BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang7/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
trans-Buten-2

2-Butene-trans (2-Butene, (E))

624-64-6

C4H8

4540

1354

2-Clo anilin

2-Chloroaniline

95-51-2

C6H6ClN
191

Clo anilin

2-Chloroaniline
3-Chloroaniline
4-Chloroaniline

95-51-2
108-42-9 106-47-8

C6H6ClN
159

Clo acetandehit

2-Chlorocethanal

107-20-0

C2H5ClO
885

Clo cresol

2-Chloro-m-cresoI,
p-Chlorocresol

608-26-4,
59-50-7

C7H7CIO
873

Axit 2-Clo propionic

2-Chloropropionic acid

598-78-7

C3H5ClO2
816

2-Clo propylen (1-Propene, 2-chloro-)

2-Chloropropylene (1-Propene, 2-chloro-)

557-98-2

C3H5CI

4540

210

2-Clo pyridin

2-Chloropyridine

109-09-1

C5H4ClN
1088

2-xyanopropan-2-ol

2-cyanopropan-2-ol (acetone cyanohydrin)

75-86-5

C4H7NO

200000

602

2-Dimetylaminoetyl acrylat

2-Dimethylaminoethyl acrylate

2439-35-2

C7H13 NO2
639

2-Dimetylaminoety 1 metacrylat

2-Dimethylaminoethyl methacrylate

2867-47-2

C8H15NO2
253

2-Ethoxyetanol

2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)

110-80-5

C4H10O2
265

2-Ethoxyethyl acetat

2-Ethoxyethyl acetate

111-15-9

C6H12O3
836

2-Etylanilin

2-EthyIaniline

578-54-1

C8H11N
464

2-Etylbutanol

2-Ethylbutanol

137-32-6

C5H12O
39

2-Etyl butyl axetat

2-Ethylbutyl acetate

10031-87-5

C8H16O2
1385

2-Ethylbutyl alcohol

2-Ethylbutyraldehite

97-96-1

C6H12O
603

2-Etylhexyl clo format

2-Ethylhexyl chloroformate

24468-13-1

C9H17 ClO2
112

2-Etylhexylamin

2-Ethylhexylamine

104-75-6

C8H19N
239

N-Amyl metyl keton

2-Heptanone

110-43-0

C7H14O
852

2-Hexanon

2-Hexanone (Methyl n-butyl ketone (MnBK, MBK))

591-78-6

C6H12O
1375

2-Mercaptoimidazolin

2-Mercaptoimidazoline

96-45-7

C3H6N2S
226

2-Methoxyetanol

2-Methoxyethanol

109-86-4

C3H8O2
241

2-Methoxyethyl acetat

2-Methoxyethyl acetate

110-49-6

C5H10O3
822

2-Metyl buten 1

2-Methyl-1-butene

563-46-2

C5H10

4540

1102

2-Metyl-2-heptanethiol

2-Methyl-2-heptanethiol

763-20-2

C8H18S
850

2-Metylpentan-2-ol

2-Methyl-2-pentanol

590-36-3

C6H14O
113

2-Metyl-5-etylpyridin

2-Methyl-5-ethylpyridine

104-90-5

C8H11N
771

2-Metylfuran

2-Methylfuran

534-22-5

C5H6O
290

2-Metyl propen

2-Methylpropene (1-Propene, 2-methyl-)

115-11-7

C4H8

4540

1376

Metyltetrahydrofuran

2-Methyltetrahydrofiiran

96-47-9

C5H10O
1334

2-naphtylamin

2-naphthylamine

91-59-8

C10H9N

1

1320

2-Nitroanilin

2-Nitroaniline

88-74-4

C6H6NO2
375

Axit nitrobenzensulphonic

2-Nitrobenzenesulfonic acid
3-Nitrobenzenesulfonic acid
4-Nitrobenzenesulfonic acid

127-68-4
98-47-5
138-42-1

C6H5NO5S
781

Axit 2-nitrophenyl Arsonic

2-Nitrophenylarsonic acid

5410-29-7

C6H6AsNO5
1278

2-Nitropropan

2-Nitropropane

79-46-9

C3H7NO2
172

Metyl propyl keton

2-Pentanone

107-87-9

C5H10O
942

Penten 2, (E-)

2-Pentene, (E)-

646-04-8

C5H10

4540

913

Pentene 2, (Z)-

2-Pentene, (Z)-

627-20-3

C5H10

4540

713

2-Triflo metylanilin

2-Trifluoromethylaniline

445-02-3

C7H5BrF3N
61

Vinylpyridin

2-Vinylpyridine
3-Vinylpyridine
4-Vinylpyridine

100-69-6 1121-55-7 100-43-6

C2H5C5H4N
661

3,3-Dietoxypropen

3,3 -Diethoxypropene

3054-95-3

C7H14O2
527

Trimetylcyclohexylamin

3,3,5-Trimethylcyclohexylamine

15901-42-5

C9H19 N
818

3,3-iminodipropylamin

3,3’-Iminodipropylamine

56-18-8

C6H17N3
1337

3,3'-Diclo benzidin

3,3'-Dichlorobenzidine

91-94-1

C12H10Cl2N2
1360

3,4-Diclo anilin

3,4-DichloroaniIine

95-76-1

C6H5CI2N
890

3,4-Dinitrotoluen

3,4-Dinitrotoluene

610-39-9

C7H6N2O4
591

3.3.6.6.9.9-Hexamety-1.2.4.5- tetroxacyclononat (>75%)

3.3.6.6.9.9-Hexamethyl-1.2.4.5-tetroxacyclononate (>75%)

22397-33-7

C11H22O4

5000

139

3-Bromopropyn (propargyl bromua)

3-Bromopropyne (Propargyl bromide)

106-96-7

C3H3Br
1366

3-Clo-1,2-dibrom propan

3-Chloro-1,2-dibromopropane

96-12-8

C3H5Br2Cl
637

3-Clo-4-metylphenyl isocyanat

3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

28479-22-3

C8H6ClNO
565

3-Clo propanol-1

3-Chloropropan-1-ol

19210-21-0

C3H7CIO
574

Clo toluidin

3-chloro-p-toluidine
5-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-o-toluidine

95-74-9
95-79-4
95-69-2

C7H8ClN
84

3-Cyclohexenyl triclo silan

3-Cyclohexenyltrichlorosilane

10137-69-6

C6H9 SiCl3
173

Aldol

3-Hydroxybutanal

107-89-1

C4H8O2
821

3-Metyl buten 1

3-Methyl-1-butene

563-45-1

C5H10

4540

332

3-Nitro-4-clo benzotriflorua

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

121-50-6

C7H5ClF3N
1404

3-Nitroanilin

3-Nitroaniline

99-09-2

C6H6N2O2
1367

Dietyl keton

3-Pentanone

96-22-0

C5H10O
519

4-(clo formyl) morpholin

4-(chloroformyl) morpholine

15159-40-7

C5H8ClNO2

1

78

4,4- Metylen bis (2-cloanilin) và/hoặc muối của nó ở dạng bột

4,4’- Methylenebis (2-chloroaniline) and/or salts, in powder form

101-14-4

C13H12Cl2N2

10

85

4,4’-Di amino di phenyl metan

4,4’-Di amino di phenyl methane

101-77-9

C13H14N2
691

4,4’-Diaminodiphenyl metan

4,4’-Diaminodiphenyl methane

83712-44-1

C13H14N2
1342

4-Aminobiphenyl và/hoặc muối của nó Benzotriclorua, Benzidin và/hoặc các muối, Bis (clometyl) ete, Clometyl metyl ete, 1,2-Dibrometan, Dietyl sulfat, Dimetyl sulfat, Dimetylcacbamoyl clorit, 1,2-Dibrom-3-clo propan, 1,1-Dimetylhydrazin, Dimetylnitro am

4-Aminobiphenyl and/or its salts Benzotrichloride, Benzidine and/or salts, Bis (chloromethyl) ether, Chloromethyl methyl ether, Bis(chloromethyl) ether, Diethyl sulphate, Dimethyl sulphate, Dimethylcarbamoyl chloride, 1,2-Dibrom-3-chlorpropan, 1,1-Dimety

92-67-1
98-07-7
92-87-5
542-88-1
107-30-2
542-88-1
64-67-5
77-78-1
79-44-7
96-12-8
57-14-7
62-75-9
680-31-9
91-59-8
92-93-3
1120-71-4

C12H11N;
1359

4-Clo-o-toluidin hydroclorua

4-Chloro-o-toluidine

95-69-2

C7H8ClN
718

Axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid

462-23-7

C4H7FO2

1

1413

Amit của axit 4-florobutyric

4-fluorobutyric acid, amides1

1414

Este của axit 4-florobutyric

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương