BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam viện khoa họC & CÔng nghệ gtvt độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích24.04 Kb.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / VKHCN-KH

V/v. Giới thiệu năng lực nhà thầu Hà Nội , ngày tháng năm

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Kính gửi:


 • Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003

 • Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình

 • Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính Phủ; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/06/2000 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính Phủ và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/6/2000 của Chính Phủ

 • Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đấu thầu

 • Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT xin gửi tới Quý cơ quan Hồ sơ năng lực của Viện. Hồ sơ gồm:

- Thông tin chung • Năng lực Tài chính

 • Năng lực nhân lực

 • Năng lực thiết bị

 • Kinh nghiệm

 • Các tài liệu kèm theo:
 1. Chứng chỉ ISO 9001:2000 do tổ chức TĩV-CERT của CHLB Đức cấp.

 2. Quyết định số: 3003/QĐ-BGTVT ngày 29-12-2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT: Chuyển đổi Viện Khoa học & Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-065 cho Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

 3. Quyết định số: 3153/QĐ-BGTVT ngày 16-10-2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học & Công nghệ GTVT là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ GTVT. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-207 cho Phân Viện KHCN GTVT miền Trung.

 4. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 012 cho Phân Viện KHCN GTVT phía Nam.

 5. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 219/ĐK-KH&CN cho Viện chuyên ngành Cầu - Hầm

 6. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 218/ĐK-KH&CN cho Viện chuyên ngành Đường bộ và Sân bay

 7. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-160 cho Viện chuyên ngành Vật liệu xây dựng và bảo vệ công trình

 8. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-014 cho Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ I

 9. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-027 cho Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ III

 10. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-802 cho Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông đô thị và Đường sắt

 11. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-235 cho Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật giao thông vận tải

 12. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-188 cho Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải

 13. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 217/ĐK-KH&CN cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ Địa kỹ thuật

 14. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-803 cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cảng - Đường thuỷ

 15. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A- cho Trung tâm Tự động hoá và Đo lường

 16. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A- cho Trung tâm Đầu tư, xây dựng và dịch vụ

 17. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-161 cho Trung tâm kiểm định chất lượng công trình GTVT.

 18. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-160 cho Trung tâm khoa học công nghệ bảo vệ công trình và phương tiện giao thông vận tải.

 19. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-162 cho Trung tâm tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xây dựng công trình GTVT.

 20. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-176 cho Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng GTVT.

 21. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-097 cho Trung tâm công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm.

 22. Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-185 cho Trung tâm Khoa học công nghệ và Bảo vệ môi trường GTVT.

 23. Quyết định số 2021/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm Đường bộ I thuộc Viện KH&CN GTVT, LAS-XD105.

 24. Quyết định số 2564/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm Hóa - Vật liệu thuộc Viện KH&CN GTVT, LAS-XD 201.

 25. Quyết định số 3578/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm Phân Viện KH&CN GTVT, miền Trung LAS-XD 231.

 26. Quyết định số 1704/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm thuộc Phân Viện KH&CN GTVT phía Nam, LAS-XD 78.

 27. Quyết định số 1502/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng Thí nghiệm công trình đường bộ thuộcViện KH&CN GTVT, LAS-XD 298.

 28. Quyết định số 1264/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm đường bộ III thuộc Viện KH&CN GTVT, LAS-XD 345.

 29. Quyết định số 112/QĐ-CNCL ngày 07/3/2008 của Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng - Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc công nhận Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ I thuộc Viện KH&CN GTVT phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2001 với 17 phép thử được mang số hiệu VILAS 164.

 30. Quyết định số 339/QĐ-CNCL ngày 29/8/2007 của Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng - Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc công nhận Phòng Thí nghiệm thi công chuyên dùng thuộc Trung tâm công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm Viện KH&CN GTVT phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2001 với (bao gồm 15 phép thử và 01 hiệu chuẩn)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cam kết chịu trách nhiệm vè tính chính xác, trung thực của

các nội dung trong Hồ sơ giới thiệu năng lực nhà thầu.


Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

 • Như trên

 • Lưu: VT,KQH

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương