BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Phụ lục II KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁtải về 1.24 Mb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.24 Mb.
#728
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Phụ lục II

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)TRƯỜNG (TRUNG TÂM)........


HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số:..../KH...


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm 20...KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường (trung tâm); để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường (trung tâm) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường (trung tâm) theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Yêu cầu

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

c) ...........

II. NỘI DUNG

1. Phân công hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giáTT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1


2


3


4


5


...


b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1


2
c) Các nhóm công tácTT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

1.2.Nhóm 2

1.2.

1.2.2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian

b) Thành phần

c) Nội dung3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú

1….....

….2….....

….3….....

….4….....

….5….....

….4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác, cá nhân thu thập

Dự kiến chi phí (nếu có)

Ghi chú

...
Каталог: Data -> News
News -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
News -> ĐOÀn tncs hồ chí minh

tải về 1.24 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương