BỘ giao thông vận tải số: 1750/bgtvt-vp v/v: Tăng cường tiết kiệm chi phí liên quan đến các lễ động thổ, khởi công, khánh thành và công bố quy hoạch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.77 Kb.
#10989

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 1750/BGTVT-VP

V/v: Tăng cường tiết kiệm chi phí liên quan đến các lễ động thổ, khởi công, khánh thành và

công bố quy hoạchCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 04 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Cục, Tổng cục: ĐBVN, ĐSVN, HKVN, HHVN,

ĐTNT, QLXD, Đăng kiểm VN, Y tế;

- Các Ban QLDA thuộc Bộ, Tổng cục, Cục;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty ngành GTVT;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện các giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (chỉ thị số 14/CT-BGTVT ngày 13/12/2012).

Đối với các lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý và công bố quy hoạch về giao thông vận tải, Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Tổng cục, Cục thuộc Bộ; các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ, thuộc Tổng cục và các Cục; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc ngành gTVT; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khi tổ chức các lễ động thổ, khởi công, khánh thành và công bố quy hoạch, cần triệt để thực hành tiết kiệm thời gian và chi phí, cụ thể như sau:

1. Tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng và công bố quy hoạch.

2. Trường hợp được tổ chức theo quy định, phải hạn chế tối đa số lượng khách mời; các đơn vị được mời chỉ cử cán bộ liên quan trực tiếp tham dự; không tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng và các bữa ăn trong các lễ động thổ, khởi công, khánh thành công trình và công bố quy hoạch.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án dành thời gian và kinh phí phù hợp để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân và địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thứ trưởng;

- Đảng ủy Bộ; Công đoàn GTVT VN; ĐTN Bộ;

- Các Vụ, Ban PPP, Thanh tra Bộ, VP Bộ;

- Trung tâm CNTT, Báo GTVT;- Lưu: VT, TH.


BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Đinh La Thăng


Каталог: HeThongVanBan -> VBTinh -> Documents
HeThongVanBan -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
HeThongVanBan -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HeThongVanBan -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
HeThongVanBan -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> SỞ giao thông vận tải số: 383 /sgtvt-vp v/v tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Më ®Çu Sự cần thiết lập quy hoạch
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng ban an toàn giao thôNG

tải về 10.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương