BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng gtvt III độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.12 Kb.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________ ______________________________________________

Số: 14 /TB-CĐGTVT III Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 611/QĐ-CĐGTVT III ngày 27/11/2014 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Giao thông vận tải III

____________________________

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-CĐGTVT III ngày 27/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III về việc ban hành Quy chế nội bộ sử dụng phần mềm quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III – tPublic;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CĐGTVT III ngày 08/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phần mềm “Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III – tPublic”

Ban Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phần mềm “Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III – tPublic” yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:  • Mỗi đơn vị đăng ký 02 thành viên (theo mẫu đính kèm); trong đó yêu cầu phải có 01 thành viên là trưởng đơn vị.

  • Tổ Quản trị mạng bố trí phòng máy, máy chiếu (số lượng 50 máy) có kết nối internet.

Thời gian tập huấn vào lúc 9 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2015 tại Phòng máy 5

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và gửi danh sách về Tổ Thanh Tra (Thầy Tuấn) trước ngày 30/01/2015TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như kính gửi; (Đã ký)

  • Lưu VT.Ts. Chu Xuân Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________ _________________________________________________
Tp. HCM, ngày tháng năm 2015

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN

Đơn vị:


STT

HỌ VÀ TÊN

E MAIL

ĐIỆN THOẠI


TRƯỞNG ĐƠN VỊ


: Resources -> Docs
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
Docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương