BỘ giao thông vận tảI ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: /2012/tt-bgtvt cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.26 Kb.


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: /2012/TT-BGTVT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Hà Nội, ngày tháng năm 2012

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BGTVT

ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định

về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt NamCăn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 69 như sau:

“2. Hộ chiếu thuyền viên do Cục Hàng hải Việt Nam cấp theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư này. Hộ chiếu thuyền viên có giá trị không quá 10 (mười) năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu thuyền viên còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới ”.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 72 như sau:

"1. Hộ chiếu thuyền viên còn hạn sử dụng nhưng bị mất, bị hỏng, bị sai thông tin, bị hết số trang sử dụng được cấp lại."

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 72 như sau:

"b) Hộ chiếu thuyền viên đã cấp đối với trường hợp bị hỏng, bị sai thông tin, bị hết số trang sử dụng."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Hộ chiếu thuyền viên đã được cấp theo Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2012 được tiếp tục sử dụng đến khi hộ chiếu hết hạn.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 201...

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

BỘ TRƯỞNG


Đinh La ThăngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương