Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹otải về 24.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích24.07 Kb.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Tr­êng §h Kinh tÕ Quèc d©n

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1071/KH - ĐHKTQD

Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 09 n¨m 2015KÕ ho¹ch

Cảnh báo học tập năm 2015 đối với sinh viên hệ đại học chính quy các khóa 53, 54, 55, 56 và xét thôi học đối với sinh viên từ khóa 52 trở về trước
Kính gửi: Các đơn vị quản lý sinh viên đại học chính quy
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Quy định đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-KTQD ngày 04/01/2008 (áp dụng cho sinh viên Khóa 53) và Quyết định số 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 (áp dụng cho sinh viên Khóa 54, 55, 56) của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;Nhà trường tổ chức thực hiện công tác cảnh báo học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (khóa 53, 54, 55, 56) theo kế hoạch thời gian và phân công nhiệm vụ như sau:

I. Các đơn vị quản lý sinh viên (Khoa, Viện)

 1. Thông báo kế hoạch này đến sinh viên của Khoa, Viện.

 2. Thống kê tất cả các sinh viên trong hệ thống quản lý đào tạo (QLĐT) do Khoa, Viện quản lý.

 3. Tính kết quả học tập của các sinh viên đã tích lũy được đến hết đợt xét tốt nghiệp tháng 07 năm 2015.

 4. Đối chiếu với các quy định về kết quả học tập phải đạt được theo Quy chế, Quy định nêu trên để xác định các sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập. • Đối với các sinh viên Khóa 53 vận dụng theo khoản a) và khoản c) mục 1, điều 16 của QĐ số 17/VBHN-BGDĐT để xét cảnh báo. Cụ thể: Cảnh báo đối với những sinh viên Khóa 53 có điểm trung bình trung tích lũy < 4.8 hoặc có tổng số tín chỉ còn nợ >70 tín chỉ.

 • Đối với các sinh viên Khóa 54, 55, 56 vận dụng điều 16 của QĐ số 17/VBHN-BGDĐT và điều 15 của QĐ số 1212/QĐ-ĐHKTQD để xét cảnh báo. Cụ thể:

- Cảnh báo đối với những sinh viên Khóa 56 có điểm trung bình trung tích lũy < 1.2 hoặc có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 8 tín chỉ.

- Cảnh báo đối với những sinh viên Khóa 55 có điểm trung bình trung tích lũy < 1.4 hoặc có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 16 tín chỉ.

- Cảnh báo đối với những sinh viên Khóa 54 có điểm trung bình trung tích lũy < 1.6 hoặc có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

 • Lập danh sách những sinh viên đã hết thời gian đào tạo (khóa 51 trở về trước) và những sinh viên khóa 52 có kết quả học tập kém (không đủ điều kiện học tiếp theo quy định) đề nghị Nhà trường xóa tên.

 • Những sinh viên nếu hết thời hạn nghỉ học tạm thời nhưng không có đề nghị được tiếp tục quay trở lại học tập, các đơn vị thông báo cho sinh viên và lập danh sách đề nghị xóa tên.

 1. Thành lập Hội đồng xét cảnh báo học tập của đơn vị (Viện, Khoa..) để xác định và thông qua danh sách các sinh viên phải cảnh báo. Thành phần của Hội đồng là Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Bộ môn, trợ lý đào tạo, cố vấn học tập có liên quan).

 2. Các đơn vị gửi danh sách cụ thể về Phòng Quản lý đào tạo (danh sách phải nêu rõ lý do đối với từng trường hợp cụ thể và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị).

 3. Thời gian thực hiện: từ ngày 10/09/2015 đến hết ngày 10/10/2015.

 4. Sau khi có kết luận của Hội đồng xét thôi học, cảnh báo học tập của Nhà trường, các đơn vị quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên và gia đình sinh viên thuộc đối tượng bị thôi học, bị cảnh báo học tập và có kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hỗ trợ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập.

II. Phòng Quản lý đào tạo

 1. Là đơn vị chủ trì, đầu mối thực hiện kế hoạch. Tổ chức thống kê và tính kết quả học tập (đồng thời, song song với các đơn vị quản lý sinh viên) của các sinh viên trong diện xét. Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các đơn vị quản lý sinh viên trong quá trình thực hiện.

 2. Nhận kết quả họp Hội đồng của các đơn vị quản lý sinh viên. Kiểm tra, đối chiếu, so sánh với các kết quả lưu trữ và thống kê của Phòng. Phối hợp, thống nhất với các đơn vị quản lý sinh viên lập danh sách dự kiến trình Ban Giám Hiệu.

 3. Tổ chức họp Hội đồng xét thôi học, cảnh báo học tập của Trường. Thực hiện các quyết định của Hội đồng để trình Ban Giám Hiệu phê duyệt chính thức.

 4. Thông báo kết quả về các đơn vị và thực hiện Quyết định trên hệ thống mạng quản lý đào tạo.

 5. Tổ chức 01 buổi gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin và tư vấn đối với sinh viên (thuộc diện bị cảnh báo) và gia đình.

 6. Thời gian thực hiện: từ ngày 03/9/2015 đến hết ngày 30/11/2015.

III. Các đơn vị chức năng khác

 1. Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên: Phối hợp, cung cấp thông tin, xác nhận cho các đơn vị quản lý sinh viên khi được yêu cầu về những trường hợp được ưu tiên, ưu đãi trong học tập; các trường hợp gặp khó khăn cần động viên, giúp đỡ. Hỗ trợ các đơn vị trong việc xác định quá trình rèn luyện của sinh viên.

 2. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD: Thực hiện công tác tư vấn, định hướng cho các sinh viên.

 3. Phòng Tài chính kế toán: phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo để thống nhất quản lý danh sách sinh viên và nghĩa vụ học phí.

Đề nghị các đơn vị triển khai công tác xét cảnh báo học tập đúng quy định và bảo đảm đúng theo kế hoạch thời gian nêu trên. Mọi phản ánh xin gửi về Nhà trường qua phòng Quản lý đào tạo (đ/c Lương Việt Anh - Phòng 1.3, Nhà 10 – điện thoại 5953).
N¬i nhËn:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Như đề gửi;

- Lưu TH, QLĐT.
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)GS.TS. Phạm Quang TrungCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương