Bé Giao th ng VËn t¶itải về 84.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích84.32 Kb.

Bé Giao th«ng VËn t¶i


Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 766 /2010/Q§-§K

Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2010

QuyÕt ®Þnh
Quy định chế độ công tác phí, chế độ đào tạo, thực tập trong nước, chế độ tổ chức hội nghị trong các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
Côc tr­ëng Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam

- Căn cứ Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành về Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Căn cứ vào đặc thù của hoạt động đăng kiểm;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm đào tạo,


QuyÕt ®Þnh:
Điều 1. Nay ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ đào tạo, thực tập trong nước, chế độ tổ chức hội nghị trong các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 198/2007/QĐ-ĐK ngày 23/5/2007 của Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định chế độ chế độ công tác phí, chế độ đào tạo, thực tập trong nước, chế độ tổ chức hội nghị trong các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm đào tạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ vào phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3;

- C¸c Phã Côc tr­ëng;

- L­u TC, TTCB, VP.
Côc tr­ëng

(§· ký)

TrÞnh Ngäc Giao
quy ®Þnh
chÕ ®é c«ng t¸c phÝ, ChÕ ®é ®µo t¹o, thùc tËp trong n­íc, chÕ ®é tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ trong c¸c ®¬n vÞ
trùc thuéc Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 766 /2010/QĐ-ĐKVN ngày 23 /8/2010

của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam)
PHẦN I

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ
I. Chế độ công tác phí:

1. Đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ công tác phí:

1.1. Đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:

- Các cán bộ, công chức, viên chức kể cả lao động hợp đồng trong các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước.

- Đối với cán bộ, công chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn cũng được áp dụng các quy định tại quyết định này.

1.2. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác.

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

- Có đủ các chứng từ để thanh toán (trừ các trường hợp được phép thanh toán theo phương thức khoán).

- Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

+ Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;

+ Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

+ Thời gian đi đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn, đi thực tập hoặc đi công tác biệt phái đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi đào tạo, thực tập hoặc công tác biệt phái (quy định tại phần II của Quyết định này).
2. Công tác phí là khoản chi phí trả cho người đi công tác trong nước bao gồm: Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có).

3. Thủ trưởng các đơn vị phải xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm kinh phí được sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả trong phạm vi kế hoạch thu chi tài chính hàng năm của đơn vị đã được phê duyệt.


4. Ngoài mức công tác phí quy định tại Quyết định này, các đơn vị cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị có người đến công tác không được sử dụng ngân sách nhà nước để chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho người đi công tác và người đến công tác tại đơn vị.
5. Trong những ngày được cử đi công tác nếu do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành. Việc thanh toán tiền lương làm thêm giờ phải tuân thủ theo quy định của Cục, không thanh toán cho các trường hợp đi công tác kết hợp giải quyết việc riêng trong những ngày nghỉ.
II. Nội dung chi và mức chi công tác phí

1. Thanh toán tiền phương tiện đi công tác:

a) Người đi công tác được thanh toán tiền phương tiện đi lại bao gồm: tiền thuê phương tiện chiều đi và về từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan để di chuyển đến nơi công tác và theo chiều ngược lại; tiền phương tiện đi lại tại địa phương nơi đến công tác: từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về); cước qua phà, qua đò cho bản thân và phương tiện của người đi công tác; phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến đi công tác (nếu có) mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này.

Chứng từ và mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hoá đơn mua vé, hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu. Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (hoặc vé điện tử) phải kèm theo cuống thẻ lên máy bay.

b) Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Cục, căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi kế hoạch tài chính được giao, thủ trưởng đơn vị xem xét duyệt cho cán bộ, công chức được thanh toán tiền phương tiện đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hoả, xe ô tô hoặc phương tiện thô sơ bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

c) Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước như sau:

Tất cả các cán bộ, viên chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam khi đi công tác bằng phương tiện máy bay chỉ được đi hạng ghế thường (Economy Class).

d) Đối với những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận với chủ phương tiện (có tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùng thời điểm tại vùng đó cho phù hợp).

2. Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:

a) Đối với cán bộ đi công tác theo đoàn (từ 2 người trở lên, cách trụ sở cơ quan trên 70 km) mà tự túc bằng phương tiện của cá nhân thì được cơ quan thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đi công tác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được căn cứ theo số ki-lô-mét (km) thực tế và đơn giá thuê xe phổ biến đối với phương tiện loại trung bình tại địa phương. Trường hợp đi một mình thì chỉ được thanh toán tiền vé tàu, xe của phương tiện vận tải công cộng..

b) Đối với các đăng kiểm viên phải đi kiểm tra phương tiện tại những địa bàn cách trụ sở cơ quan từ 50 km đến dưới 70 km mà tự túc bằng phương tiện cá nhân thì được thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện là 70.000 đồng/ngày/người. Từ 30 km đến dưới 50 km mà tự túc bằng phương tiện cá nhân thì được thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện là 50.000 đồng/ngày/người. Những ngày đăng kiểm viên đi kiểm tra đã được thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện sẽ không được tính vào số ngày thường xuyên đi công tác trong nội thành, nội tỉnh quy định tại điểm 5 phần I “Thanh toán tiền khoán công tác phí theo tháng”.

Trường hợp khoảng cách của nơi đến công tác cách trụ sở cơ quan dưới 30 km thì không được thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện mà chỉ được hưởng tiền khoán công tác phí theo tháng quy định tại điểm 5 phần I.

Chứng từ làm căn cứ để thanh toán gồm giấy đi đường có ký duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan cử đi công tác, có xác nhận của cơ quan nơi đến công tác và bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình Thủ trưởng đơn vị duyệt thanh toán.

3. Phụ cấp lưu trú:

a) Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hỗ trợ thêm cùng với tiền lương nhằm đảm bảo tiền ăn và tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác (cách trụ sở cơ quan từ 70 km trở lên) là: 150.000 đồng/ngày/người. Trường hợp đi công tác trong ngày được hưởng mức phụ cấp là 100.000 đồng/người.

b) Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là 200.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên đảo, những ngày đi, về trên biển); Riêng đối với các Đăng kiểm viên trong thời gian công tác tại các giàn khoan biển ở ngoài khơi, ngoài tiền phụ cấp nêu trên, đăng kiểm viên còn được hưởng chế độ ăn định lượng là: 150.000 đồng/ngày, nhưng không được hưởng tiền ăn ca với số ngày tương ứng.

c) Chứng từ làm căn cứ thanh toán phụ cấp lưu trú gồm: Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan đơn vị duyệt và cử đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú).

4. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

Các cán bộ, công chức được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức như sau:

a) Thanh toán theo hình thức khoán:

- Đi công tác tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hải phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hạ Long, Nha Trang mức khoán tối đa không quá 350.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức khoán tối đa không quá 200.000 đồng/ngày/người;

Trường hợp cán bộ đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày, hoặc do chỉ đăng ký được phương tiện đi lại (vé máy bay, tàu hoả, ô tô) từ 18h đến 24h cùng ngày, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm tối đa bằng 50% mức khoán phòng tương ứng.

b) Thanh toán theo hoá đơn thực tế:

Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại điểm a nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau:

- Đi công tác tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hải phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hạ Long, Nha Trang: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ theo giá thuê thực tế nhưng tối đa là 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

- Đi công tác tại các vùng còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ theo giá thuê thực tế nhưng tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng);

- Trường hợp cán bộ công chức được cử đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn cao hơn tiêu chuẩn của cán bộ công chức, thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

c) Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ gồm: Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt số lượng ngày cử đi công tác; giấy đi đường có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơi cán bộ đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú) và hoá đơn hợp pháp (trong trường hợp thanh toán theo giá thuê phòng thực tế).

d) Trường hợp cán bộ, công chức đi công tác đến nơi cơ quan, đơn vị đã bố trí được chỗ nghỉ không phải trả tiền thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác không được thanh toán khoản tiền khoán thuê chỗ nghỉ. Nếu phát hiện những trường hợp cán bộ đã được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí chỗ nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán khoản tiền khoán thuê chỗ nghỉ, thì người đi công tác phải nộp lại số tiền đã thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức.

5. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

Trường hợp, cán bộ công nhân viên (CBCNV) thường xuyên phải đi công tác trong phạm vi nội thành, nội tỉnh cách trụ sở dưới 30 km, được hỗ trợ tiền gửi xe và tiền xăng xe theo số ngày thực tế đi trong tháng như sau:

- Đối với CBCNV thường xuyên phải đi công tác lưu động trong nội thành, nội tỉnh từ 7-10 ngày/tháng được thanh toán tiền khoán công tác phí với mức tối đa không quá 150.000 đồng/tháng/người;

- Đối với CBCNV thường xuyên phải đi công tác lưu động trong nội thành, nội tỉnh từ 11-15 ngày/tháng được thanh toán tiền khoán công tác phí với mức tối đa không quá 200.000 đồng/tháng/người;

- Đối với CBCNV thường xuyên phải đi công tác lưu động trong nội thành, nội tỉnh từ 16 ngày/tháng trở lên thì được áp dụng thanh toán tiền khoán công tác phí với mức tối đa không quá 300.000 đồng/tháng/người;

Việc khoán công tác phí phải chi trả đúng đối tượng, không áp dụng tràn lan. Chứng từ thanh toán tiền khoán công tác phí theo tháng phải kèm bảng kê ghi rõ số ngày công tác lưu động trong tháng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

Các đối tượng cán bộ nêu trên nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú theo quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 phần II này; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đủ điều kiện đi công tác lưu động trên 07 ngày/tháng.

6. Đối với các đơn vị do hạn chế về diện tích mặt bằng làm việc, không bố trí được nơi để xe máy cho CBCNV khi đến cơ quan làm việc, các đơn vị phải có trách nhiệm thuê bãi gửi xe cho CBCNV. Trường hợp đơn vị không bố trí được chỗ để xe, các CBCNV phải tự gửi xe ở bên ngoài cơ quan thì đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ tiền gửi xe cho những CBCNV có xe gửi bên ngoài cơ quan với mức tối đa là: 200.000 đồng/người/tháng. Trong trường hợp đơn vị đã bố trí chỗ để xe máy, nhưng do CBCNV đi làm xe ôtô riêng, phải gửi xe ôtô bên ngoài cơ quan thì không được chi hỗ trợ tiền gửi xe.

Đơn vị có phát sinh tiền hỗ trợ gửi xe cho CBCNV, phải có danh sách được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kèm theo mức chi hỗ trợ. Chứng từ chi hàng tháng phải có bảng kê danh sách và có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền.

7. Trường hợp đi công tác theo đoàn công tác phối hợp liên ngành, liên cơ quan:

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhu cầu trưng tập cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị khác đi phối hợp công tác liên ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đó; trưng tập tham gia các đề tài nghiên cứu cơ bản thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác liên ngành có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí cho đoàn công tác gồm: Tiền tàu xe đi lại, cước hành lý, cước mang tài liệu, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ tại nơi đến công tác theo mức chi quy định của quy định của quyết định này.

b) Trường hợp đi công tác theo đoàn phối hợp liên ngành, liên cơ quan do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên triệu tập trưng dụng; hoặc phối hợp để cùng thực hiện các phần việc thuộc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi tiền tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác trong đoàn. Trường hợp các cá nhân thuộc thành phần đoàn công tác không đi tập trung theo đoàn đến nơi công tác thì cơ quan, đơn vị cử người đi công tác thanh toán tiền tàu xe đi lại và cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho người thuộc cơ quan mình cử đi công tác.

c) Chứng từ làm căn cứ thanh toán: Ngoài chứng từ thanh toán quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 phần II nêu trên, phải có công văn trưng tập (thư mời, công văn mời) cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị khác đi công tác trong đó ghi rõ trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí cho chuyến đi công tác của mỗi cơ quan, đơn vị.

7. Trường hợp cán bộ, công chức được các cơ quan tiến hành tố tụng mời ra làm nhân chứng trong các vụ án có liên quan đến công việc chuyên môn, thì do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán công tác phí cho nhân chứng từ nguồn kinh phí của cơ quan tiến hành tố tụng.
PHẦN II

CHẾ ĐỘ ĐI ĐÀO TẠO, THỰC TẬP VÀ CÔNG TÁC BIỆT PHÁI

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- Các đăng kiểm viên, CBCNV được cơ quan cử đi đào tạo, thực tập dài hạn, ngắn hạn ở trong nước để nâng cao tr ình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các đăng kiểm viên thuộc Phòng Chất lượng xe cơ giới, Phòng Đường sắt, Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới được cử đi công tác biệt phái tại địa phương khác địa bàn mình đang cư trú. Riêng đối với đăng kiểm viên tàu biển, công trình biển đi công tác biệt phái không thực hiện theo quy định của Quyết định này.

II. Chế độ đối với người được cử đi đào tạo, thực tập và công tác biệt phái:

1. Đối với cán bộ được Cục cử đi học cao học đúng chuyên ngành, học đại học chuyên ngành hai, ba theo yêu cầu của Cục (VD: đăng kiểm viên là kỹ sử vỏ tàu nhưng học thêm chuyên ngành máy tàu, vô tuyến điện hoặc ngược lại), các cán bộ được cử đi học các lớp lý luận chính trị sẽ được thanh toán tiền lương cơ bản, lương năng suất theo chế độ quy định của Cục, tiền ăn ca và tiền vé tàu, xe đi lại của phương tiện vận tải công cộng (nếu học ở ngoại tỉnh). Nhưng không được thanh toán tiền ăn, ở và phụ cấp lưu trú.

Các cán bộ được cử đi học cao học, đại học nói trên chỉ được thanh toán 50% tiền học phí khi có biên lai nộp học phí và được thanh toán nốt 50% học phí còn lại nếu kết quả học tập từ loại khá trở lên. Riêng cán bộ được cử đi học các lớp lý luận chính trị được thanh toán 100% tiền học phí.

Các trường hợp đi học cao học, đại học không đúng chuyên ngành hoặc cán bộ học có trình độ trung cấp đi học thêm đại học tại chức thì không được thanh toán tiền học phí và chế độ công tác phí.

2. Đối với CBCNV được cơ quan cử đi đào tạo ngắn hạn tại các lớp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm, tiếng Anh chuyên ngành, tin học, các lớp quản lý hành chính ngắn hạn, đi thực tập chuyên môn tại các đơn vị khác hoặc các tổ chức đăng kiểm nước ngoài ở trong nước được thanh toán chế độ tiền lương cơ bản, lương năng suất theo quy định của Cục, tiền ăn ca và toàn bộ tiền học phí (nếu có).

Trường hợp nơi đào tạo, thực tập là ngoại tỉnh sẽ được thanh toán tiền tàu xe đi lại theo chế độ đi công tác và tiền phụ cấp lưu trú là: 75.000 đồng/ngày/người. Nếu chỗ ở đã được cơ quan bố trí thì cán bộ đi đào tạo, thực tập không được thanh toán tiền chỗ ở. Trường hợp, cơ quan không bố trí được chỗ ở hoặc có chỗ ở nhưng đã hết chỗ (phải có xác nhận của nhà khách) thì được thanh toán tiền khoán lưu trú là: 150.000 đồng/ngày/người.

3. Đối với các đăng kiểm viên thuộc Phòng Chất lượng xe cơ giới, Phòng Đường sắt, Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới được cử đi công tác biệt phái tại địa phương khác địa bàn mình đang cư trú. được thanh toán tiền lương cơ bản, lương năng suất theo chế độ quy định của Cục, tiền ăn ca, tiền tàu xe đi lại theo chế độ đi công tác và tiền phụ cấp lưu trú là 50.000 đồng/ngày/người. Cơ quan cử cán bộ đi công tác biệt phái sẽ có trách nhiệm bố trí chỗ ở và điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các đăng kiểm viên.

4. Đối với các cán bộ được cử đi dự các hội nghị tấp huấn để được cập nhật những văn bản Nhà nước mới ban hành, các Công ước, điều ước quốc tế mới liên quan đến hoạt động đăng kiểm (có thời hạn không quá 7 ngày) được áp dụng chế độ công tác phí như quy định tại phần I.PHẦN III

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ

I. Thẩm quyền tổ chức hội nghị:

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Cục có kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết (toàn Cục), hội nghị khách hàng, hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên ngành (trừ các hội thảo chuyên đề trong nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn) phải làm Tờ trình nêu rõ nội dung chương trình, thành phần khách mời, thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến kinh phí trình Cục trưởng và Phòng Tài chính-Kế toán duyệt trước khi tổ chức hội nghị.

- Các đơn vị khi tổ chức hội nghị phải nghiên cứu sắp xếp địa điểm hợp lý, kết hợp nhiều nội dung và chuẩn bị nội dung có chất lượng, cân nhắc thành phần, số lượng đại biểu.
II. Thời gian tổ chức hội nghị được quy định cụ thể như sau:

- Họp tổng kết công tác năm không quá 1 ngày;

- Họp sơ kết, tổng kết chuyên đề từ 1 đến 2 ngày tuỳ theo tính chất và nội dung của chuyên đề;

- Họp tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác từ 1 đến 3 ngày tuỳ theo tính chất và nội dung của vấn đề;

Các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước; từ nguồn kinh phí thuộc các chương trình, dự án, thì thời gian mở lớp tập huấn thực hiện theo chương trình tập huấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các cuộc họp khác, tuỳ theo tính chất và nội dung mà bố trí thời gian tiến hành hợp lý, nhưng không quá 2 ngày.Thời gian tổ chức hội nghị không quá 3 ngày, tổ chức lớp tập huấn không quá 7 ngày. Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị phải thực hiện tiết kiệm theo đúng chế độ chi tiêu quy định tại quyết định này và dự trù kinh phí trong phạm vi kế hoạch tài chính hàng năm đã được Cục phê duyệt.


III. Nội dung chi và mức chi hội nghị:

1. Nội dung chi:

- Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự);

- Tiền tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị;

- Tiền thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức cuộc họp;

- Tiền nước uống trong cuộc họp;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu là khách mời;

- Các khoản chi khác như: tiền làm thêm giờ, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội trường v.v...

Đối với các khoản chi về khen thưởng thi đua trong cuộc họp tổng kết hàng năm, chi cho công tác tuyên truyền không được tính trong kinh phí tổ chức hội nghị, mà phải tính vào khoản chi khen thưởng, chi tuyên truyền của cơ quan, đơn vị.

2 Một số mức chi cụ thể:

- Trường hợp hội nghị cả ngày, cơ quan tổ chức hội nghị có thể tổ chức nấu ăn tập trung theo mức không quá 150.000 đồng/ngày/người. Nếu không nấu ăn tập trung mà phát tiền để anh em tự túc thì không quá 100.000 đồng/ngày/người (phải có danh sách chi tiết và ký nhận tiền).

- Chi nước uống: Tối đa không quá mức 30.000 đ/ngày/người.

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời theo mức thanh toán khoán hoặc theo hoá đơn thực tế quy định về chế độ thanh toán tiền công tác phí nêu tại điểm 3 mục II phần I Quyết định này;

- Chi thuê giảng viên, báo cáo viên chỉ áp dụng đối với các cuộc họp tập huấn nghiệp vụ (nếu có), theo mức chi quy định tại Quyết định số 364/QĐ-ĐK ngày 18/12/2006 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quy định chế độ chi trong công tác đào tạo.PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến quy định về chế độ công tác phí, chế độ đào tạo, thực tập trong nước, chế độ tổ chức hội nghị tại Quyết định này tới các CBCNV thuộc đơn vị mình.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian đi công tác, đào tạo, thực tập, công tác biệt phái, tổ chức hội nghị trước ngày có hiệu lực của quyết định này thì thực hiện thanh toán theo các văn bản hướng dẫn trước đó của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Tài chính Kế toán - Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Côc tr­ëng Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam

(Đã ký)


Trịnh Ngọc Giao: images -> documents -> TCKT
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt
TCKT -> BỘ TÀi chính số: 123/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TCKT -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TCKT -> BỘ giao thông vận tải cụC ĐĂng kiểm việt nam
TCKT -> BỘ giao thông vận tải cụC ĐĂng kiểm việt nam
TCKT -> BỘ giao thông vận tải cụC ĐĂng kiểm việt nam
TCKT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cụC ĐĂng kiểm việt nam
TCKT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do
TCKT -> BỘ TÀi chính số: 111/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TCKT -> Quy đỊnh mức thu, chế ĐỘ thu, NỘP, quản lý VÀ SỬ DỤng phí kiểM ĐỊnh chất lưỢng an toàn kỹ thuậT ĐỐi với xe đẠP ĐIỆN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương