Bé Giao th ng VËn t¶i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 10.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.57 Kb.

Bé Giao th«ng VËn t¶i

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 46/2006/Q§-BGTVT

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2006


QuyÕt ®Þnh

Ban hµnh Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 358-06 "Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t - §Çu m¸y Diesel – Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi"
Bé tr­ëng bé giao th«ng vËn t¶i

C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2002;

C¨n cø LuËt Giao th«ng ®­êng s¾t ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2005;

C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt l­îng hµng hãa ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 34/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i;

XÐt v¨n b¶n sè 703/§K ngµy 21 th¸ng 06 n¨m 2006 cña Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam tr×nh duyÖt tiªu chuÈn “Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t - §Çu m¸y Diesel – Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi”;

Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc-C«ng nghÖ,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Tiªu chuÈn ngµnh: "Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t - §Çu m¸y Diesel – Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra khi s¶n xuÊt, l¾p r¸p vµ nhËp khÈu míi".

Sè ®¨ng ký: 22 TCN 358 - 06§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc-C«ng nghÖ, Côc tr­ëng Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam, Côc tr­ëng Côc §­êng s¾t ViÖt Nam, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam vµ Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.


N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3;

- Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T­ ph¸p);

- C«ng b¸o;

- Website ChÝnh phñ;

- L­u: VT, KHCN.Bé tr­ëng

Hå NghÜa Dòng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương