BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học hà NỘi báo cáo tổng kếT ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ


Truy cập nội dung một Website để lấy nội dung Onlinetải về 230.31 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích230.31 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Truy cập nội dung một Website để lấy nội dung Online


Public Function ReadHtmlFromUrl(ByVal Url As String, Optional ByVal charset As String = "utf-8") As String

'create a new WebClient object

Dim client As New WebClient()

'create a byte array for holding the returned data

Dim html As Byte() = client.DownloadData(Url)

'Return Encoding.UTF8.GetString(Encoding.Convert(Encoding.GetEncoding(charset), Encoding.UTF8, html))

' neu la trang UTF-8 thi ko can chuyen doi

If charset.ToLower = "utf-8" Then

Return Encoding.UTF8.GetString(html)

Else

Return Encoding.UTF8.GetString(Encoding.Convert(Encoding.GetEncoding(charset), Encoding.UTF8, html))

End If

End Function
    1. Sử dụng SearchEngine của Google


Google là bộ máy tìm kiếm (Search Engine) với trên 4,2 tỷ trang Web đã được lập chỉ mục và có tốc độ tìm kiếm nhanh. Google không chỉ là công cụ tìm kiếm được hầu hết những người lướt Web sử dụng mà còn là tiện ích tìm kiếm được nhúng vào rất nhiều Website (một dịch vụ được Google cung cấp dưới nhiều hình thức và cho những đối tượng khác nhau). Do vậy việc sử dụng và kế thừa bộ máy tìm kiếm này ngoài tiện ích nhanh, chính xác còn góp phần nâng cao thứ hạng của Cổng thông tin Đào tạo.

Các bước đề tài sử dụng để nhúng SearchEngine Google vào Hệ thống trả lời tự động:

Bước 1: Nhúng API do Google cung cấp vào trang webBước 2: Thiết kế giao diện hiển thị kết quả${titleNoFormatting}


${content}


Tìm thấy ${estimatedResultCount} kết quả. Xem tiếp trang ${label} %{-|-|}
Kết quả tìm kiếm với từ khóa “đăng ký môn tin học cơ sở”

Hình 5. Kết quả tìm kiếm sử dụng nhúng SearchEngine Google vào Hệ thống


10.Mô hình hệ thống triển khai    1. Thành phần lớp dữ liệu


Do yêu cầu bài toán được đặt ra từ đầu là việc xây dựng hệ thống không phụ thuộc vào CSDL. Do đó công nghệ lập trình theo lớp được nghiên cứu và đề ra. Mọi thao tác liên quan đến việc thay đổi CSDL, nâng cấp đều được chỉnh sửa từ lớp này (không phải thay đổi code chương trình).

Dưới đây là một vài hàm tiêu biểu:  • Hàm kết nối CSDL

Protected Function GetCachedDatabase() As Database

If (Me._db Is Nothing) Then

Me._db = Me.GetDatabase

End If

Return Me._db

End Function

Protected Function GetConnection(ByVal Db As Database) As DbConnection

Dim Connection As DbConnection = Nothing

Try

Connection = Db.CreateConnection

Catch Ex As Exception

Throw

End Try

Return Connection

End Function

Protected Function GetDatabase() As Database

Return Me.GetDatabase(String.Empty)

End Function

Public Sub ExecuteNonQuery(ByVal DatabaseConfigKey As String, ByVal StoredProcedureName As String, ByVal ParamArray ParameterValues As Object())

Try

Me.GetDatabase(DatabaseConfigKey).ExecuteNonQuery(StoredProcedureName, ParameterValues)

Catch Ex As Exception

Throw

End Try

End Sub

Public Sub ExecuteNonQuery(ByVal DatabaseConfigKey As String, ByVal Trans As DbTransaction, ByVal StoredProcedureName As String, ByVal ParamArray ParameterValues As Object())

Try

Me.GetDatabase(DatabaseConfigKey).ExecuteNonQuery(Trans, StoredProcedureName, ParameterValues)

Catch Ex As Exception

Throw

End Try

End Sub

  • Hàm mã hóa thông tin

Protected Function DecryptDES(ByVal strText As String, ByVal sDecrKey As String) As String

Dim byKey() As Byte = {}

Dim IV() As Byte = {&H12, &H34, &H56, &H78, &H90, &HAB, &HCD, &HEF}

Dim inputByteArray(strText.Length) As Byte

Try

byKey = Encoding.UTF8.GetBytes(Left(sDecrKey, 8))

Dim des As New DESCryptoServiceProvider()

inputByteArray = Convert.FromBase64String(strText)

Dim ms As New MemoryStream()

Dim cs As New CryptoStream(ms, des.CreateDecryptor(byKey, IV), CryptoStreamMode.Write)

cs.Write(inputByteArray, 0, inputByteArray.Length)

Dim encoding As System.Text.Encoding=Encoding.UTF8

Return encoding.GetString(ms.ToArray())

Catch ex As Exception

Return ex.Message

End Try

End Function1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương