Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các hội đồng đánh giá và xét giải vòng 2 để xét chọn đề tài đạt giải nhất, giải nhì thuộc mỗi nhóm ngànhtải về 192.52 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu11.12.2017
Kích192.52 Kb.
  1   2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6661 / BGDĐT-KHCNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013

V/v thông báo họp các hội đồng xét chọn

giải nhất, giải nhì GT “Tài năng khoa học

trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viênKính gửi: Các trường đại học/ học viện (danh sách kèm theo)

Thực hiện Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các hội đồng để nhận xét, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (đánh giá vòng 01). Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị danh sách các đề tài có điểm đánh giá ở vòng 01 đạt từ 90 điểm trở lên (gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các hội đồng đánh giá và xét giải vòng 2 để xét chọn đề tài đạt giải nhất, giải nhì thuộc mỗi nhóm ngành. Thời gian họp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2013 (thời gian chính thức sẽ được thông báo sau).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên có đề tài được tham gia đánh giá và xét giải ở vòng 2:1. Đến tham dự và trình bày báo cáo tại Hội đồng. Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt đề tài để trình bày tại Hội đồng (trong thời gian 15 phút, trình bày bằng powerpoint).

2. Sinh viên gửi email trước ngày 10 tháng 10 năm 2013 để xác nhận về việc sẽ tham dự buổi họp của hội đồng, trong đó có ghi điện thoại, email, địa chỉ liên hệ của sinh viên chịu trách nhiệm chính.

3. Trường hợp đề tài không có sinh viên trình bày báo cáo tại hội đồng hoặc phát hiện đề tài không phải do sinh viên thực hiện, hội đồng đề nghị không xét giải.

Chi phí đi lại và ăn ở cho sinh viên trong thời gian tham gia các hội đồng nói trên do đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành.TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nơi nhận :

- Như trên,

- TT. Trần Quang Quý (để (b/cáo),

- Lưu VT, KHCNMT.

Nguyễn Phúc Khanh


* Ghi chú: Đề nghị sinh viên mang theo máy tính xách tay để trình bày bào cáo bằng powerpoint.

* Địa chỉ liên hệ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 0438680134. Email: vukhcns@moet.edu.vn; tvha_moet@yahoo.com (Đ/c Trần Việt Hà).
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

THAM GIA XÉT CHỌN GIẢI NHẤT, GIẢI NHÌ

GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2013

(Theo công văn số 6661 /BGD ĐT-KHCNMT ngày 27 tháng 9 năm 2013 )


TT

Mã số đề tài

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Đơn vị

1

Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên (TN)

1.1

TN-02

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của một số dẫn xuất 5Arylidene 3-N-(4-methylphenyl)-2-thioxothiazolidin-4-one

Lê Trọng Đức
Nguyễn Trần Thanh Trúc

Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

1.2

TN-11

Cấu trúc một số lớp đồ thị đặc biệt và ứng dụng

Đỗ Duy Hiếu
Nguyễn Minh Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.3

TN-29

Knockdown gene duch (Drosophila Ubiquitin Carboxy-terminal Hydrolase) tác động đến tế bào sản sinh dopamine và làm giảm khả năng vận động của ruồi giấm chuyển gen Drosophila melanogaster


Lê Đỗ Hoàng Nam

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2

Nhóm ngành Khoa học Nông nghiệp (NN)

2.1

NN-06

Nghiên cứu đa dạng sinh học các loài trong họ bướm phượng (Papilionidae) tại Vường quốc gia Bạch Mã.

Nguyễn Ngọc Tân
Nguyễn Hữu Phúc
Nguyễn Đức Trọng
Lê Minh Ngọc
Nguyễn Thị Mỹ Yến

Đại học Huế, Trường Đại học Nông lâm

2.2

NN-08

Ứng dụng kỹ thuật hoá mô miễn dịch để chẩn đoán bệnh do Circovirus gây nên trên lợn trên lợn ở vùng phụ cận Hà Nội

Lương Quốc Hưng
Phạm Phan Hướng
Hoàng Văn Minh
Nguyễn Vũ Sơn
Nguyễn Thị Huyền

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

2.3

NN-13

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải từ ao nuôi cá tra thâm canh bằng các loại thực vật thượng đẳng thủy sinh sống trôi nổi

Trần Thị Lam Khoa
Trần Thị Bé Gấm
Nguyễn Tấn Duy

Trường Đại học Cần Thơ

3

Nhóm ngành Y Dược (YD)

3.1

YD-04

Đánh giá hiệu quả diệt ruồi bằng bẫy tự tạo từ vỏ chai dầu ăn và kiến thức, thái độ, thực hành của người dân thôn Trung Hòa - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Lê Thị Liệu

Trường Đại học Y Thái Bình

4

Nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật 1 (KT1)

4.1

KT1-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số trong quá trình sấy phuc đến chất lượng sản phẩm bột chè xanh hoà tan sử dụng làm nguyên liệu chế biến trà sữa


Ngô Văn Quang
Nguyễn Thị Dinh
Nguyễn Thị Lý Phạm Quang Khiên
Nguyễn Thị Thu

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

4.2

KT1-09

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo module thu nhận tín hiệu điện tim (ECG) và nghiên cứu phương pháp loại bỏ nhiễu đường biên trong tín hiệu điện tim thu được

Nguyễn Văn Tràng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

4.3

KT1-15

Nghiên cứu, chế tạo la bàn từ số đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tín hiệu hàng hải có ghép nối với máy tính PC để giám sát và ghi nhật ký hướng đi

Đào Mạnh Hân
Phạm Duy Đại

Trường Đại học Hàng hải

: Data -> News
News -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương