Bộ CÂu hỏi thứ 11 GỒM 10 CÂu hỏItải về 39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2022
Kích39 Kb.
#53775
BO CAU HOI THU 11


BỘ CÂU HỎI THỨ 11 GỒM 10 CÂU HỎI


Câu 1. Nội dung nào được coi là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết TW 4 (khóa XI): Mội số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay?

A. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng;


B. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế;
C. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;
D. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí.


Câu 2. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ bao nhiêu % trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ?

A. 25% B. 30%


C. 40% D. 50%


Câu 3. Theo Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm, việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng theo mấy nội dung?
A. 3 nội dung. B. 4 nội dung.
C. 5 nội dung. D. 6 nội dung.
Câu 4. Chủ thể công tác tư tưởng của Đảng là?

A. Các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở;


B. Cấp ủy là người lãnh đạo;
C. Cơ quan tuyên giáo các cấp là lực lượng tham mưu nòng cốt;
D. Cả 3 phương án nêu trên


Câu 5. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt bao nhiêu % dân số?

A. 80%. B. 81%.


C. 82%. D. 83%.


Câu 6. Đại hội XII của Đảng nêu phương hướng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trong nhiệm kỳ là?
A. Tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; có giá trị định hướng, cần được tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
B. Nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
C. Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 7. Đối tượng công tác tư tưởng của Đảng là?

A. Cán bộ; B. Đảng viên;


C. Nhân dân; D. Cả 3 phương án trên.


Câu 8. Đâu là tên chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017?

A. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.


B. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống.
C. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
D. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Câu 9: Nợ công của Việt Nam tính đến cuối năm 2015 là bao nhiêu % GDP ?
A. 50 % GPD B. 54 % GPD
C. 62,2 % GPD D. 65 % GPD
Câu 10. Nghị quyết số 26 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đề ra mục tiêu đến năm 2020 lao động nông nghiệp còn bao nhiêu % lao động xã hội?
A. Còn 30% B. Còn 40%
C. Còn 35% D.Còn 45%
tải về 39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương