BỘ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.56 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.56 Mb.
#802
1   2   3   4   5

5. Thời gian thực hiện

Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi trường có thời gian thực hiện riêng để hoàn thành quá trình tự đánh giá. Sau đây là ví dụ minh họa về thời gian thực hiện tự đánh giá trong 14 tuần:

Thời gian

Hoạt động


Tuần 1


- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

Tuần 2


- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trườngTuần 3 - 5


- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng TĐG

- Mã hoá các minh chứng thu được

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chíTuần 6


Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG


Tuần 7


- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG


Tuần 8 - 9


- Dự thảo báo cáo TĐG

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐGTuần

10 - 11


- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng gópTuần 12


Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tuần 13


Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường

Tuần 14


- Nộp báo cáo TĐG

- Công bố rộng rãi báo cáo TĐGIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nơi nhận:

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);- Lưu: …

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH


Phụ lục III

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát

Nơi ban hành hoặc người thực hiện

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
...
Phụ lục IV

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Trường..................................Nhóm..................................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn:.............................................................................................................................

Tiêu chí: …………………….....……….................................……………….........................

a)….....................…………………………………….....…………….........................................

b).......…………………………………….....…………….................................…......................

c)......…………………………………….....…………….................................……...................1. Mô tả hiện trạng (mục này có mã minh chứng kèm theo): .................................

2. Điểm mạnh:.....................................................................................................................................

3. Điểm yếu:..........................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: ......................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt).Xác nhận của nhóm trưởng

......., ngày...... tháng ....... năm 20.....

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục V

MẪU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)(Bìa ngoài)

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTRƯỜNG..................................BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

TÊN TỈNH / THÀNH PHỐ - 20…(Bìa trong)

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTRƯỜNG............................................BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1Chủ tịch hội đồng
2Phó Chủ tịch hội đồng
3Thư ký hội đồng
4Uỷ viên hội đồng
5Uỷ viên hội đồng
...

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - 20...

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

...

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2

Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
III. KẾT LUẬN CHUNG
Phần III. PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1:………………………………… …………………….

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tiêu chuẩn 2:……………………… …………………………………...

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tiêu chuẩn 3:…………………………………………………………

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tiêu chuẩn 4:…………………………………………………………

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

12Tiêu chuẩn 5:……………………………………………………….

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tổng số các chỉ số đạt: ..................................tỷ lệ %....................................................

Tổng số các tiêu chí đạt: ...............................tỷ lệ %....................................................Ghi chú: Đánh dấu X vào ô tương ứng.

Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tên trường (theo quyết định mới nhất): ............................................................

Tên trước đây (nếu có): . .........................................................................................

Cơ quan chủ quản: ....................................................................................................

Tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ươngHọ và tên

hiệu trưởng


Huyện / quận / thị xã / thành phốĐiện thoại
Xã / phường / thị trấnFax
Đạt chuẩn quốc giaWebsite
Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)Số điểm trường
Công lậpThuộc vùng đặc biệt khó khăn
Tư thụcTrường liên kết với nước ngoài
Dân lậpLoại hình khác
1. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Số nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi
Số nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi
Số nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi
Số lớp mẫu giáo 3-4 tuổi
Số lớp mẫu giáo 4-5 tuổi
Số lớp mẫu giáo 5-6 tuổi
Cộng
2. Số phòng học
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng số
Phòng học kiên cố
Phòng học bán kiên cố
Phòng học tạm
Cộng
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:


Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Chưa đạt chuẩn

Hiệu trưởng


Phó hiệu trưởng


Giáo viên


Nhân viên


Cộng


b) Số liệu của 5 năm gần đây:
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng số giáo viên
Tỷ lệ trẻ/giáo viên (đối với nhóm trẻ)
Tỷ lệ trẻ/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo không có trẻ bán trú)
Tỷ lệ trẻ/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo có trẻ bán trú)
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và tương đương trở lên
4. Trẻ
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng số
Trong đó:
- Trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi
- Trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi
- Trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi
- Trẻ từ 3-4 tuổi
- Trẻ từ 4-5 tuổi
- Trẻ từ 5-6 tuổi
Nữ
Dân tộc
Đối tượng chính sách
Khuyết tật
Tuyển mới
Học 2 buổi/ngày
Bán trú
Tỷ lệ trẻ/lớp
Tỷ lệ trẻ/nhóm
Phần II

TỰ ĐÁNH GIÁ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

.............................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: ....................................................................................................................................

Mở đầu:

Cần viết ngắn gọn, mô tả tóm tắt, phân tích chung về cả tiêu chuẩn (không lặp lại trong phần phân tích các tiêu chí).Tiêu chí 1: ...................................................................................................................................

a).........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

c).........................................................................................................................................................

1. Mô tả hiện trạng:............................................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:.............................................................................................................................................................

3. Điểm yếu:............................................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:............................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá: Đạt (hoặc không đạt)(Đánh giá lần lượt cho đến hết các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 theo cấu trúc trên)

...............................................................................................................................................................

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: Nêu tóm tắt điểm mạnh nổi bật, những điểm yếu cơ bản của tiêu chuẩn; số lượng tiêu chí đạt yêu cầu, số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu (không đánh giá tiêu chuẩn đạt hay không đạt).

(Các tiêu chuẩn tiếp theo được đánh giá theo cấu trúc trên)

III. KẾT LUẬN CHUNG

.............................................................................................................................................................

……………, ngày ..............tháng ............. năm 20..........
HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục VI

MẪU KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ....................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………, ngày … tháng … năm 20……
tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương