Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnt


Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUtải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..... 47 
2.1. Thời gian nghiên cứu ......................................................................................... 47 
2.2. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................................... 47 
2.3. ật liệu nghiên cứu ............................................................................................ 47 
2.4. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 49 
2.5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 49 
2.5.1. Tuyển chọn những cá thể xuất sắc về mặt di truyền làm nguyên liệu cho 
việc lai tạo ................................................................................................................. 49 
2.5.2. Xác định tổ hợp đực lai cuối cùng tốt nhất ..................................................... 52 


 
iv 
2.5.3. Đánh giá khả năng sản xuất của các tổ hợp lai thương phẩm giữa 03 tổ 
hợp đực lai cuối cùng tốt nhất với nái lai YMC và YL nuôi tại vùng Trung du 
miền núi phía Bắc ...................................................................................................... 61 
2.5.4. Hiệu quả chăn nuôi lợn lai thương phẩm của các tổ hợp đực lai cuối cùng 
 xP , P và L phối với nái lai YL và YMC ......................................................... 64 
2.6. Phương pháp xử lý số liệu .................................................................................. 66 
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................. 67 
3.1. Tuyển chọn các cá thể từ 3 giống thuần uroc, Pietrain và Landrace làm 
nguyên liệu tạo tổ hợp đực lai cuối cùng .................................................................. 67 
3.1.1. Chỉ số chọn lọc theo giá trị giống về tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng 
của nhóm các cá thể có mặt tại thời điểm tuyển chọn. ............................................. 67 
3.1.2. Giá trị giống về chỉ tiêu tăng khối lượng (TKL) và dày mỡ lưng ( ML) 
của các cá thể được chọn làm nguyên liệu lai ........................................................... 68 
3.2. Xác định tổ hợp đực lai cuối cùng tốt nhất ........................................................ 71 
3.2.1. Khả năng sinh trưởng và khả năng cho thịt và chất lượng tinh dịch của 
các tổ hợp lai thuận nghịch giữa các giống thuần ..................................................... 71 
3.2.2. Các thành phần phương sai, hệ số di truyền và tương quan di truyền giữa 
các giống thuần và tổ hợp lai trên các tính trạng kiểm tra năng suất ........................ 85 
3.2.3. Các ảnh hưởng di truyền đối với tính trạng khảo sát ở các tổ hợp lai ............ 95 
3.3. Đánh giá khả năng sản xuất của con lai thương phẩm giữa tổ hợp đực lai cuối 
cùng tốt nhất với nái lai YMC và YL nuôi tại vùng Trung du miền núi phía Bắc ........ 106 
3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của đực lai cuối cùng đến khả năng sinh trưởng 
và cho thịt của con lai thương phẩm của các tổ hợp lai xP , P và L phối 
với nái lai F1(YxMC) và F1(YxL) .......................................................................... 106 
3.3.2. Khả năng sinh trưởng của con lai thương phẩm của các đực lai P, 
 xP và L với nái lai YMC và YL ..................................................................... 110 
3.3.3. Năng suất thân thịt của con lai thương phẩm của 3 tổ hợp đực lai mới 
được tạo ra ( xPD, DP và L) phối với nái lai F1(YxMC) và F1(YxL) .............. 113 
3.4. Đánh giá hiêu quả chăn nuôi ............................................................................ 115 


 

3.4.1. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thương phẩm của các tổ hợp giữa đực 
 xP , P và L với nái lai YMC .......................................................................... 116 
3.4.2. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thương phẩm của các tổ hợp giữa đực lai 
 xP , P và L với nái lai YL.............................................................................. 117 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương