BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


B. Đào tạo liên kết (TCCN, CĐ, ĐH, vừa làm vừa học)tải về 1.8 Mb.
trang10/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

B. Đào tạo liên kết (TCCN, CĐ, ĐH, vừa làm vừa học)

STT
Tr×nh ®é ®µo t¹o

Khãa häc/

N¨m tèt nghiÖphäc viªn nhËp hächäc viªn tèt nghiÖpPh©n lo¹i tèt nghiÖp

Sè häc viªn ®µo t¹o theo ®¬n ®Æt hµng cña nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng,

doanh nghiÖpTỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

(§èi víi häc viªn ch­a

cã viÖc lµm)


Lo¹i

xuÊt


s¾c

Lo¹i giái

Lo¹i

kh¸


I

Tæng sè
II

Liªn kÕt ®µo t¹o
1

Ngµnh (nghÒ)....
2

Ngµnh (nghÒ)....
3

Ngµnh (nghÒ)....
III

D¹y nghÒ
1

D¹y nghÒ

dµi h¹n

a

NghÒ....
b

NghÒ....
c

NghÒ....
2

D¹y nghÒ

ng¾n h¹n


 

 

 a

NghÒ....

 

 

 b

NghÒ....

 

 

 c

NghÒ....

 

 

 IV

Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

liªn kÕt víi doanh nghiÖp
1

Ngµnh nghÒ...
2

Ngµnh nghÒ...

C. Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo khác

STT

Chương trình

bồi dưỡng, đào tạoSố người

tham gia


Thời gian bồi dưỡng,

đào tạo (tháng)Số người được cấp chứng chỉ (nếu có)

1

...


2

...


3

...


....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 14

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)


THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trung tâm giáo dục thường xuyên,

năm học .....


STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học
-

II

Loại phòng học
-

1

Phòng học kiên cố
-

2

Phòng học bán kiên cố
-

3

Phòng học tạm
-

4

Phòng học nhờ
-

5

Số phòng học bộ môn6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)7

Bình quân lớp/phòng học8

Bình quân học viên/lớpIII

Số điểm trường
Số m2/học viên

IV

Tổng số diện tích đất (m2)V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)VI

Tổng diện tích các phòng1

Diện tích phòng học (m2)2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)3

Diện tích thư viện (m2)4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)5

Diện tích phòng khác (….)(m2)VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)


Số bộ/lớp

1

Khối lớp…2

Khối lớp…3

Khối lớp…4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)
-

5

…..VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ

học tập (Đơn vị tính: bộ)
Số học sinh/bộIX

Tổng số thiết bị đang sử dụng
Số

thiết bị/lớp1

Ti vi2

Cát xét3

Đầu Video/đầu đĩa4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể5

Thiết bị khác…..

………

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp
XI

Nhà ăn
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương