BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chínhtải về 0.61 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.61 Mb.
#1184
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.Mẫu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

 

Kính gửi: …… (tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)


1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................................

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: ................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt ………………………………………………………….

Tên thương mại: …………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ...............Fax: ...........Email: ............... Website: ......................................

Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không/Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại số:......... Do: ................. cấp ngày..........tháng.........năm……….. tại........................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật:

- Chức danh:................................................................................................................

- Sinh ngày: ……../……….../............. Dân tộc:......................Quốc tịch:...................

- Chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:……....... Ngày cấp: ..../..../....Cơ quan cấp:…..

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

- Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

- Điện thoại: ...................... Fax: ......................... Email: ............................................Chúng tôi đề nghị đăng ký các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung đăng ký:......................................................................................................

Lý do đăng ký:...........................................................................................................

Chúng tôi cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

  ....., ngày...... tháng....... năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(đối với tổ chức; ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo Đơn đề nghị:

- ...................

- ...................;3. Cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại

(B-BGT-013070-TT)


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

b) Giải quyết TTHC:

- Cục HKVN tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục HKVN có văn bản lấy ý kiến của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) về lĩnh vực hoạt động kinh doanh loại tàu bay, thành phần tham gia doanh nghiệp hàng không, khu vực bay. Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời đồng ý hoặc không đồng ý và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của Cục Tác chiến), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục HKVN gửi báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ Giao thông vận tải.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Cục HKVN, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc yêu cầu Cục HKVN thẩm định lại và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại. Trong trường hợp không chấp thuận, Thủ tướng Chính phủ thông báo tới Bộ Giao thông vận tải và nêu rõ lý do

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải thông báo cho Cục HKVN .

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Giao thông vận tải, Cục HKVN thông báo cho người đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại về việc hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép.

- Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo, người đề nghị cấp Giấy phép nộp hồ sơ bổ sung đến Cục HKVN.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung theo quy định, Cục HKVN kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục HKVN, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại, trường hợp không chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải thông báo tới Cục HKVN và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:- Thành phần hồ sơ nộp ban đầu:

+ Bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu;

+ Danh sách thành viên, cổ đông tại thời điểm nộp hồ sơ; danh sách thành viên, cổ đông phải đảm bảo đầy đủ các thông tin: họ và tên; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện tại; tỷ lệ phần vốn góp hay số cổ phần nắm giữ; tên công ty (dự kiến), địa chỉ, trụ sở chính, người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên, cổ đông là tổ chức; thoả thuận góp vốn của các cổ đông, thành viên (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp);

+ Dự thảo Điều lệ hoạt động có đầy đủ chữ ký của thành viên, cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (bản sao có chứng thực);

+ Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác; Phương án tổ chức bộ máy bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại; Phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm (bản sao có chứng thực);

+ Giấy tờ xác nhận về nhân thân của thành viên hãng hàng không, cổ đông hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân của pháp nhân;

+ Nhãn hiệu dự kiến sử dụng.

- Thành phần hồ sơ nộp bổ sung:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, trừ trường hợp thành lập hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài (bản sao có chứng thực);

+ Bản chính văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản hợp pháp chứng minh về số vốn pháp định của doanh nghiệp;

+ Sơ đồ bộ máy tổ chức của doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Quyết định bổ nhiệm, hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của những người phụ trách (bản sao có chứng thực) cụ thể như sau:

+ Bản chính Hợp đồng nguyên tắc hoặc thoả thuận về việc mua hoặc thuê tàu bay; hoặc bản sao có chứng thực;

+ Điều lệ hoạt động (bản sao có chứng thực);

+ Điều lệ vận chuyển hàng không; điều lệ cung cấp dịch vụ hàng không chung (bản sao có chứng thực);

+ Bản chính văn bản xác nhận người đại diện theo pháp luật dự kiến đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- 83 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân .6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Bộ Giao thông vận tải;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng).

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Phí, lệ phí (nếu có): 20.000.000 VNĐ/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

a) Yêu cầu chung

- Phải phù hợp với quy hoạch phát triển hãng hàng không.

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận chuyển hàng không;

- Có phương án bảo đảm có tàu bay khai thác, cụ thể như sau:

+ Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong 05 năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh bao gồm các nội dung sau đây:

* Số lượng, chủng loại tàu bay;

* Hình thức chiếm hữu (mua, thuê mua hoặc thuê);

* Phương án khai thác, bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng tàu bay;

* Nguồn vốn bảo đảm chiếm hữu tàu bay.

+ Tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như sau:

* Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bay trực thăng là 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê;

* Đối với tàu bay vận chuyển hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện: không quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

+ Số lượng tàu bay duy trì trong suốt quá trình khai thác vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại phải đảm bảo tối thiểu là hai (02); số lượng tàu bay thuê có tổ lái đến hết năm khai thác thứ ba không chiếm quá 30% đội tàu bay.

- Có tổ chức bộ máy, có nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp bảo đảm khai thác tàu bay, kinh doanh vận chuyển hàng không, cụ thể:

+ Có tổ chức bộ máy thực hiện hệ thống quản lý an toàn, an ninh, hoạt động khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay, khai thác mặt đất; phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không, dịch vụ hàng không chung; hệ thống thanh toán tài chính.

+ Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách trong hệ thống quản lý an toàn, an ninh, khai thác tàu bay, bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện bay phải có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm công tác liên tục trong lĩnh vực được bổ nhiệm, có văn bằng, chứng chỉ liên quan được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật.

+ Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách giám sát hoạt động phát triển sản phẩm, tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không, dịch vụ hàng không chung phải có bằng đại học các ngành kinh tế, thương mại hoặc tài chính.

+ Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách giám sát hệ thống thanh toán tài chính phải có bằng đại học các ngành tài chính, bằng kế toán trưởng hoặc chứng chỉ kế toán quốc tế được công nhận tại Việt Nam.

- Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ: Vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng Việt Nam.

- Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không:

+ Nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường;

+ Đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ được cung cấp trên thị trường;

+ Chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không và kế hoạch phát triển kinh doanh của 05 năm đầu kể từ ngày khai thác.

- Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam;

- Nhãn hiệu: Hãng hàng không không được:

+ Sử dụng thương hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng không khác;

+ Sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác cho dịch vụ vận chuyển, dịch vụ hàng không chung của mình, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 3 và khoản 4 của Điều 26 Nghị định 30/2013/NĐ-CP.

+ Hãng hàng không không được sử dụng thương hiệu mà hãng hàng không khác từng sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày thương hiệu từng sử dụng đó bị chấm dứt sử dụng.

- Hãng hàng không đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong 05 năm kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh bao gồm: số lượng, chủng loại tàu bay;

+ Tuổi tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách: không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bay trực thăng là 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

+ Nội dung của phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm: Đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ được cung cấp trên thị trườngb) Điều kiện về vốn và bộ máy điều hành đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài

- Hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện bên nước ngoài không chiếm quá 30% vốn điều lệ đối với hãng hàng không; một cá nhân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.

- Phần vốn nước ngoài được tính như sau:

+ Phần vốn góp của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào hãng hàng không;

+ Phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào hãng hàng không nhân với tỷ lệ phần vốn góp của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó;

+ Phần vốn góp của doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư Việt Nam đầu tư vào hãng hàng không nhân với tỷ lệ phần vốn góp của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong doanh nghiệp nước ngoài đó.

- Điều lệ hoạt động của hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải quy định cơ cấu tổ chức quản lý, thành viên bộ máy điều hành doanh nghiệp. Số thành viên là người nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài cử tham gia bộ máy điều hành hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá một phần ba tổng số thành viên. Tổng Giám đốc (Giám đốc), người đại diện theo pháp luật của hãng hàng không phải là công dân Việt Nam và không mang quốc tịch nước khác.

-Thành viên bộ máy điều hành bao gồm:

+ Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó tổng Giám đốc (Phó Giám đốc);

+ Kế toán trưởng;

+ Người phụ trách các lĩnh vực: Hệ thống quản lý an toàn; khai thác tàu bay; bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện tổ bay; khai thác mặt đất; phát triển sản phẩm; tiếp thị và bán dịch vụ vận chuyển hàng không;

+ Các thành viên khác thuộc Ban Giám đốc điều hành theo quy định của Điều lệ hoạt động.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


Mẫu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

GIẤY PHÉP KINH DOANH HÀNG KHÔNG CHUNG

VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Kính gửi: …… (tên Cơ quan thẩm định hoặc cấp Giấy đăng ký)

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).................................. Nam/Nữ: …………Chức danh:.......................................................................................................

Sinh ngày: .../..../...... Dân tộc:...............Quốc tịch:.............................................

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:....... Ngày cấp: ..../..../....Cơ quan cấp:...

.................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

Điện thoại: ............ Fax: .............. Email: ............... Website: ...............................

Đại diện theo pháp luật của công ty/Đại diện nhóm nhà đầu tư:..……………... .Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: ...........................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ……………………………………………………...

Tên thương mại: ………………………………………………………………...

Nhãn hiệu: ……………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................

Điện thoại: ...............Fax: ...........Email: ............... Website: .................................

Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................... (nếu có)

Do:......................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại....................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:


STT

Tên ngành, nghề kinh doanh

1
2
4. Vốn điều lệ: ........................................................................................................

Tổng số: ..................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định: ………………………...............................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ........................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ......................................................................Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đề nghị cấp giấy phép.

  …...., ngày...... tháng....... năm.......

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo Đơn đề nghị:- ...................;

- ...................;

- ...................

4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đối với hãng hàng không

kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại

(B-BGT-014516-TT)


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Những nội dung thay đổi phải thực hiện đăng ký với Cục HKVN bao gồm:

+ Sửa đổi Điều lệ hoạt động, Điều lệ vận chuyển, Điều lệ cung cấp dịch vụ hàng không chung;

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Thay đổi tổ chức bộ máy theo quy định;

+ Thay đổi thành viên bộ máy điều hành;

+ Thay đổi cổ đông chiếm giữ từ 05% vốn điều lệ trở lên.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thực hiện thay đổi, hãng hàng không nộp hồ sơ đăng ký nội dung thay đổi tới Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

b) Giải quyết TTHC:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi cho hãng hàng không hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho hãng hàng không và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính văn bản đề nghị đăng ký thay đổi;

- Các tài liệu liên quan đến các nội dung thay đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Hãng hàng không6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đăng ký.8. Phí, lệ phí (nếu có): 5.000.000 VNĐ/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị đăng ký.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

- Việc thay đổi các nội dung này phải phù hợp tương ứng với yêu cầu hoặc điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung

không vì mục đích thương mại

(B-BGT-012886-TT)1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

b) Giải quyết TTHC:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ và có văn bản lấy ý kiến của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) về tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hàng không chung, loại tàu bay, khu vực bay hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do;

- Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm trả lời Cục Hàng không Việt Nam trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;

- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.


Каталог: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI

tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương