BỘ giáo dục và ĐÀo tạo danh mụC ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ ĐƯa ra tuyển chọn thực hiện năM 2013tải về 0.56 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích0.56 Mb.
#13357
  1   2   3   4   5
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2013

(Theo Quyết định số 1972/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 05 năm 2012)


Số TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả và sản phẩmPhật giáo Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn 1945 – 1975


- Làm rõ nguồn gốc sự dấn thân cùng với những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn 1945 – 1975.

- Làm rõ những điểm giống nhau và khác nhau về sự dấn thân của Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ, so sánh với Phật giáo một số nước ở Đông Nam Á.- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Định chế giáo dục dưới triều Nguyễn (1802-1884)


- Làm sáng tỏ các luật lệ, quy chế, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc vận hành về giáo dục dưới triều Nguyễn.

- Chỉ ra được những giá trị, những bài học kinh nghiệm của quá khứ ứng dụng cho công tác tổ chức, đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam.- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu thực trạng phát triển con người vùng Đông Bắc giai đoạn 1999-2009


- Đánh giá được thực trạng phát triển con người vùng Đông Bắc và các tỉnh trong vùng.

- Tìm ra nguyên nhân sự chênh lệch trong phát triển con người vùng Đông Bắc

- Đề xuất được các giải pháp khả thi nhằm phát triển con người vùng Đông Bắc giai đoạn hiện nay.


- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nghệ thuật trưng bày hiện vật triển lãm thương mại trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

Xây dựng được lý thuyết thiết kế trưng bày hiện vật triển lãm thương mại hiện nay ở Việt Nam.

- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực (đất đai, lao động, vốn và trình độ đào tạo) đến thu nhập của nông hộ khu vực miền Trung Việt Nam

- Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến thu nhập của hộ nông dân

- Đề xuất được các giải pháp khả thi nâng cao thu nhập cho nông dân khu vực miền Trung Việt Nam.- Báo cáo phân tích các yếu tổ nguồn lực ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân khu vực miền Trung.

- Các giải pháp khả thi nâng cao thu nhập cho nông dân khu vực miền Trung.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Các yếu tố tác động đến sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở

Xác định được các yếu tố học đường và xã hội tác động đến sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở và đưa ra được các biện pháp can thiệp.

- Các yếu tố học đường và xã hội tác động đến sức khỏe tâm thần của học sinh trung học cơ sở.

- Hệ thống các biện pháp can thiệp.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Vấn đề đối xử với người đồng tính ở Việt Nam và các biện pháp can thiệp và trợ giúp.

- Đánh giá được thực trạng vấn đề đối xử với người đồng tính ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất được các biện pháp can thiệp và trợ giúp người đồng tính ở Việt Nam.-Báo cáo phân tích thực trạng vấn đề đối xử với người đồng tính ở Việt Nam hiện nay.

- Hệ thống các biện pháp can thiệp và trợ giúp người đồng tính.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục chuyên biệt khu vực miền Trung

- Xác định rõ mức độ khuyết tật trí tuệ của trẻ khuyết tật trí tuệ;

- Xác định nội dung, biện pháp, các điều kiện giáo dục kỹ năng sống cho các nhóm đối tượng khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục chuyên biệt khu vực miền Trung.- Sách tham khảo;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên đại học sư phạm

Đề xuất được mô hình và biện pháp phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên đại học sư phạm.


- Mô hình phát triển nghề nghiệp liên tục;

- Các biện pháp phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên đại học sư phạm,

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.

Đề xuất được các nội dung, biện pháp, điều kiện bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.

- Báo cáo phân tích về nội dung, biện pháp, điều kiện bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Phát triển kỹ năng tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập ở các trường đại học

Đề xuất được các biện pháp phát triển kỹ năng cố vấn học tập cho giảng viên – cố vấn học tập ở các trường đại học trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Chương trình bồi dưỡng cố vấn học tập phát triển kỹ năng tư vấn học tập;

- Sách tham khảo;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu lịch sử phát triển chương trình và sách giáo khoa ngữ văn THPT của Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

- Làm rõ các đặc điểm của chương trình và sách giáo khoa ngữ văn THPT qua các thời kỳ từ 1945 đến nay;

- Đề xuất định hướng cho việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa môn học sau 2015.- 1 sách tham khảo về lịch sử phát triển chương trình và sách giáo khoa ngữ văn THPT của Việt Nam từ năm 1945 đến nay

- Bản kiến nghị về định hướng cho việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa môn học sau 2015;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Khoa học Quản lý giáo dục – vấn đề và giải pháp

Xác định được những vấn đề bất cập trong khoa học quản lý giáo dục và đề xuất được giải pháp khắc phục, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

- Sách chuyên khảo về khoa học quản lý giáo dục;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Phát triển năng lực nghiên cứu về khoa học giáo dục của các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất được các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu về khoa học giáo dục cho giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý của các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tài liệu bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Bản kiến nghị các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm-xã hội tích cực cho học sinh tiểu học

Đề xuất được các biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm-xã hội tích cực cho học sinh tiểu học


- Hệ thống tiêu chí đánh giá kỹ năng xúc cảm - xã hội của học sinh tiểu học;

- Bộ công cụ đánh giá kỹ năng xúc cảm - xã hội của học sinh tiểu học;

- Tài liệu rèn luyện kỹ năng xúc cảm-xã hội tích cực cho học sinh tiểu học;

- Biện pháp rèn luyện kỹ năng xúc cảm-xã hội tích cực cho học sinh tiểu học;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông.

Đánh giá được thực trạng công tác đào tạo giáo viên giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên giáo dục công dân trung học phổ thông.

- Báo cáo thực trạng công tác đào tạo giáo viên giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông;

- Bản kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên giáo dục công dân ỏ trường trung học phổ thông;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp can thiệp công tác xã hội nhằm giảm thiểu hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở.

Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở và đề xuất được biện pháp can thiệp công tác xã hội nhằm giảm thiểu hành vi này.

- Tài liệu mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở;

- Tài liệu tập huấn về các biện pháp can thiệp công tác xã hội nhằm giảm thiểu hành vi gây hấn của học sinh trung học cơ sở;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Tổ chức giáo dục các loại hình nghệ thuật dân gian vùng Đồng bằng Bắc bộ cho học sinh trung học cơ sở.

Đề xuất được các giải pháp tổ chức giáo dục các loại hình nghệ thuật dân gian vùng Đồng bằng Bắc bộ cho học sinh trung học cơ sở.

- Các giải pháp tổ chức giáo dục các loại hình nghệ thuật dân gian vùng Đồng bằng Bắc bộ trong các trường trung học cơ sở;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Định hướng giáo dục âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh phổ thông sau năm 2015.

Đề xuất được các định hướng giáo dục âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh phổ thông sau năm 2015.

- Bản kiến nghị về định hướng giáo dục âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh phổ thông sau năm 2015;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Giải pháp phân luồng học sinh Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đề xuất được các giải pháp phân luồng học sinh Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.


- Báo cáo về các giải pháp phân luồng học sinh Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long sau trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Tối thiểu 2 Bài báo khoa học;

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non ở TPHCM.

Đánh giá được thực trạng và nhu cầu giáo viên mầm non và đề xuất được giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non ở TPHCM.

- Báo cáo về thực trạng, nhu cầu và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ở TPHCM;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực của người học trong nhà trường phổ thông.

Đề xuất định hướng và biện pháp tổ chức dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực của người học trong nhà trường phổ thông.

- 1 sách chuyên khảo về tổ chức dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực của người học trong nhà trường phổ thông;

- Tối thiểu 2 bài báo khoa học;

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nhu cầu học tập suốt đời và những rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở Việt Nam

- Làm rõ bản chất khái niệm học tập suốt đời và nhu cầu học tập suốt đời;

- Xác định được những rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở Việt Nam và đề xuất được các giải pháp khắc phục.- Tài liệu tham khảo về học tập suốt đời, nhu cầu học tập suốt đời và các rào cản đối với học tập suốt đời hiện nay ở Việt Nam;

- Bản kiến nghị các giải pháp khắc phục những rào cản đối với học tập suốt đời;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại dưới góc độ thể loại.

Làm rõ những đặc điểm quan trọng, những thành tựu, hạn chế, quy luật vận động và phát triển của từng thể loại trong văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại.

- 01 sách tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu Văn học các dân tộc thiểu số.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

- Làm rõ sự gia nhập của chữ quốc ngữ, ảnh hưởng và vai trò của chữ quốc ngữ trong đời sống văn hóa, văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX;

- Làm rõ sự định hình và đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi quốc ngữ hiện đại.- 1 sách tham khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Cú pháp tiếng Việt nhìn từ thuộc tính kết trị của các từ loại

Trên cơ sở lý thuyết kết trị của L. Tesniere miêu tả, phân tích câu tiếng Việt và các thành phần cú pháp của câu tiếng Việt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy tiếng Việt trong nhà trường.

- 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu đời sống tâm linh của người Sán Chỉ qua nghi lễ vòng đời

Làm rõ những đặc điểm đời sống tâm linh đặc trưng của người Sán Chỉ; làm rõ những giá trị văn hóa tín ngưỡng – tâm linh và giải pháp bảo tồn những giá trị này.

- 01 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Truyện ngắn Việt Nam hải ngoại 1975 -2010 trong tiến trình truyện ngắn Việt Nam hiện đại

Làm rõ diện mạo truyện ngắn Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 1975 - 2010 trên phương điện nội dung và hình thức; đánh giá vị trí của nó trong thể loại truyện ngắn Việt Nam và văn học Việt Nam giai đoạn này.

- Biên khảo về truyện ngắn Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 1975 – 2010;

- Bản thảo tuyển tập truyện ngắn Việt Nam ở nước ngoài;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Quan niệm về đạo làm người trong hoành phi, câu đối ở miền Bắc Việt Nam”

Hệ thống hóa và khai thác giá trị đạo đức, triết lý nhân sinh trong hoành phi, câu đối ở miền Bắc Việt Nam (trường hợp hệ thống hoành phi, câu đối trong nhà thờ các dòng họ).

- 01 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Đặc trưng và ảnh hưởng của truyện ngắn hậu hiện đại Hoa Kỳ đến truyện ngắn Việt Nam

Làm rõ đặc trưng và ảnh hưởng của truyện ngắn hậu hiện đại Hoa Kỳ đến truyện ngắn Việt Nam và chỉ ra những nét đặc thù của các cây bút truyện ngắn Việt Nam.


- 1 bản thảo sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nhóm truyện kể về “sự tích” trong truyện dân gian Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa

Nhận diện, tập hợp, hệ thống hóa và phân loại các truyện kể về sự tích; làm rõ quy luật sáng tạo văn học, đặc điểm văn hóa trong sáng tạo, mối quan hệ văn học và văn hóa của nhóm truyện này.

- Tư liệu sưu tầm truyện kể về “sự tích”;

- 1 sách tham khảo về vấn đề nghiên cứu;

- Chỉ ra những nét đặc thù của các cây bút truyện ngắn Việt Nam.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Tiến trình văn học – những vấn đề lý thuyết và các mô hình lịch sử

Làm rõ các phạm trù lý thuyết và mô hình lý thuyết về tiến trình lịch sử văn học


- 1 bản thảo chuyên luận về vấn đề nghiên cứu;

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Những giá trị cơ bản của dân ca M’Nông


Hệ thống hóa các làn điệu dân ca M’Nông và làm rõ những giá trị cơ bản về nội dung, ngôn ngữ và âm nhạc của dân ca M’Nông.


- Sách chuyên khảo về những giá trị cơ bản của dân ca M’Nông

- Bộ sưu tập tư liệu về dân ca M’Nông

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).

Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

- Xây dựng được những luận cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi.

- Đề xuất được các mô hình sinh kế bền vững cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi.
- Báo cáo khoa học luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Bản kiến nghị các giải pháp sinh kế bền vững cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi.

- Bản đề xuất các mô hình sinh kế bền vữngcho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).
Nghiên cứu liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

- Làm rõ lý thuyết về liên kết vùng.

- Đề xuất được các giải pháp khả thi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trên cơ sở lý thuyết về liên kết vùng.
- Lý thuyết về liên kết vùng phù hợp với miền Trung.

- Bản kiến nghị các giải pháp khả thi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Các bài báo khoa học (nêu số lượng cụ thể công bố trong nước, ngoài nước).

- Đào tạo sau đại học (nêu số lượng cụ thể).Каталог: Upload -> FileUpload
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
FileUpload -> TRƯỜng đẠi học duy tân trung tâm gdtc – qp bộ MÔn gdtc o0o
FileUpload -> CHƯƠng I giới thiệu môn nhảy xa sơ LƯỢc lịch sử phát triển môn nhảy xa I. SƠ LƯỢc lịch sử phát triển môn nhảy xa
FileUpload -> Phụ lục I mẫu chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số
FileUpload -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm gdtc & qp
FileUpload -> TRƯỜng đẠi học duy tân trung tâm gdtc-qp bộ môn: gdtc lý thuyết bóng đÁ HỌc phần III
FileUpload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 44/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương