BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.24 Mb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.24 Mb.
#728
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Thời gian thực hiện

Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể, mỗi trường (trung tâm) có thời gian thực hiện riêng để hoàn thành quá trình tự đánh giá. Sau đây là ví dụ minh họa về thời gian thực hiện tự đánh giá trong 14 tuần:


Thời gian

Hoạt động


Tuần 1

Từ ngày... đến ngày...

- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

Tuần 2

...


- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)Tuần 3 - 5

...


- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng

- Mã hoá các minh chứng thu được

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chíTuần 6

...Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG


Tuần 7

...


- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG


Tuần 8 - 9

...


- Dự thảo báo cáo TĐG

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐGTuần

10 - 11

...


- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường (trung tâm) và thu thập các ý kiến đóng gópTuần 12

...


Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tuần 13

...


Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường (trung tâm)

Tuần 14

...


- Nộp báo cáo TĐG

- Công bố rộng rãi báo cáo TĐGIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Nơi nhận:

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Hiệu trưởng/Giám đốc (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Lưu: …


TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)Phụ lục III

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

TT

Mã minh chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát

Nơi ban hành hoặc người thực hiện

Ghi chú

1
2
...

Phụ lục IV

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày28/12/2012 của Bộ GDĐT)

Trường (trung tâm).........Nhóm..............................
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn: ...........................................................................................................................

Tiêu chí: .......…..………………………….....………...............................……………….....

a)….....................…………………………………….....…………….................................……

b) ...................…………………………………….....…………….................................……..

c) .....................…………………………………….....…………….................................……..1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã minh chứng kèm theo):.....................

.......................................................................................................................................................................2. Điểm mạnh:................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................3. Điểm yếu:..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:.......................................................................................

.........................................................................................................................................................................5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường (trung tâm) đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)

Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt).Xác nhận của Nhóm trưởng

......., ngày...... tháng ....... năm 20...

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)Phụ lục V

MẪU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)
(Bìa ngoài)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG (TRUNG TÂM)...................................
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

TÊN TỈNH / THÀNH PHỐ - 20…(Bìa trong)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỜNG (TRUNG TÂM)...................................BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1Chủ tịch HĐ
2Phó Chủ tịch HĐ
3Thư ký HĐ
4Uỷ viên HĐ
5Uỷ viên HĐ
...
TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - 20...MỤC LỤC


NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

...

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỰ ĐÁNH GIÁ
Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2

Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
...
III. KẾT LUẬN CHUNG
Phần III. PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1:…………………………………………………………………..

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tiêu chuẩn 2:…………………………………………………………………...

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tiêu chuẩn 3:…………………………………………………………………..

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tiêu chuẩn 4:…………………………………………………………………..

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

12Tiêu chuẩn 5:…………………………………………………………………..

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

132....Tổng số các chỉ số đạt: ........ tỷ lệ %.....................................

Tổng số các tiêu chí đạt: ........ tỷ lệ %....................................Ghi chú: Đánh dấu X vào ô tương ứng.

Phần I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường/trung tâm (theo quyết định mới nhất): .....................................

Tên trước đây (nếu có): ................................................................................

Cơ quan chủ quản: .......................................................................................Tỉnh/thành phốHọ và tên hiệu trưởng (giám đốc)
Huyện/quận/thị xã/thành phố
Điện thoại
Xã/phường/thị trấn
FAX
Đạt chuẩn quốc gia
Website
Năm thành lập
Số điểm trườngCông lậpCó học sinh khuyết tật
Tư thục
Có học sinh bán trú
Thuộc vùng đặc biệt khó khăn
Có học sinh nội trú
Trường liên kết với nước ngoài
Loại hình khác
Trường phổ thông DTNT


1. Số lớp

Số lớp

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Khối lớp ...
Khối lớp ...
Khối lớp ...
Khối lớp ...
Khối lớp ...
Cộng
2. Số phòng học
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng số
Phòng học kiên cố
Phòng học bán kiên cố
Phòng học tạm
Cộng
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá:


Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Chưa đạt chuẩn

Hiệu trưởng

(giám đốc)
Phó hiệu trưởng (phó giám đốc)


Giáo viên


Nhân viên


Cộng


b) Số liệu của 5 năm gần đây:
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng số giáo viên
Tỷ lệ giáo viên/lớp
Tỷ lệ giáo viên/học sinh (học viên)
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên
4. Học sinh (học viên)
Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Năm học 20...-20...

Tổng số
- Khối lớp...
- Khối lớp...
- Khối lớp...
- Khối lớp...
- Khối lớp...
Nữ
Dân tộc
Đối tượng chính sách
Khuyết tật
Tuyển mới
Lưu ban
Bỏ học
Học 2 buổi/ngày
Bán trú
Nội trú
Tỷ lệ bình quân học sinh (học viên)/lớp
Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi
- Nữ
- Dân tộc
Tổng số học sinh/học viên hoàn thành chương trình cấp học/tốt nghiệp
- Nữ
- Dân tộc
Tổng số học sinh/học viên giỏi cấp tỉnh
Tổng số học sinh/học viên giỏi quốc gia
Tỷ lệ chuyển cấp (hoặc thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng)
Каталог: Data -> News
News -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
News -> ĐOÀn tncs hồ chí minh

tải về 1.24 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương