BỘ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.56 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.56 Mb.
#802
1   2   3   4   5KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác nhận tính xác thực và khách quan của báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ Trường … đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

3. Đề nghị công nhận hoặc không công nhận Trường ....… đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
2. Khảo sát sơ bộ

Thời gian

Nội dung

Thực hiện3. Khảo sát chính thức

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
5. Lấy ý kiến phản hồi của trường về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Thực hiện
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Đoàn ĐGN (để th/h);

- Trường được ĐGN;

- Lưu hồ sơ.


...., ngày.... tháng… năm 20...

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục VII

MẪU BÁO CÁO SƠ BỘ

(Kèm theo Công văn số:6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO SƠ BỘ

Người viết: ....................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................................

Điện thoại: ...............................................E mail: ....................................................................

Trường được đánh giá ngoài...............................................................................................

1. Nhận xét chung

a) Hình thức trình bày, cấu trúc..............................................................................................................................................................

b) Văn phong, chính tả..............................................................................................................................................................

2. Nhận xét về nội dung

...............................................................................................................................................................

3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ

...............................................................................................................................................................

4. Đề xuất với đoàn đánh giá ngoài về những vấn đề cần thảo luận thêm

.................................................................................................................................................................
……………, ngày … tháng … năm 20…

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục VIII

MẪU BẢN NHẬN XÉT VỀ CÁC TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT VỀ CÁC TIÊU CHÍ

Người viết: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. Email: .................................................................

Trường được đánh giá ngoài..............................................................................................

TIÊU CHUẨN..........................................................................................................................

Tiêu chí: ........................................................................................................................................

a) ........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

c) ........................................................................................................................................................

1. Điểm mạnh (đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường và ý kiến đề xuất) .................................................................................................................................................................

2. Điểm yếu (đánh giá việc xác định điểm yếu của trường và ý kiến đề xuất) ........................................................................................................................................................................

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng (đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của trường và ý kiến đề xuất)…………………………………………………………..

4. Kết quả đánh giá

- Nhận xét về kết quả đánh giá của trường:

- Trường tự đánh giá:

- Đánh giá của thành viên đoàn ĐGN:5. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng: ...........................................................................................................................................................................................

6. Những yêu cầu đối với trường để chuẩn bị cho khảo sát chính thức

..............................................................................................................................................................................................

(Đánh giá lần lượt đến hết tiêu chí được phân công theo cấu trúc trên)………, ngày … tháng … năm 20…

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IX

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Người viết: ...........................................................................................................

Đơn vị công tác: ................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Email: ..................................................

Trường được đánh giá ngoài..........................................................................

Tiêu chuẩn:.........................................................................................................

Tiêu chí:.................................................................................................................

a) ..............................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................

1. Điểm mạnh (đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường và ý kiến đề xuất)

2. Điểm yếu (đánh giá việc xác định điểm yếu của trường và ý kiến đề xuất)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng (đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của trường và ý kiến đề xuất)

4. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng

5. Đánh giá tiêu chí: Đạt/không đạt.

Trưởng đoàn

(Ký và ghi rõ họ tên)

.........., ngày ... tháng... năm 20........

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục X

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ...................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày … tháng … năm 20…BÁO CÁO

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

1. Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá

a) Nội dung:

b) Cách lập luận và lý giải:

c) Các ý kiến khác:2. Việc đánh giá các tiêu chí

a) Việc mô tả hiện trạng của các tiêu chí:

b) Việc xác định điểm mạnh, điểm yếu:

c) Việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng:

d) Việc sử dụng minh chứng:

đ) Tính trung thực, đầy đủ của minh chứng:

e) Kết quả tự đánh giá các tiêu chí:

3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, chưa đánh giá hoặc đánh giá chưa đầy đủ

a) Những tiêu chí chưa đánh giá đúng: Tiêu chí...thuộc Tiêu chuẩn.........

b) Những tiêu chí chưa đánh giá: Tiêu chí...thuộc Tiêu chuẩn...

c) Những tiêu chí đánh giá chưa đầy đủ: Tiêu chí...thuộc Tiêu chuẩn...(Đối với tiêu chí chưa được đánh giá đầy đủ cần nêu cụ thể)

4. Danh sách những tiêu chí cần kiểm tra minh chứng

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Mã minh chứng

1


2


...


5. Danh sách minh chứng cần bổ sung

....................................................................................................................................6. Đối tượng và nội dung phỏng vấn

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Đối tượng cần phỏng vấn

Số lượng

Nội dung phỏng vấn

Ghi chú

12...7. Cơ sở vật chất, các hoạt động cần khảo sát

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Lưu.


TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục XI

MẪU BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày … tháng … năm 20…BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ

Hôm nay, ngày........tháng.......năm.........đại diện đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ...................................................I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn đánh giá ngoài

- Ông (Bà):................................................... - Trưởng đoàn

- Ông (Bà):.................................................... - Thư ký

2. Trường

- Ông (Bà):................... - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTĐG

- Ông (Bà):................... - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐTĐG

- Ông (Bà):.................... - Thư ký HĐTĐG

- Ông (Bà):....................................................................................................................

II. NỘI DUNG

1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá

...........................................................................................................................................2. Những yêu cầu cụ thể đối với trường

...........................................................................................................................................3. Kế hoạch khảo sát chính thức

.........................................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc hồi....giờ..... cùng ngày.

Biên bản được lập thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản và 1 bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo./.HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục XII

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ...............................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày … tháng … năm 20…BÁO CÁO

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Tại Trường .........................................
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

.............................................................................................................................................II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI

...........................................................................................................................................III. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CƠ BẢN

1. Điểm mạnh:

.............................................................................................................................................
tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương