BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện hóa học công nghiệp việt namtải về 0.75 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---------------------------------------------NGUYỄN THỊ HÀ

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG HYDRO HÓA LIÊN TỤC GLUCOSE THÀNH SORBITOL TRÊN XÚC TÁC DỊ THỂ BẰNG THIẾT BỊ TRICKLE-BED ÁP DỤNG CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SORBITOL CÓ ĐỘ SẠCH CAO

Chuyên ngành: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ

Mã số: 62.44.01.19

LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

  1. PGS.TS. Mai Ngọc Chúc

  2. PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

HÀ NỘI – 2015

LỜI CAM ĐOAN

Luận án này là kết quả tôi đã trực tiếp nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Mai Ngọc Chúc và PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tác giả luận án

Nguyễn Thị Hà

DANH MỤC CÁC BẢNG

TT

Tên bảng

TrangBảng 1.1. Hàng rào năng lượng hydro hoá của C=O và bán kính nguyên tử của các kim loại khác nhau

12Bảng 1.2: Một số phản ứng đã được thực hiện trên thiết bị trickle-bed

20Bảng 3.1: Hàm lượng kim loại Ru trên xúc tác

47Bảng 3.2: H2 giải hấp phụ theo nhiệt độ trong TPD

49Bảng 3.3: Các tính chất hóa lý của chất mang và xúc tác 2% Ru/C-PTN

54Bảng 3.4: Độ phân tán của các xúc tác

56Bảng 3.5: Giá trị tần số dao động của cảm ứng mức ở các thể tích lỏng khác nhau trong bộ tách lỏng – khí

59Bảng 3.6: Sự phụ thuộc độ chuyển hóa vào thời gian tiếp xúc

61Bảng 3.7: Thành phần tạp chất trong nguyên liệu glucose tinh và thô

63Bảng 3.8: Sự biến đổi hoạt tính xúc tác 2%Ru/C-PTN theo thời gian

64Bảng 3.9: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ chuyển hóa và chọn lọc của phản ứng

66Bảng 3.10: Ảnh hưởng của áp suất đến độ chuyển hóa và độ chọn lọc sorbitol

69Bảng 3.11: Sự ảnh hưởng của lưu lượng lỏng đến độ chuyển hóa và độ chọn lọc của phản ứng

72Bảng 3.12: Ảnh hưởng của nồng độ glucose tinh khiết tới sự mất hoạt tính của xúc tác

76Bảng 3.13: Ảnh hưởng của nồng độ glucose thô tới sự mất hoạt tính của xúc tác

77Bảng 3.14: Sự ảnh hưởng của nồng độ oxi già đến hiệu quả tái sinh xúc tác

81Bảng 3.15: Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu quả xúc tác sau tái sinh

82Bảng 3.16: Sự ảnh hưởng thời gian đến hiệu quả tái sinh

83Bảng 3.17: Thời gian lưu của các chất trong hỗn hợp

86Bảng 3.18: Các tính chất hóa lý của sản phẩm sorbitol

78

DANH MỤC CÁC HÌNH

Stt

Tên hình

TrangHình 1.1: Cấu tạo phân tử và mô hình cấu trúc phân tử của sorbitol

4Hình 1.2: Phân bố tiêu thụ sorbitol trên toàn thế giới

6Hình 1.3: Sơ đồ phản ứng chuyển hóa glucose thành sorbitol

9Hình 1.4 : Sơ đồ cơ chế phản ứng hydro hóa β-D-glucose pyranose thành sorbitol

10Hình 1.5: Cơ chế của spillover

13Hình 1.6: Sơ đồ mô hình thiết bị phản ứng trickle-bed

21Hình 1.7: Sự phụ thuộc chế độ dòng chảy vào tốc độ dòng khí và dòng lỏng

22Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của thiết bị phản ứng

27Hình 2.2: a, Thiết bị phản ứng; b, cấu tạo buồng phản ứng

30Hình 2.3: Quy trình sản xuất glucose thô và glucose tinh khiết từ tinh bột

31Hình 2.4: Đường đẳng nhiệt hấp phụ N2,77K

33Hình 2.5: Đường đẳng nhiệt hấp phụ N2 trên vật liệu mao quản trung bình

34Hình 2.6: Sơ đồ tương tác giữa chùm electron sơ cấp với mẫu rắn

35Hình 2.7: Sơ đồ nguyên lý cơ bản của TEM

35Hình 2.8: Ba dạng liên kết hấp phụ CO – tâm kim loại: thẳng (a), bắc cầu (b), cặp đôi (c)

37Hình 2.9: Nguyên lý của phép phân tích EDX

38Hình 2.10: Sơ đồ nguyên lý của hệ ghi nhận tín hiệu phổ EDX

39Hình 2.11: Quy trình điều chế 2%Ru/C hoạt

42Hình 3.1: Ảnh TEM của mẫu xúc tác 2%Ru/C-PTN

48Hình 3.2: Giản đồ giải hấp H2 theo chương trình nhiệt độ (TPD) của mẫu 2%Ru/C-PTN

48Hình 3.3a: Đường hấp phụ và nhả hấp phụ đẳng nhiệt N2 của C hoạt tính

50Hình 3.3b: Phân bố mao quản của C hoạt tính

51Hình 3.4a: Đường hấp phụ và nhả hấp phụ đẳng nhiệt N2 của 2%Ru/C-PTN

52Hình 3.4b: Phân bố mao quản của xúc tác 2%Ru/C-PTN

53Hình 3.5: Phổ đồ hấp phụ xung CO của mẫu xúc tác 2% Ru/C-PTN-01

55Hình 3.6: Phổ đồ hấp phụ xung CO của mẫu xúc tác 2% Ru/C-PTN-02

56Hình 3.7: Sự phụ thuộc của lưu lượng lỏng thực vào lưu lượng lỏng hiển thị

57Hình 3.8: Đồ thị sự phụ thuộc của tần số cảm ứng mức vào thể tích dung dịch

59Hình 3.9: Mức tách lỏng khí hiển thị theo thời gian

60Hình 3.10: Đồ thị sự phụ thuộc độ chuyển hóa theo thời gian tiếp xúc

61Hình 3.11: Phổ EDX của glucose tinh khiết

62Hình 3.12: Phổ EDX của glucose thô

62Hình 3.13: Đồ thị sự phụ thuộc của độ chuyển hóa và độ chọn lọc vào nhiệt độ phản ứng (nguồn nguyên liệu glucose tinh khiết)

67Hình 3.14: Đồ thị sự phụ thuộc của độ chuyển hóa và độ chọn lọc vào nhiệt độ phản ứng (nguồn nguyên liệu glucose thô)

67Hình 3.15: Đồ thị sự phụ thuộc độ chuyển hóa glucose theo áp suất H2

70Bảng 3.16: Đồ thị sự phụ thuộc của độ chọn lọc sorbitol theo áp suất H2

70Hình 3.17: Sự phụ thuộc của độ chuyển hóa và độ chọn lọc vào thời gian tiếp xúc (nguồn nguyên liệu glucose tinh khiết)

74Hình 3.18: Sự phụ thuộc của độ chuyển hóa và độ chọn lọc vào thời gian tiếp xúc (nguồn nguyên liệu glucose thô)

74Hình 3.19: Độ bền của xúc tác theo thời gian (nguyên liệu glucose tinh khiết)

78Hình 3.20: Độ bền của xúc tác theo thời gian

(nguyên liệu glucose tinh thô)

78Hình 3.21: Phổ EDX của xúc tác giảm hoạt tính

80Hình 3.22: Phổ EDX của mẫu xúc tác mới

80Hình 3.23: Hoạt tính và độ ổn định của xúc tác tái sinh so với xúc tác mới

84Hình 3.24: Sắc ký đồ HPLC của sorbitol

85Hình 3.25: Sắc ký đồ HPLC chuẩn

86  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương