BỘ giao thông vận tải số: 526/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.79 Kb.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
Số: 526/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;
Xét công văn số 793/CHK-KHCNMT ngày 29/02/2012 của Cục Hàng không Việt Nam về việc đề nghị Bộ GTVT tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: KHCN, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và các Ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Ngô Thịnh Đức


: data -> file -> 2013 -> thang05
thang05 -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
thang05 -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
thang05 -> Môn thi: tiếng anh đỀ thi chính thức ngày thi: 28 tháng 3 năm 2013
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 394/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 454/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy đỊnh mức thù lao cho các lực lưỢng làm nhiệm vụ phòNG, chống lụT, BÃo và TÌm kiếm cứu nạN Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 542/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘ
thang05 -> KỲ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp thpt năm họC 2012 – 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương