BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính học viện tài chíNH


CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁNtải về 0.93 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu21.07.2016
Kích0.93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Vũ Bá Anh (2004), "Tiêu chuẩn cho phần mềm kế toán Việt Nam", Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán số 02(7) 2004, Trang 28-30.

2. Vũ Bá Anh (2015), "Phát triển nguồn nhân lực kế toán ở doanh nghiệp dựa trên thuật toán di truyền", Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán số 01(138) 2015, Trang 38-39.

3. Vũ Bá Anh (2015), "Hoàn thiện hình thức kế toán máy ở Việt Nam", Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán số 04(141) 2015, Trang 47-49.

4. Vũ Bá Anh (2002), Giáo trình "Tin học đại cương", Nxb Tài chính.

5. Vũ Bá Anh (2009), Bài giảng gốc "Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lí", Học viện Tài chính.

6. Vũ Bá Anh (2010), Giáo trình "Tin học ứng dụng", Nxb Tài chính.

7. Vũ Bá Anh (2013), Đề tài "Đánh giá quản trị mối quan hệ khách hàng CRM trên địa bàn thành phố Hà nội", Học viện Tài chính.

8. Vũ Bá Anh (2014), Dịch sách "Quản lí dự án công nghệ thông tin", Học viện Tài chính.

9. Vũ Bá Anh (2015), Giáo trình "Cơ sở dữ liệu", Nxb Tài chính.

10. Thành viên đề tài khoa học cấp Bộ (1999), Tin học hóa công tác kế toán trong doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

11. Thành viên đề tài khoa học cấp Bộ (2001), Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm tin học, Bộ Tài chính.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Vũ Bá Anh, Đào Văn Thành (2002), Giáo trình Tin học đại cương, Nxb Tài chính, Hà nội.

2. Bộ Tài chính (1989), Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, Nxb Thống kê, Hà nội.

3. Bộ Tài chính (2005), Chuẩn mực số 29, Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4. Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1). Nxb Tài chính, Hà nội.

5. Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 2). Nxb Tài chính, Hà nội.

6. Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 48 và thông tư 138: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, ban hành ngày 14/9/2006

7. Bộ Tài chính (2009), Thông tư 244: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành 31/12/2009

8. Bộ Tài chính (2014), Thông tư 200: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành 22/12/2014.

9. Bộ Tài chính: Trang Web WWW.MOF.GOV.VN

10. Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy (2010), Giáo trình Kế toán tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội.

11. Nguyễn Đình Đỗ (2004), Quy trình kế toán DN trong điều kiện đổi mới và hội nhập, Nxb Thống kê, Hà nội.

12. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2015), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công, Luận án tiến sĩ kinh tế.

13. Vương Đình Huệ, Nguyễn Đình Đỗ (1999), Thực hành kế toán trên máy vi tính, Nxb Tài chính, Hà Nội.

14. Thái Phúc Huy và Nguyễn Thị Bích Liên (2004), Hệ thống thông tin kế toán. Nxb Thống kê, Hà nội.

15. Nguyễn Phương Liên (2005), Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.

16. Trần Hoài Nam (1995), Kế toán tài chính, kế toán quản trị. Nxb Thống kê, Hà Nội.

17. Hoàng Hải Ninh (2010), Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản lí trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế.

18. Quốc Hội (2003), Luật kế toán, Ban hành ngày 17/06/2003.

19. Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Quang Huy, Phan Đức Dũng (2014), Hệ thống thông tin kế toán, Nxb Thống kê, Hà nội.

20. Đào Văn Thành (1998), Tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện ứng dụng máy vi tính, Luận án tiến sĩ kinh tế.

21. Đào Văn Thành, Hồ Xuân Phương (1997), Tổ chức công tác kế toán trên máy vi tính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

22. Đào Văn Thành và Cù Thu Thủy (2007), Hệ thống thông tin quản lí, Nxb Tài chính, Hà Nội.

23. Nguyễn Thị Phương Thảo (2014), Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, Tạp chí Tài chính số 4 – 2014.

24. Đinh La Thăng (1996), Tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị xây dựng trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, Luận án tiến sĩ kinh tế.

25. Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Hệ thống thông tin kế toán, Nxb Tài chính Hà Nội.

26. Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2013), Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 192-2013.

27. Trương và Tú và Trần Thị Song Minh (2000), Hệ thống thông tin quản lí, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

28. Lưu Đức Tuyên (2013), Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Nxb Tài chính, Hà nội.

29. Hoàng Hải Xanh (2011), Phân tích, thiết kế và phát triển HTTT quản lí. Học viện Tài chính, Hà nội.

30. Joel J.lerner; (người dịch: Lí Thị Minh Châu, Nguyễn Trọng Nam) (1994), Lí thuyết và thực hành kế toán Mỹ, Nxb Thống Kê, Hà Nội.

31. L.B. Venxkopxki (người dịch: Nguyễn Tiến Đằng) (1985), Các phương pháp mã hóa thông tin kinh tế kĩ thuật, Nxb Thống kê, Hà Nội.Tiếng Anh

32. ACCA - Accounting in Business (2001), BPP Publishing Ltd edition, London, England.

33. ACCA Textbook (2003), Business Information Management, Foulks Lynch Ltd, England.

34. J.L Bookkholdt (1997), Accouting Information System, IRWIN edition, Fifth edition, USA.

35. Chris Smart & Robin Sims (1990), Management Information System Analysis and Design, Foulks Lynch Ltd, England.

36. David Kroenke (1994), Management Information System, McGraw-Hill, USA.

37. EURO - Technical assistance programe (1997-1998), Financial accounting teaching material and questions.

38. George H. Bodnar, William S. Hopwood (1998), Accounting Information System, Prentice-hall, USA.

39. Gudarhan Singh Gill & Graham W.P. Cosserat , Mordern Auditing in Australia, Jacaranda Wiley Ltd edition, Australia.

40. Horacle R.Brock - Chales E.Plamer - Billie M.Cunnigham, Financial Accountong Principles and Application.

41. Intetnational Accounting Standars (2007), International Financial Reporting Standad 2007.

42. Jeffrey A. Hofer, F. George, J.S. Valacich (1999), Modern System Analysis and Design, CPC, USA.

43. Romney M.B, Steibart Paul John (2012), Accouting Information System, , Prentice-hall edition, 12th edition, USA.

44. Scott Henderson, Gran ham Peirson (2000), Finalcial accouting, Longman, Auxtralia.

45. William Stallings (1997), Data and Computer Communication, Prentice-hall, USA.
PHỤ LỤC
Số hiệu Tên phụ lục

Phụ lục 1 Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng CNTT trong HTTT kế toán DN SXKD

Phụ lục 2 Kết quả khảo sát tại DN

Phụ lục 3 Bảng phân tích dữ liệu khảo sátPhụ lục 4 BCTC hợp nhất công ty cổ phần ô tô Trường Hải

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương