấp các thông tin kịp thời, dựa vào bằng chứng,và có chất lượng. Đồng thời,giám sát MDGs/VDGs được thể chế hóa thành khung giám sát các kế hoạch và chính sách phát triển xã hội quốc gia.(2) Năng lực quốc gia báo cáo việc thực hiện MDGs/VDGs, được nâng cao nhằm cung cấp các thông tin về tiến độ thực hiện, nguyên nhân/bài học thành công và hạn chế,và những khuyến nghị phù hợp cho chính sách phát triển xã hội quốc gia. Đồng thời,báo cáo MDGs/VDGs được thể chế hóa như một công cụ giám sát, đánh giá và tư vấn về các chính sách phát triển xã hội quốc gia.(3) Việt Nam càng ngày càng đóng vai trò tích cực trong quan hệ hợp tác Nam-Nam nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm cũng như học hỏi những thực hành tốt trong thực hiện MDGs với các nước khác,góp phần xây dựng và cải tiến các chính sách phát triển xã hội quốc gia. Thông qua việc đạt được các mục tiêu đầu ra, dự án này sẽ đặc biệt đóng góp vào mục tiêu đầu ra 1.1.1, đầu ra 1.1 của Một Kế hoạch 2012-2016, sự giám sát và đánh giá của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, và thực hiện các MDGs/VDGs.

Dự án được Vụ Lao động, văn hóa và xã hội ( DLCSA ) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( MPI ) thực hiện và hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác có liên quan của MPI, các Bộ / cơ quan liên quan, các địa phương và các đối tác phát triển để đảm bảo đạt được những mục tiêu đầu ra như mong đợi. Quản lý dựa trên kết quả sẽ là cách tiếp cận chính trong quản lý, thực hiện, và giám sát, đánh giá dự án này.

Kết quả quan trọng dự kiến sẽ đạt được trong năm 2013-2014 bao gồm thể chế hóa cơ sở dữ liệu MDGs/VDGs,chuẩn bị cho xây dựng báo cáo MDG 2015, xây dựng các khung hành động tăng cường tiến độ MDG,lồng ghép các mục tiêu và chỉ số MDGs/VDGs vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngành ở các cấp khác nhau, và xây dựng chiến lược hợp tác Nam-Nam nhằm đạt được các MDGs.
Theo kế hoạch 2014, dự án sẽ tiến hành cập nhật bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo MDG/VDG 2015(cuối kỳ). Để triển khai công việc này, dự án sẽ tuyển 2 chuyên gia trong nước làm việc theo các nội dung dưới đây.
2) MỤC TIÊU :
Hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật bộ cơ sở dữ liệu MDG/VDG 2014. Cung cấp thông tin,dữ liệu đầu vào cho việc xây dựng báo cáo MDG/VDG 2015 và chuẩn bị báo cáo phục vụ cho phiên họp thường niên của Hội đồng của Liên Hiệp Quốc vào tháng 08/2015 tại New York.
3) NHIỆM VỤ :
Nhiệm vụ chung của nhóm là:


 • Cập nhật số liệu MDGs/VDGs năm 2013, 2014 (theo quyết định 1755)

 • Bổ sung số liệu còn thiếu của MDGs,VDGs các năm 2000 đến 2012 theo danh mục mới ( quyết định 1755)

Phân công nhiệm vụ cụ thể của 2 tư vấn như sau ( xem bảng đính kèm số 1) : • Tư vấn 1 (50 ngày): thực hiện 6 nhiệm vụ trên cho các chỉ tiêu MDGs/VDGs 2013, 2014

 • Tư vấn 2 (26 ngày): thực hiện 5 nhiệm vụ trên cho các chỉ tiêu MDGs và VDGs còn thiếu theo quyết định 1755

Danh sách cụ thể của các chỉ tiêu MDGs và VDGs được đính kèm.
Nhiệm vụ cụ thể của tư vấn được thể hiện tại bảng dưới đây :

 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THU THẬP VÀ BÁO CÁO SỐ LIỆU MDGs/VDGs NĂM 2014

( Bộ chỉ số theo quy định 1755 của Thủ tướng được đính kèm )

STT

Các hoạt động

Thời gian triển khai thu thập số liệu từ tháng 10/2014-6/2015
Năm 2014

Năm 2015
T10

T11

T12

T1

T2

T3

T4

T5

T6
1

Cập nhật số liệu MDGs/VDGs năm 2013, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.

Đánh giá, rà soát các nguồn số liệu của các chỉ tiêu MDGs/VDGs cần thu thập cho 2 năm 2013,2014

x

x

 

 

 

 

 

 

 
1.2

Liên hệ với các bộ/ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thu thập/cung cấp số liệu

 

x

x

 

 

 

 

 

 
1.3

Tiến hành thu thập số liệu cho các chỉ tiêu năm 2013

 

x

x

 

 

 

 

 

 
1.4

Tiến hành thu thập số liệu giai đoạn đầu cho các chỉ tiêu năm 2014

 

 

 

x

x

x

 

 

 
1.5

Tiến hành thu thập số liệu giai đoạn cuối cho các chỉ tiêu năm 2014

 

 

 

 

x

x

x

 

 
1.6

Tổng hợp số liệu và gửi dự án

 

 

 

 

 

 

 

x

x
2

Bổ sung số liệu còn thiếu của MDGs/VDGs các năm 2000 đến 2012 theo danh mục mới (QĐ1755)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1

Thu thập các báo cáo, các csdl, các tài liệu liên quan để đánh giá, rà soát các nguồn số liệu của các chỉ tiêu MDGs/VDGs

x

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2

Thu thập/cập nhật số liệu còn thiếu của các chỉ tiêu MDGs/VDGs từ những nguồn sẵn có

 

x

 

 

 

 

 

 

 
2.3

Liên hệ với các bộ/ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thu thập/cung cấp số liệu

 

x

 

 

 

 

 

 

 
2.4

Tiến hành thu thập số liệu còn thiếu của các chỉ tiêu MDGs/VDGs từ năm 2000-2012

 

x

x

 

 

 

 

 

 
2.5

Tổng hợp số liệu và gửi dự án

 

 

x

 

 

 

 

 

 


4) THỜI GIAN THỰC HIỆN :


 • 76 ngày làm việc cho 02 tư vấn trong nước thời kỳ từ cuối tháng 10/2014 đến tháng 6 /2015


5) SẢN PHẨM:
- Số liệu MDGs/VDGs năm 2013, 2014 ( theo quyết định 1755) được cập nhật

 • Đến cuối tháng 12 năm 2014 sẽ hoàn thành hoạt động 1.1 đến 1.3

 • Đến cuối tháng 6/ 2015 sẽ hoàn thành hoạt động 1.4 đến 1.6

- Số liệu còn thiếu của MDGs/VDGs các năm 2000 đến 2012 theo danh mục mới ( quyết định 1755) được bổ sung ( hoàn thành vào cuối tháng 12 /2014 )
6) GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :
- Vụ Lao động-Văn hóa-Xã hội và tư vấn điều phối chịu trách nhiệm giám sát việc tổng hợp số liệu của tư vấn.

- Kế hoạch triển khai sẽ được sử dụng làm cơ sở để Ban quản lý dự án và UNDP giám sát quá trình thực hiện, thời hạn nộp sản phẩm và chất lượng sản phẩm.
7) YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN :


 • Có trên 5 năm làm việc trong lĩnh vực thống kê.

 • Có kinh nghiệm tham gia thiết kế, khảo sát, thực hiện thu thập và tổng hợp những chỉ tiêu trên của Việt Nam.


8) ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN :


 • Cuối tháng 12 /2014 khi hoàn thành sẽ thanh toán 50% của hoạt động phần một ( 25 ngày làm việc của tư vấn và 100% của hoạt động phần hai ( 26 ngày làm việc của tư vấn)

 • 50% còn lại của hoạt động phần một (25 ngày làm việc của tư vấn) sẽ được thanh toán khi hoàn thành toàn bộ số liệu và sản phẩm được phê duyệt.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương