BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.24 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.24 Mb.
#728
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Gợi ý các minh chứng:

- Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các loại văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh theo quy định;

- Hồ sơ xếp loại chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Hằng năm, giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốc trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Hằng năm, giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốc trung tâm.Gợi ý các minh chứng:

- Phiếu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (theo mẫu Phụ lục IV của Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT);

- Phiếu đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm của giám đốc và phó giám đốc trung tâm;

- Hồ sơ xếp loại chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các hình thức khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền đối với giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có đủ cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Có đủ cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 12 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) của trung tâm hằng năm;

- Quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó;

- Quyết định thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chuyên môn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Giáo viên

a) Có số lượng giáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học; số lượng giáo viên thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

- Có số lượng giáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học;

- Số lượng giáo viên thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm.

Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng hằng năm của trung tâm;

- Bảng phân công giảng dạy, hợp đồng giáo viên thỉnh giảng hằng năm;

- Các báo cáo có nội dung về giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn tương ứng với từng cấp học của giáo dục chính quy; giáo viên dạy các chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 25 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT;

- Giáo viên dạy các chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Gợi ý các minh chứng:

- Hồ sơ cán bộ, viên chức của giáo viên;

- Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực; sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực;

- Sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.Gợi ý các minh chứng:

- Kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên;

- Danh sánh giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên đã được cơ quan có thẩm quyền

xếp loại đạt từ khá trở lên;

- Danh sách giáo viên đăng ký dạy bằng giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin;

- Bản tổng hợp các tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong các đợt hội giảng các cấp;

- Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Sổ dự giờ;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).3. Nhân viên

a) Có số lượng phù hợp với quy mô của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Số lượng nhân viên phù hợp với quy mô của trung tâm.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách nhân viên của trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về thực trạng nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm.

Yêu cầu của chỉ số:

- Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn;

- Các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm.

Gợi ý các minh chứng:

- Hồ sơ công chức, viên chức của các nhân viên;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về thực trạng nhân viên;

- Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm của nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao của nhân viên;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứng khác (nếu có).4. Học viên

a) Được phổ biến đầy đủ về mục tiêu, chương trình giáo dục, các yêu

cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm; các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Yêu cầu của chỉ số:

Học viên được phổ biến đầy đủ về:

- Mục tiêu, chương trình giáo dục, các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm;

- Các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc phổ biến về mục tiêu, chương trình giáo dục, yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm; các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến học viên;

- Nội quy của trung tâm đối với học viên;

- Kế hoạch và chương trình tổ chức ngoại khóa cho học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Được cung ứng các dịch vụ sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể.Yêu cầu của chỉ số:

Học viên được cung ứng các dịch vụ:

- Sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc học viên đã được cung ứng các dịch vụ sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Danh sách học viên đã được hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Hình ảnh, tư liệu về các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể của học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học viên và quy định về các hành vi học viên không được làm.Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện đầy đủ:

- Các nhiệm vụ của học viên theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT;

- Các hành vi học viên không được làm theo quy định tại Điều 33 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.Gợi ý các minh chứng:

- Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm về hạnh kiểm của học viên các lớp;

- Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Sổ gọi tên và ghi điểm;

- Danh sách đề nghị khen thưởng hoặc kỷ luật học viên trong mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc học viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quy định về các hành vi không được làm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật

a) Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.Yêu cầu của chỉ số:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc đảm bảo các điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;Yêu cầu của chỉ số:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên được:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.Gợi ý các minh chứng:

- Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm;

- Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm;

- Các chứng từ có nội dung thanh toán lương, phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viên khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.Yêu cầu của chỉ số:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên được:

- Bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

- H­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc cán bộ, giáo viên

được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật;

- Các minh chứng khác (nếu có).Ghi chú:

Khi mô tả tiêu chí này, cần tham khảo thêm Điều 24 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT.

III. TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

1. Cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhiệm vụ của trung tâm

a) Có khuôn viên, tường rào bao quanh, biển tên của trung tâm.Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm có có khuôn viên, tường rào bao quanh, biển tên.Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có phòng làm việc của giám đốc, các phó giám đốc, phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư, phòng họp hội đồng, phòng làm việc của các phòng (tổ) chuyên môn.

Yêu cầu của chỉ số:

- Có phòng làm việc của giám đốc, các phó giám đốc;

- Có phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư;

- Có phòng họp hội đồng;

- Có phòng làm việc của các phòng (tổ) chuyên môn.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung thống kê các phòng làm việc;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên; phòng bảo vệ; nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà để xe cho học viên.

Yêu cầu của chỉ số:

- Thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên;

- Có phòng bảo vệ, nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên.

Gợi ý các minh chứng:

- Nội quy thư viện;

- Danh mục sách báo, tài liệu tham khảo;

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

2. Phòng học đảm bảo yêu cầu theo quy định

a) Phòng học đảm bảo về diện tích, ánh sáng, an toàn, có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.Yêu cầu của chỉ số:

- Phòng học đảm bảo về diện tích, ánh sáng, an toàn;

- Có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung thống kê khối phòng học tập;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Phòng học tin học, ngoại ngữ được nối mạng internet.

Yêu cầu của chỉ số:

Phòng học tin học, ngoại ngữ được nối mạng internet.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung phòng tin học, ngoại ngữ được kết nối internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục;

- Hợp đồng, hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Phòng thí nghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.

Yêu cầu của chỉ số:

Phòng thí nghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.Gợi ý các minh chứng:

- Danh mục các thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề của trung tâm;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

3. Các công trình phục vụ sinh hoạt

a) Có phòng y tế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trường học và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Có phòng y tế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trung tâm;

- Có tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định.

Gợi ý các minh chứng:

- Danh mục thiết bị y tế của trung tâm;

- Danh mục các loại thuốc và sổ cấp phát thuốc;

- Biên bản kiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, hệ thống cung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn.Yêu cầu của chỉ số:

- Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên;

- Có hệ thống cung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn.

Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Có phòng nghỉ cho giáo viên, khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, riêng đối với nam và nữ, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.Yêu cầu của chỉ số:

- Có phòng nghỉ cho giáo viên;

- Có khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, riêng đối với nam và nữ đảm bảo vệ sinh môi trường.

Gợi ý các minh chứng:

- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung thống kê khối phòng nghỉ, khu vệ sinh đáp ứng được yêu cầu của giáo viên, nhân viên và học viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

4. Khai thác, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương để mở rộng hoạt động giáo dục của trung tâm

a) Khai thác, tận dụng tối đa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà văn hóa, hội trường của địa phương.Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm khai thác, tận dụng tối đa tại địa phương:

- Phòng học của các trường trung học cơ sở;

- Phòng học của trung học phổ thông;

- Nhà văn hóa và hội trường.

Gợi ý các minh chứng:

- Hợp đồng thuê hoặc cho thuê địa điểm mở lớp, đặt lớp;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc khai thác, tận dụng tối đa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà văn hóa, hội trường của địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Khai thác, sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Yêu cầu của chỉ số:

Trung tâm khai thác, sử dụng tại địa phương:

- Các nhà xưởng;

- Phòng thực hành, phòng thí nghiệm;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc khai thác, sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

- Hợp đồng thuê nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên và học viên.

Yêu cầu của chỉ số:

Liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

- Hợp đồng (hoặc thỏa thuận) sử dụng thư viện của địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

- Các minh chứng khác (nếu có).IV. TIÊU CHUẨN 4: CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

1. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.Yêu cầu của chỉ số:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tuyên truyền, nâng

cao nhận thức của nhân dân về lợi ích trong việc học tập suốt đời;

- Các hình thức tuyên truyền đã sử dụng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.Yêu cầu của chỉ số:

- Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục;

- Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc huy động các nguồn lực tự nguyện của tổ chức, cá nhân;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân, ủng hộ nguồn lực cho trung tâm;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn.

Yêu cầu của chỉ số:

Tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn;

- Thống kê các chương trình giáo dục thường xuyên đã thực hiện hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng và phát triển trung tâm

a) Có các hình thức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.Yêu cầu của chỉ số:

Có các hình thức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về hình thức phối hợp với tổ chức đoàn thể, cá nhân;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn

cảnh khó khăn.Yêu cầu của chỉ số:

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện theo quy định của các tổ chức, cá nhân để:

- Xây dựng cơ sở vật chất;

- Tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học;

- Khen thưởng học viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về việc huy động các nguồn lực tự nguyện của tổ chức, cá nhân;

- Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

c) Thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Yêu cầu của chỉ số:

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động nhằm:

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập; góp phần xây dựng xã hội học tập;

- Văn bản về việc phối hợp hoạt động giữa trung tâm với các tổ chức đoàn thể;

- Các minh chứng khác (nếu có).3. Thực hiện hiệu quả việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp

a) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo.Yêu cầu của chỉ số:

Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo.Gợi ý các minh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo;

- Hợp đồng biên soạn chương trình, tài liệu, học liệu;

- Chứng từ thanh toán (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

b) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để huy động người theo học các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ.Каталог: Data -> News
News -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
News -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
News -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
News -> Bch đOÀn tp. HỒ chí minh số: 191- bc/TĐtn-btn đOÀn tncs hồ chí minh
News -> TRƯỜng đẠi học lạc hồng khoa cnh-tp
News -> Nghị quyết của quốc hội số 23/2003/QH11 ngàY 26 tháng 11 NĂM 2003 VỀ nhà ĐẤT DO nhà NƯỚC ĐÃ quản lý, BỐ trí SỬ DỤng trong quá trình thực hiện các chính sáCH
News -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định về trang phục đối với Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng
News -> BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
News -> ĐOÀn tncs hồ chí minh

tải về 1.24 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương