Bộ giao thông vận tải CỤC ĐĂng kiểm việt namtải về 14.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích14.91 Kb.

Bộ giao thông vận tải

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

-----------

Số: 005/ 2005ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------


Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005


HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI VĂN BẢN 965/2002ĐK NGÀY 27/12/2002 VỀ VIỆC

KIỂM TRA ATKT & BVMT ĐỐI VỚI CÁC XE ÔTÔ CŨ

Triển khai thực hiện Nghị định 23/2004/NĐ-CP về niên hạn sử dụng của ôtô tải và ôtô chở người, số lượng ôtô cũ có thời gian sử dụng quá niên hạn bị loại bỏ chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số lượng ôtô cũ hiện có; ý thức bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì tình trạng kỹ thuật giữa hai kỳ kiểm định của chủ phương tiện đã nâng lên; do đó chất lượng chung của đội ngũ xe cơ giói được nâng lên đáng kể. Để tập trung vào nhiệm vụ kiểm định ngày một gia tăng, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 4331/2002/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2002 của Bộ GTVT về việc sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-01, Cục Đăng kiểm Việt Nam sửa đổi việc kiểm định ôtô cũ trong hướng dẫn số 965/2002ĐK như sau:  1. Sửa đổi Mục 6 Phần I hướng dẫn 965/2002ĐK như sau:

Tiếp tục thực hiện Quyết định 4331/2002/QĐ-BGTVT, các ôtô cũ khi vào kiểm tra định kỳ hoặc giữa kỳ, các Đơn vị tiến hành kiểm tra một lượt (toàn bộ 55 hạng mục) trong mỗi lần kiểm tra (kể cả đối với hệ thống phanh, hệ thống lái và hệ thống gầm). Khi ôtô cũ vào kiểm định đạt tiêu chuẩn 22 TCN 224-01 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định ATKT & BVMT có thời hạn 03 tháng.

Ôtô cũ khi vào kiểm định lần đầu không thoả mãn tiêu chuẩn thì được sửa chữa khắc phục để kiểm tra lại. Nếu lần kiểm tra thứ hai phương tiện vẫn không thoả mãn tiêu chuẩn thì sẽ không được phép bảo dưỡng, sửa chữa để kiểm tra thêm nữa, các Đơn vị sẽ từ chối việc kiểm tra lần 3, không cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định. Trước ngày 05 hàng tháng, các Đơn vị gửi thông báo sang Phòng Cảnh sát giao thông địa phương (PC26), báo cáo Sở GTVT địa phương danh sách các ôtô cũ kiểm định 2 lần không đạt để phối hợp kiểm tra, kiểm soát

Các Đơn vị cần giải thích cho Chủ phương tiện và lái xe hiểu rõ chất lượng của phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định tại Điều 48 Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn cho Chủ phương tiện có thể cải tạo xe chở người (theo quy định tại Thông tư 06/2004/TT-BGTVT),xe khách (theo quy định tại Quyết định 1280/2002/QĐ-BGTVT) thành xe tải hoặc thanh lý giải bản.


  1. Sửa đổi, bổ sung Mục 7 Phần I hướng dẫn 965/2001ĐK như sau:

Việc cấp phát, sử dụng, quản lý, lưu trữ hồ sơ và các chế độ báo cáo được thực hiện theo Quyết định 149/2001ĐK ngày 14/12/2001, đối với các Đơn vị đã lắp đặt Micronet SPL thực hiện theo Quyết định 159/2002ĐK ngày 15/10/2002.

Đối với các ôtô cũ kiểm định lần 2 vẫn không thoả mãn tiêu chuẩn, các Đơn vị viết biên nhận để thu hồi Sổ chứng nhận kiểm định, cắt góc cỡ 20x20 phía trên bên phải quyển sổ và lưu trữ cùng “Hồ sơ quản lý phương tiện” của ôtô đó. Các hồ sơ này lưu trữ riêng và theo thứ tự số quản lý Sổ của Đơn vị.  1. Khi đăng ký kiểm định các ôtô cũ: các Đơn vị “đánh dấu” vào ô kiểm định ôtô cũ trong màn hình “Đăng ký kiểm định” của chương trình máy tính “Quản lý kiểm định“ để giúp cho việc theo dõi, thống kê, kiểm tra, kiểm soát.

Hướng dẫn này được thực hiện từ 01/02/2005.Trong quá trình thực hiện, nếu còn nội dung gì chưa rõ, các Đơn vị trao đổi trực tiếp với Cục ĐKVN thông qua Phòng Kiểm định xe cơ giới, TEL: 04.7684706; FAX: 04.7684723.


Nơi nhận:

- Các Đơn vi ĐK XCG (để thực hiện);

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);

- Lưu HC, VAR
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ban đã ký

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương