Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnttải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................................... 119 
1. Kết luận ............................................................................................................... 119 
2. Đề nghị ................................................................................................................ 120 
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
 
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ..... 121 
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 122 
PHỤ LỤC .............................................................................................................. 138 
 


 
vi 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

Hoạt lực tinh trùng (%) 

Nồng độ tinh trùng (triệu/ml) 
CHTA 
Chuyển hóa thức ăn 
cs
Cộng sự 

Duroc 
DD 
Duroc x Duroc 
DL, LD
Tổ hợp lai uroc x Landrace và Landrace x Duroc 
DML 
ày mỡ lưng 
DP, PD
Tổ hợp lai uroc x Pietrain và Pietrain x uroc 
GTG   
Giá trị giống
GTGUT
Giá trị giống ước tính 
H (%), ƯTL 
Ưu thế lai 
HD 
Tổ hợp lai Hampshire x uroc 
HP, PH 
Tổ hợp lai Hampshire x Pietrain và Pietrain x Hampshire 
h

Hệ số di truyền 
Inx
(
Index
) Chỉ số chọn lọc 
K
T lệ tinh trùng kỳ hình (%) 
KLCS
Khối lượng cai sữa 
KLSS
Khối lượng sơ sinh 
KTNS 
Kiểm tra năng suất

Landrace 
LL 
Landrace x Landrace 
LSM
Trung ình ình phương nh nhất 
LY, YL 
Tổ hợp lai Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace 
LW 
Large White 
MC 
Móng cái 
n
ung lượng mẫu 
NN & PTNT 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Piétrain 


 
vii 
PL, LP
Tổ hợp lai Pietrain x Landrace và Landrace x Pietrain 
PP 
Pietrain x Pietrain 
PSE 
Pale soft exsudative (thịt có pH sụt giảm nhanh ất thường 
trong khi nhiệt độ thịt còn cao) thịt nhợt, mềm, rỉ nước 
P21 
Khối lượng 21 ngày tuổi/ổ 
R
2
Hệ số xác định 
SD 
Độ lệch chuẩn 
SE 
Sai số chuẩn 
ssss/ổ 
Số con sơ sinh sống/ổ 
TCVN
Tiêu chuẩn iệt Nam 
TKL 
Tăng khối lượng 
TSI 
Terminal Sire Index: Chỉ số đực lai cuối cùng 
TLN 
T lệ nạc 
TTTA 
Tiêu tốn thức ăn 
TTNC 
Trung tâm nghiên cứu 
TTNC-HLCN 
Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi 
V
Thể tích tinh dịch (ml) 
VAC
Tổng số tinh trùng tiến th ng (tỉ/lần) 

Yorkshire
YMC 
Tổ hợp lai Yorkshire x Móng cái 
 


 
viii 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương