BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘItải về 428.22 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích428.22 Kb.
#465
1   2   3   4   5

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông: gửi sở GD và ĐT; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: gửi Phòng lao động-thương binh và xã hội.

 

PHỤ LỤC VIIIDỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: ………………

DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Năm ....

Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung

Số HS, SV được miễn, giảm học phí

Mức thu học phí/tháng

Số tháng

Tổng KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí

Ghi chú

1

Sau Đại học

 

 

 

 

(chỉ áp dụng cho các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Giải phẫu bệnh

 

- Cao học

 

 

 

 

 

 

- NCS ...

 

 

 

 

 

2

Đại học

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

3

Cao đẳng, Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

4

Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

5

Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

X

X

 

X

 

 

………, ngày    tháng    năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IX

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Bộ, ngành, địa phương …………..

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Năm ...

Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trực thuộc

Số lượng đối tượng được miễn, giảm học phí

Tổng dự toán kinh phí

Ghi chú

1

Trường A

 

 

 

2

Trường B

 

 

 

3

Trường C

 

 

 ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

PHỤ LỤC X

TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
UBND tỉnh, thành phố: ……………

TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

TT

Chỉ tiêu

Dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm....

Kết quả thực hiện hỗ trợ chi phí học tập năm học …

Kết quả thực hiện hỗ trợ chi phí học tập năm học ...

Số đối tượng

Kinh phí

Số đối tượng

Số tháng hỗ trợ

Nhu cầu hỗ trợ chi phí học tập năm học...

Số đối tượng

Số tháng hỗ trợ

Nhu cầu hỗ trợ chi phí học tập năm học...

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ nghèo theo quy định của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 tải về 428.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương