BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 8987/bgdđt-ktkđclgd v/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Phụ lục II KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁtải về 0.55 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5Phụ lục II

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)TRƯỜNG (TRUNG TÂM)........


HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số:..../KH...


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm 20...KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường (trung tâm); để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường (trung tâm) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường (trung tâm) theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Yêu cầu

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

c) ...........

II. NỘI DUNG

1. Phân công hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giáTT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1


2


3


4


5


...


b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1


2
c) Các nhóm công tácTT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

1.2.Nhóm 2

1.2.

1.2.2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian

b) Thành phần

c) Nội dung3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú

1….....

….2….....

….3….....

….4….....

….5….....

….4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác, cá nhân thu thập

Dự kiến chi phí (nếu có)

Ghi chú

...


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương