BỘ giáo dục và ĐÀo tạO


Phụ lục II KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁtải về 0.56 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3   4   5

Phụ lục II

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TRƯỜNG............


HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Số:..../KH...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày ... tháng ... năm 20...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành.

3. Yêu cầu

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

c) ...........

II. NỘI DUNG

1. Phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá

a) Thành viên hội đồng tự đánh giáTT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1


2


...


b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

12c) Các nhóm công tác

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhóm 1

1.
2.

Nhóm 2

1.
2.1.
2.

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian

b) Thành phần

c) Nội dung3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú

1….....

….2….....

….3….....

….4….....

….5….....

….4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác, cá nhân thu thập

Dự kiến chi phí (nếu có)

Ghi chú


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương