BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúctải về 47.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích47.41 Kb.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


Số: 11/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội ngày 17 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 11/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 17/01/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN NGÀNH.BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ theo Điều 2 của Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT ngày28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 269-2000 "Quy tắc báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam”;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chê và Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số báo hiệu trong Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 269 - 2000 "Quy tắc báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam" ban hành theo Quyết định số 4099/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 Năm 2005.

Điều 3. Giao ông Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam tổ chức triển khai việc thực hiện Quyết định này trong cả nước.

Điều 4. Các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vận tải, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các hoạt động giao thông trên đường thủy nội địa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
Đào Đình BìnhPHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2005).

Điều 9. Vật mang biến báo hiệu

(Sửa cách sơn cột báo hiệu dặt ở nơi phân luồng hay ngã ba)

- Đặt ở nơi phân luồng hay ngã ba phao sơn khoang mầu đỏ - xanh lục xen kẽ, cột sơn khoang mầu đỏ - trắng - xanh lục xen kẽ.

A3. Báo hiệu luồng tầu đi gần bờ

A3.l. Báo hiệu luồng tầu đi gần bờ bên phải

(Sửa cách đặt và cách sơn biển báo hiệu)

Hình Một biển hình vuông đặt trên cột, mặt

dáng biển vuông góc với hướng luồng

Mầu sắc Biển sơn hai mặt, sơn khoang ngang

mầu trắng đỏ - trắng

Đèn Ban đêm: một đèn chớp 1 dài, ánh sáng

hiệu mầu đỏ

ý nghĩa Báo rằng "Luồng tầu đi gần bờ phải và

dọc theo bờ phải"

A3.2. Báo hiệu luồng tầu đi gần bờ bên trái

(Sửa cách đặt và cách sơn biển báo hiệu)

Hình Một biển hình thoi đặt trên cột, mặt

dáng biển vuông góc với hướng luồng

Mầu sắc Biển sơn hai mặt, nửa trên sơn mầu xanh lục, nửa dưới sơn mầu trắng

Đèn Ban đêm: một đèn chớp 1 dài, ánh sáng

hiệu mầu xanh lục

Ý nghĩa Báo rằng "Luồng tầu đi gần bờ trái và

dọc theo bờ trái"B4. Phao giới hạn vùng nước

B4.l. Phía bên phải của luồng tầu chạy

(Sửa hình dáng phao và tiêu thị)

Hình Báo hiệu là phao hình trụ có tiêu thị

dáng hình chữ "X" ghép kiểu múi khế

Mầu sắc Phao, tiêu thị sơn mầu vàng

Đèn Ban đêm: một dèn chớp 3 ánh sáng

hiệu mầu vàng

Ý nghĩa "Giới hạn vùng nước bên phía bờ phải

của luồng"

B4.2. Phía bên trái của luồng tầu chạy

(Sửa hình dáng phao và tiêu thị)

Hình Báo hiệu là phao hình nón có tiêu thị

dáng hình chữ "X" ghép kiểu múi khế

Mầu sắc Phao, tiêu thị sơn mầu vàng

Đèn hiệu Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn ánh

sáng mầu vàng

Ý nghĩa "Giới hạn vùng nước bên phía bờ trái của luồng"

Khi dùng báo hiệu này để cấm vùng

nước, cấm luồng thì bên trên treo thay

bằng tiêu thị C.l.l.la

Cl.1. Báo hiệu điều khiển sự đi lại

Cl.1.1 Cấm đi qua

Cl.1.la Đặt ở d­ưới nước

(Sứa Cl.l.l thành tiêu thị đặt trên phao B4)

Hình Một tiêu thị hình trụ đặt trên phao

dáng B4


Mầu sắc Tiêu thị sơn khoang mầu đỏ - trắng - đỏ

Đèn hiệu Ban đêm: treo hai đèn sáng liên tục,

ánh sáng mầu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc

ý nghĩa Báo rằng "Cấm phương tiện đi vào

vùng nước hay luồng giới hạn bởi

phao B4 mà phía trên có treo báo hiệu này"

Cl.1.lb Đặt ở trên bờ

(Bổ sung báo hiệu mới)

Hình Một biển hình tròn đặt vuông góc với

dáng luồng, mặt biển ngược hướng với

chiều cấm đi qua

Mầu sắc Nền biển sơn mầu trắng, viền và vạch

chéo sơn mầu đỏ, dấu hiệu sơn mầu đen

Đèn hiệu Ban đêm: treo hai đèn sáng liên tục,

ánh sáng mầu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc

Ý nghĩa Báo rằng “Cấm phương tiện đi qua

tính từ vị trí đặt báo hiệu”

Cl.6. Báo hiệu hạn chế tạo sóng

(Đổi tên "báo hiệu cấm tạo sóng” thành “Báo hiệu

hạn chế tạo sóng")

C3.3. Báo hiệu "Phát tín hiệu âm thanh"

(Thay đổi thành báo hiệu mới)

Hình dáng Một biển hình lục lăng

Mầu sắc Nền biển sơn mầu trắng, viền biển sơn

mầu đen, dấu hiệu sơn mầu đen

Đèn hiệu Ban đêm: một đèn chớp đều nhanh,

ánh sáng mầu xanh lục

Ý nghĩa Báo “Phương tiện cần kéo một hồi còi dài".

KÍCH THƯỚC CỦA BIỂN BÁO HIỆU

Ký hiệu

Hình dáng

Kích thước

Loại kích thước

Đặc biệt

1

2

3

B4.1

B4.2Phao giới hạn vùng nước (thay đổi phao, tiêu thị trên phao)

Đường kính phao ống bên trái(Phao trụ, phao nhót, phao ống bên phải kích thước như cũ)h

b

aH

D1

D2
Theo

tính toán
40

40

15140

10

20
35

35

13120

10

20
30

30

11100

10

20
C1.1.1a


Báo hiệu cấm đi qua (đặt ở dưới nước, trên phao B4.1, B4.2)b

h


Theo

tính toán
40

30


35

26


30

22


C1.1.1b

Báo hiệu cấm đi qua (bổ sung báo hiệu mới, đặt ở trên bờ)D

d1

ha

b


Theo

tính toán
180

110


70

18

20150

90

6015

17


120

70

5012

14


C1.1.3

C1.1.4(Thay đổi kích thước)
b
Theo

tính toán
90

900
80

900
60

900
C3.3


Báo hiệu "Phát tín hiệu âm thanh"

(Thay báo hiệu mới)D1

D2

Ha

b

c
Theo

tính toán
180

120


40

15

902

150

100


35

14

702

120

80

3013

60

2: uploads -> laws -> quan ly ha tang giao thong thuy
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
quan ly ha tang giao thong thuy -> Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương