BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang4/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT VÀ THIẾT LẬP KHOẢNG CÁCH AN TOÀN


(Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ)

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Công thức hóa học

Mã số CAS

Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh

1

1,2,3,7,8,9-Hexaclo dibenzo-p-dioxin

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin

C12H2Cl6O2

19408-74-3

100

2

1,2-Dibrom etan

1,2-Dibromoethane (ethylene dibromide)

C2H4Br2

106-93-4

50000

3

1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitro benzen

1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene

C6H6N6O6

3058-38-6

50000

4

1,3-Butadien

1,3-Butadiene

C4H6

106-99-0

4540

5

1,3-Pentadien

1,3-Pentadiene

C5H8

504-60-9

4540

6

1,3-Propan sulton

1,3-Propanesultone

C3H6O3S

1120-71-4

1

7

1,1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

1,1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

C14H28O4

3006-86-8

5000

8

1-Buten

1-Butene

C4H8

106-98-9

4540

9

1-Clo propylen

1-Chlopropylene (1-Propene, 1-chloro-)

C3H5Cl

590-21-6

4540

10

1-Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazen

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene

C2H8N10O

109-27-3

10000

11

1-Penten

1-Pentene

C5H10

109-67-1

4540

12

1-Propen-2-clo-1,3-diol diaxetat

1-propen-2-chloro-1,3-diol-diacetate

C7H9ClO4

10118-77-6

10

13

2,2’,4,4’,6,6’-Hexanitro stilben

2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrostilbene

C14H6N6O12

20062-22-0

50000

14

2,2-Dimetyl propan

2,2-Dimethylpropane (Propane, 2,2-dimethyl-)

C5H12

463-82-1

4540

15

2,3,7,8-Tetraclo dibenzo-p-dioxin

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

C12H4Cl4O2

1746-01-6

1

16

2,4,6-Trinitroanisol

2,4,6-trinitroanisole

C7H5N3O7

606-35-9

50000

17

2,4,6-Trinitrophenetol

2,4,6-trinitrophenetole

C8H7N3O7

4732-14-3

50000

18

2,4,6-Trinitrophenol

2,4,6-Trinitrophenol (picric acid)

C6H3N3O7

88-89-1

50000

19

2,4,6-Trinitroresorcinol

2,4,6-Trinitroresorcinol (styphnic acid)

C6H3N3O8

82-71-3

50000

20

2,4,6-trinitrotoluen

2,4,6-trinitrotoluene

C7H5N3O6

118-96-7

50000

21

2,2-Dihydroperoxypropan (>30%)

2,2 Dihydroperoxypropane (>30%)

C3H8O4

2614-76-8

5000

22

2,2-Bis(tert-butylperoxy) butan (>70%)

2,2-Bis(tert-butylperoxy) butane (>70%)

C12H26O4

2167-23-9

5000

23

2-Buten

2-Butene

C4H8

107-01-7

4540

24

cis-2-Buten

2-Butene-cis

C4H8

590-18-1

4540

25

trans-2-Buten

2-Butene-trans (2-Butene, (E))

C4H8

624-64-6

4540

26

2-xyano-2-propanol

2-cyanopropan-2-ol (acetone cyanohydrin)

C4H7NO

75-86-5

200000

27

2-Clo propylen

2-Chloropropylene (1-Propene, 2-chloro-)

C3H5Cl

557-98-2

4540

28

2-Methyl 1-buten

2-Methyl-1-butene

C5H10

563-46-2

4540

29

2-Methyl 1-propen

2-Methylpropene (1-Propene, 2-methyl-)

C4H8

115-11-7

4540

30

2-naphtylamin

2-naphtylamine

C10H9N

91-59-8

1

31

(E)-2-Penten

2-Pentene, (E)-

C5H10

646-04-8

4540

32

(Z)-2-Penten

2-Pentene, (Z)-

C5H10

627-20-3

4540

33

3,3,6,6,9,9-Hexametyl-1,2,4,5-tetroxacyclononat (>75%)

3.3.6.6.9.9-Hexamethyl-1.2.4.5-tetroxacyclononate (>75%)

C11H22O4

22397-33-7

5000

34

3-Methyl 1-buten

3-Methyl -1-butene

C5H10

563-45-1

4540

35

4-(clo formyl) morpholin

4-(chloroformyl) morpholine

C5H8ClNO2

15159-40-7

1

36

4,4-Metylen bis (2-clo anilin) và/hoặc muối của nó ở dạng bột

4,4’-Methylenebis (2-chloroaniline) and/or salts, in powder form

C13H12Cl2N2

101-14-4

10

37

4-Aminodiphenyl

4-Aminodiphenyl

C12H11N

92-67-1

1

38

Axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid

C4H7FO2

462-23-7

1

39

Amit của axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid, amides1

40

Este của axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid, esters1

41

Muối của axit 4-flo butyric

4-fluorobutyric acid, salts1

42

Axit 4-flo crotonic

4-fluorocrotonic acid

C4H5FO2

37759-72-1

1

43

Amit của axit 4-flo crotonic

4-fluorocrotonic acid, amides1

44

Este của axit 4-flo crotonic

4-fluorocrotonic acid, esters1

45

Muối của axit 4-flo crotonic

4-fluorocrotonic acid, salts1

46

Axetaldehit

Acetaldehyde

C2H4O

75-07-0

4540

47

Axetylen

Acetylene

C2H2

74-86-2

5000

48

Acrolein

Acrolein (2-Propenal)

C3H4O

107-02-8

2270

49

Acrylonitril

Acrylonitrile

C3H3N

107-13-1

20000

50

Acryloyl clorua

Acryloyl chloride (2-Propenoyl chloride)

C3H3ClO

814-68-6

2270

51

Aldicarb

Aldicarb

C7H14N2O2S

116-06-3

100

52

Rượu allyl (2-Propen-1-ol)

Allyl alcohol (2-Propen-1-ol)

C3H6O

107-18-6

6810

53

Allylamin (2-Propen-1-amine)

Allylamine (2-Propen-1-amine)

C3H7N

107-11-9

4540

54

Amiton

Amiton (VG)

C10H24NO3PS

78-53-5

1

55

Amoniac

Ammonia (anhydrous)

NH3

7664-41-7

4540

56

Amoni nitrat (trên 98%)

Ammonium nitrate

NH4NO3

6484-52-2

50.000

57

Anabasin (Pyridin,3-(2S)-2-piperidinyl)

Anabasine, (Pyridine,3-(2S)-2-piperidinyl-)

C10H14N2

494-52-0

100

58

Asen pentoxit

Arsenic pentoxide

As2O5

1303-28-2

1000

59

Axit asenic và hoặc các muối asenat

Arsenic (V) acid and/or salts

H3AsO4

7778-39-4

100

60

Asen hydrua

Arsen trihydride (arsine)

AsH3

7784-42-1

200

61

Asen trioxit

Arsenic trioxide

As2O3

1327-53-3

100

62

Axit asenơ và các muối asenit

Arsenious (III) acid and/or salts

HAsO2

13768-07-5

100

63

Asen triclorua

Arsenous tricloride

AsCl3

7784-34-1

6810

64

Azinphos-etyl

azinphos-ethyl

C12H16N3O3PS2

2642-71-9

100

65

Azinphos-metyl

azinphos-methyl

C10H12N3O3PS2

86-50-0

100

66

Bari azit

Barium azide

Ba(N3)2

18810-58-7

50000

67

Bery (dạng bột và các hợp chất)

Beryllium (powders, compounds)

Be

7440-41-7

10

68

Bis (2,4,6-trinitrophenyl)amin

bis(2,4,6-trinitrophenyl)amine

C12H5N7O12

131-73-7

50000

69

Bis(2-clo etyl) sulfua

bis(2-chloroethyl) sulphide

C4H8Cl2S

505-60-2

1

70

Bis(clo metyl) ete

bis(chloromethyl)ether

C2H4Cl2O

542-88-1

1

71

Boron triclorua

Boron trichloride (Borane, trichloro-)

BCl­3

10294-34-5

2270

72

Boron triflorua

Boron trifluoride (Borane, trifluoro-)

BF­3

20654-88-0

2270

73

Hỗn hợp boron triflorua và metyl ete (1:1)

Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) (Boron, trifluoro (oxybis (metane)-, T-4-

C2H6BF3O

353-42-4

6810

74

Brôm

Bromine

Br2

7726-95-6

20000

75

Metyl bromua

Bromomethane (methyl bromide)

CH3Br

74-83-9

200000

76

Brom triflo etylen

Bromotrifluorethylene (Ethene, bromotrifluoro-)

C2BrF3

598-73-2

4540

77

Butan

Butane

C4H10

106-97-8

4540

78

Buten

Butene

C4H8

25167-67-3

4540

79

Carbofuran

Carbofuran

C12H15NO3

1563-66-2

100

80

Carbon disulfua

Carbon disulfide

CS2

75-15-0

9080

81

Carbon oxysulfua

Carbon oxysulfide (Carbon oxide sulfide (COS))

COS

463-58-1

4540

82

Carbonphenothion

Carbonphenothion

C11H16ClO2PS3

786-19-6

100

83

Carbonyl clorua (photgen)

Carbonyl dichloride (phosgene)

CCl2O

75-44-5

300

84

Coban kim loại và các hợp chất oxit, carbonnat, sulfua dạng bột

Cobalt metal, oxides, carbonates, sulphides, as powders

Co

7440-48-4

1000

85

Crimidin

Crimidine

C7H10ClN3

535-89-7

100

86

2-Butenal

Crotonaldehyde (2-Butenal)

C4H6O

4170-30-3

9080

87

(E)-2-Butenal

Crotonaldehyde, (E)-(2-Butenal, (E)-)

C4H6O

123-73-9

9080

88

Xyanogen (Etandinitril)

Cyanogen (Ethanedinitrile)

C2H2

460-19-5

4540

89

Xyanogen clorua

Cyanogen chloride

CCl N

506-77-4

4540

90

Xyanthoat

Cyathoate

C10H19N2O4PS

3734-95-0

100

91

Xycloheximit

Cycloheximide

C15H23NO4

66-81-9

100

92

Xyclohexan amin

Cyclohexylamine (Cyclohexanamine)

C6H13N

108-91-8

6810

93

Xyclopropan

Cyclopropane

C3H6

75-19-4

4540

94

Xyclotetrametylen tetra nitramin

Cyclotetramethylenetetranitramine

C4H8N8O8

2691-41-0

50000

95

Xyclotrimetylen trinitramin

Cyclotrimethylene trinitramine

C3H6N6O6

121-82-4

50000

96

Clo fenvinphos

Chlorfenvinphos

C12H14Cl3O4P

470-90-6

100

97

Clo

Chlorine

Cl2

7782-50-5

10000

98

Clo dioxit

Chlorine dioxide (Chlorine oxide (ClO2))

ClO2

10049-04-4

454

99

Clo monoxit

Chlorine monoxide (Chlorine oxide)

Cl2O

7791-21-1

4540

100

Cloroform

Chloroform (methane, trichloro-)

CHCl3

67-66-3

9080

101

Clometyl metyl ete

Chloromethyl methyl ether

C2H5ClO

107-30-2

1

102

Clo trinitro benzen

Chlorotrinitrobenzene

C6H2ClN3O6

28260-61-9

50000

103

Demeton

Demeton

C16H38O6P2S4

8065-48-3

100

104

Dialifos

Dialifos

C14H17CINO4PS2

10311-84-9

100

105

Diazo dinitro phenol

Diazodinitrophenol

C6H2N4O5

87-31-0

10000

106

Dibenzyl peroxy dicacbonat (>90%)

Dibenzyl peroxydicarbonate (>90%)

C16H14O6

2144-45-8

5000

107

Diboran

Diborane

B2H6

19287-45-7

1135

108

Diclo silan

Dichlorosilane (silane, dichloro-)

Cl2H2Si

4109-96-0

4540

109

Dietyl peroxy dicarbonat (> 30%)

Dietyl peroxydicarbonate (>30%)

C6H10O6

14666-78-5

5000

110

Dietylen glycol dinitrat

Diethylene glycol dinitrate

C4H8N2O7

693-21-0

10000

111

1,1 Diflo etan

Difluoroethane (Ethane, 1,1-difluoro-)

C2H4F2

75-37-6

4540

112

Di-isobutyryl peroxit (> 50%)

Di-isobutyryl peroxide (> 50%)

C8H14O4

3437-84-1

5000

113

Dimefox

Dimefox

C4H12FN2OP

115-26-4

100

114

Axit dimetyl photphoamido xyanidic

Dimetyl phosphoramidocyanidic acid (C3H7N2P)

C3H7N2P

63917-41-9

1000

115

Dimetyl amin

Dimethylamine (Methanamine, N-methyl-)

C2H7N

124-40-3

4540

116

Dimetylcarbamoyl clorua

Dimethylcarbamoyl chloride

C3H6CINO

79-44-7

1

117

Dimetyldiclo silan

Dimethyldichlorosilane (silane, dichlorodimethyl-)

C2H6Cl2Si

75-78-5

2270

118

Dimetyl nitrosamin

Dimethylnitrosamine

C2H6N2O

62-75-9

1

119

2,4-Dinitro phenol và các muối

2,4-Dinitrophenol, salts50000

120

Di-n-propyl peroxydicarbonat (> 80%)

Di-n-propyl peroxydicarbonate (> 80%)

C8H14O6

16066-38-9

5000

121

Diphacinon

Diphacinone

C23H16O3

82-66-6

100

122

Di-sec-butyl peroxydicarbonat (> 80%)

Di-sec-butyl peroxydicarbonate (> 80%)

C10H18O6

19910-65-7

5000

123

Disulfoton

Disulfoton

C8H19O2PS3

298-04-4

100

124

Epiclohydrin

Epichlorohydrin (oxirane, (chloromethyl-)

C3H5ClO

106-89-8

9080

125

Epn (Phosphonothioic acid, P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)

Epn (Phosphonothioic acid, P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)

C14H14NO4PS

2104-64-5

100

126

Etan

Ethane

C2H6

74-84-0

4540

127

Ethion

Ethion

C9H22O4P2S4

563-12-2

100

128

Etyl axetylen

Ethyl acetylene (1-Butyne)

C4H6

107-00-6

4540

129

Etyl clorua

Ethyl chloride (Ethane, chloro)

C2H5Cl

75-00-3

4540

130

Etyl ete

Ethyl ether (Ethane, 1,1’-oxybis-)

C4H10O

60-29-7

4540

131

Etyl mercaptan

Ethyl mercaptan (Ethanethiol)

C2H6S

75-08-1

4540

132

Etyl nitrat

Ethyl nitrate

C2H5NO3

625-58-1

50000

133

Etyl nitrơ

Ethyl nitrite (Nitrous acid, ethyl ester)

C2H5NO2

109-95-5

4540

134

Etyl amin

Ethylamine (Ethanamine)

C2H7N

75-04-7

4540

135

Etylen glycol dinitrat

Ethylene glycol dinitrate

C2H4N2O6

628-96-6

10000

136

Etylen oxit

Ethylene oxide

C2H4O

75-21-8

5000

137

Etylen diamin

Ethylenediamine (1,2-Ethanediamine)

C2H8N2

107-15-3

9080

138

Etylenimin

Ethylenediamine

C2H5N

151-56-4

10000

139

Fluenetil (2-floetyl 4-Biphenylaxetat)

Fluenetil

C16H15FO2

4301-50-2

100

140

Flo

Fluorine

F2

7782-41-4

10000

141

Axit flo axetic

Fluoroacetic acid

C2H3FO2

144-49-0

1

142

Amit của axit flo axetic

Fluoroacetic acid, amides1

143

Este của axit flo axetic

Fluoroacetic acid, esters1

144

Muối của axit flo axetic

Fluoroacetic acid, salts1

145

Formaldehit (Nồng độ ≥ 90%)

Formaldehyde (Conc. > 90%)

CH2O

50-00-00

5000

146

Furan

Furan

C4H4O

110-00-9

2270

147

Hexametylphotphoroamit

Hexamethylphosphoroamide

C6H18N3OP

680-31-9

1

148

Hydrazin

Hydrazine

H4N2

302-01-2

6810

149

Hydrazin nitrat

Hydrazine nitrate

H5N3O3

13464-97-6

50000

150

Axit Hydroxyanic

Hydrocyanic acid

HCN

74-90-8

1135

151

Hydro

Hydrogen

H2

1333-74-0

5000

152

Hydro cloric (khí lỏng)

Hydrogen chloride (liquefied gas)

HCl

7647-01-0

25.000

153

Hydro florua

Hydrogen fluoride

HF

7664-39-3

50000

154

Hydro selenua

Hydrogen selenide

H2Se

7783-07-5

1000

155

Hydro sulfua

Hydrogen sulfide

H2S

7783-06-4

4540

156

Hydroxy axetonitril

Hydroxyacetonitrile (glycolonitrile)

C2H3NO

107-16-4

100

157

Sắt pentacacbonyl

Iron, pentacacbonyl- (Iron carbonyl (Fe(CO)5), (TB-5-11)-)

C5FeO5

13463-40-6

1135

158

Isobenzan

Isobenzan

C9H4Cl8O

297-78-9

100

159

Isobutan

Isobutane (Propane, 2-methyl)

C4H10

75-28-5

4540

160

Isobutyronitril (2 metyl propan nitril)

Isobutyronitrile (Propanenitrile, 2-methyl-)

C4H7N

78-82-0

9080

161

Isodrin

Isodrin

C12H8Cl6

465-73-6

100

162

Isopentan

Isopentane (Butane, 2-methyl-)

C5H12

78-78-4

4540

163

Isopren

Isoprene (1,3-Butadinene, 2-methyl-)

C5H8

78-79-5

4540

164

Isopropyl clorua

Isopropyl chloride (Propane, 2-chloro-)

C3H7CI

75-29-6

4540

165

Isopropyl cloformat

Isopropyl chloformate (Carbonochloridic acid, 1-methylethyl ester)

C4H7CIO2

108-23-6

6810

166

Isopropylamin

Isopropylamine (2-Propanamine)

C3H9N

75-31-0

4540

167

Juglone (5-hydroxynaphthalen-1,4-dion)

Juglone (5-hydroxynaphthalene-1,4-dione)

C10H6O3

481-39-0

100

168

Chì 2,4,6-trinitroresorcinoxit

Lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide lead styphnate)

C6HN3O8Pb

63918-97-8

50000

169

Alkyl chì

Lead alkyls5000

170

Chì azit

Lead azide

PbN6

13424-46-9

50000

171

Các khí hóa lỏng đặc biệt dễ cháy (bao gồm cả LPG) và khí thiên nhiên

Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas50000

172

Thủy ngân fulminat

Mercury fulminate

C2HgN2O2

628-86-4

10000

173

Metacrylonitril

Methacrylonitrile (2-Propenenitrile, 2-methyl-)

C4H5N

126-98-7

4540

174

Metan

Methane

CH4

74-82-8

4540

175

Metanol

Methanol

CH4O

67-56-1

500000

176

Metyl clorua

Methyl chloride (Methane, chloro-)

CH3Cl

74-87-3

4540

177

Metyl cloformat

Methyl chloroformate (Carbonochloridic acid, methylester)

C2H3ClO2

79-22-1

2270

178

Dimetyl ete

Methyl ether (Methane, oxybis-)

C2H6O

115-10-6

4540

179

Metyl etyl keton peroxit (> 60%)

Methyl ethyl ketone peroxide (> 60%)

C8H18O6

1338-23-4

5000

180

Metyl format

Methyl formate (Formic acid, methyl ester)

C2H4O2

107-31-3

4540

181

Metyl hydrazin

Methyl hydrazine (Hydrazine, methyl-)

CH6N2

60-34-4

6810

182

Metyl isobutyl keton peroxit (nồng độ > 60%)

Methyl isobutyl ketone peroxide (> 60%)

C12H26O4

37206-20-5

50000

183

Metyl isoxyanat

Methyl isocyanate

C2H3NO

624-83-9

150

184

Metyl mercaptan

Methyl mercaptan (Methanethiol)

CH4S

74-93-1

4540

185

Metyl thioxyanat

Methyl thiocyanate (Thiocyanic acid, methyl ester)

C2H3NS

556-64-9

9080

186

Metyl amin

Methylamine (Methanamine)

CH5N

74-89-5

4540

187

Metyl isoxyanat

Methylisocyanate

C2H3NO

624-83-9

150

188

Metyl triclo silan

Methyltrichlorosilane (Silane, trichloromethyl-)

CH3Cl3Si

75-79-6

2270

189

Mevinphos

Mevinphos

C7H13O6P

7786-34-7

100

190

Niken và các hợp chất chứa Ni dạng bột có thể phát tán trong không khí (các loại oxit, carbonat, sulfua)

Nickel compounds in inhalable powder form (oxides, sulphides, carbonate)

Ni

7440-02-0

1000

191

Niken tetracarbonyl

Nickel tetracarbonyl

C4NiO4

13463-39-3

1000

192

Axit nitric

Nitric acid (conc 80% or greater)

HNO3

7697-37-2

6810

193

Nito monoxit

Nitric oxdide (Nitrogen oxide (NO))

NO

10102-43-9

4540

194

Nitro xenlulo (hàm lượng > 12,6% of nitrogen)

Nitrocellulose (containing > 12,6% of nitrogen)
9004-70-0

100000

195

Nito oxit

Nitrogen oxides

NOx

11104-93-1

50000

196

Nitro glyxerin

Nitroglycerin

C3H5N3O9

55-63-0

10000

197

n-Metyl-n,2,4,6-tetranitroanilin

n-Methyl-n,2,4,6-tetranitroaniline

C7H5N5O8

479-45-8

50000

198

Oleum (hỗn hợp axit sulfuric với lưu huỳnh trioxit)

Oleum (Fuming Sulfuric acid) (Sulfuric acid, mixture with sulfur trioxide)

H2SO4*nSO3

8014-95-7

4540

199

oo-Dietyl s-etylsulphinylmetyl phophothioat

oo-Diethyl s-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate

C7H17O4PS2

2588-05-8

100

200

oo-Dietyl s-etylsulphonylmetyl photphothioat

oo-Diethyl s-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate

C7H17O5PS2

2588-06-9

100

201

oo-Dietyl s-etylthiometyl photphothioat

oo-Diethyl s-ethylthiomethyl phosphorothioate

C7H17O3PS2

2600-69-3

100

202

oo-Dietyl s-isopropylthiometyl photphodithioat

oo-Diethyl s-isopropylthiomethyl phosphorodithioate

C8H19O2PS3

78-52-4

100

203

oo-Dietyl s-propylthiometyl photphodithioat

oo-Diethyl s-propylthiomethyl phosphorodithioate

C8H19O2PS3

3309-68-0

100

204

Oxydisulfoton

Oxydisulfoton

C8H19O3PS3

2497-07-6

100

205

Oxy

Oxygen

O2

7782-44-7

200000

206

Oxy diflorua

Oxygen difloride

F2O

7783-41-7

1000

207

Paraoxon (diety 14-nitrophenylphotphat)

Paraoxon (diethyl 4-nitrophenylphosphate)

C10H14NO6P

311-45-5

100

208

Parathion

Parathion

C10H14NO5PS

56-38-2

100

209

Parathion-metyl

Parathion-methyl

C8H10NO5PS

298-00-0

100

210

Pensulfothion

Pensulfothion

C11H17O4PS2

115-90-2

100

211

Pentaboran

Pentaborane

B5H9

19624-22-7

1000

212

Pentaerythritol tetranitrat

pentaerythritol tetranitrate

C5H8N4O12

78-11-5

50000

213

Pentan

Pentane

C5H12

109-66-0

4540

214

Axit Peraxetic (> 60%)

Peracetic acid (> 60%)

C2H4O3

79-21-0

5000

215

Perclometyl mercaptan

Perchloromethylmercaptan (Methanesulfenyl chloride, trichloro-)

CCl4S

594-42-3

4540

216

Sản phẩm xăng dầu

(a) Xăng và xăng naphata

(b) Dầu kerosen (bao gồm cả nhiên liệu lỏng động cơ)

(c) Dầu đốt (bao gồm cả diesel nhiên liệu dầu đốt lò và các hỗn hợp dầu nhiên liệu)Petroleum products

(A) Gasoline and gasoline naphtha

(B) Oil and kerosene (including liquid fuel engine)

(C) Fuel oil (diesel fuel including fumace oil and fuel oil mixture)

2500000

217

Piperidin

Piperidine

C5H11N

110-89-4

6810

218

Polyclo dibenzo furans và polyclodibenzo dioxins

Polychlorodibenzo-furans and polychlorodibenzo-dioxins

C12H6Cl2O2

33857-26-0

0

219

Kali nitrat (dạng tinh thể)

Potassium nitrate

KNO3

7757-79-1

1250

220

Promurit (1-(3,4-diclophenyl)-3-triazenethiocacboxamide)

Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl)-3-triazenethiocarboxamide)

C7H6Cl2N4S

5836-73-7

100

221

Propadien

Propadiene (1,2-Propadiene)

C3H4

463-49-0

4540

222

Propan

Propane

C3H8

74-98-6

4540

223

Propionitril

Propionitrile (Propanenitrile)

C3H5N

107-12-0

4540

224

Propyl cloformat

Propyl chloroformate (Carbonochloridic acid, propylester)

C4H7ClO2

109-61-5

6810

225

Propylen

Propylene (1-Propene)

C3H6

115-07-1

4540

226

Propylen oxit

Propylen oxide

C3H6O

75-56-9

5000

227

Propylen imin

Propyleneimine (Aziridine, 2-methyl-)

C3H7N

75-55-8

4540

228

Propin

Propyne (1-Propyne)

C3H4

74-99-7

4540

229

Pyrazoxon

Pyrazoxon

C8H15N2O4P

108-34-9

100

230

Phorat

Phorate

C7H17O2PS3

298-02-2

100

231

Phosacetim

Phosacetim

C14H13Cl2N2O2PS

4104-14-7

100

232

Phosphamidon

Phosphamidon

C10H19CINO5P

13171-21-6

100

233

Phot pho vàng

Phosphorus (White, yellow)

P4

7723-14-0
234

Phopho oxyclorua

Phosphorus oxychloride (Phosphoryl chloride)

POCl3

10025-87-3

2270

235

Photpho triclorua

Phosphorus trichloride (Phosphorous trichloride)

PCl3

7719-12-2

6810

236

Photpho trihydrua (photphin)

Phosphorus trihydride (phosphine)

PH3

7803-51-2

200

237

Selen hexaflorua

Selenium hexafloride

SeF6

7783-79-1

1000

238

Silan

Silane

SiH4

7803-62-5

4540

239

Natri clorat

Sodium chlorate

NaClO3

7775-09-9

25000

240

Natri picramat

Sodium picramate

C6H4N3NaO5

831-52-7

50000

241

Natri selenit

Sodium selenite

Na2SeO3

10102-18-8

100

242

Stibin (antimo hydrua)

Stibine (antimony hydril)

SbH3

7803-52-3

1000

243

Sulfotepp

Sulfotepp

C8H20O5P2S2

3689-24-5

100

244

Lưu huỳnh diclorua

Sulfur dichloride

SCl2

10545-99-0

100

245

Lưu huỳnh dioxit

Sulfur dioxide

SO2

7446-09-5

20000

246

Lưu huỳnh tetraflorua

Sulfur tetrafloride (Sulfur fluoride)

SF4

7783-60-0

1135

247

Lưu huỳnh trioxit

Sulfur trioxide

SO3

7446-11-9

15000

248

Lưu huỳnh diclorua

Sulfur dichloride

SCl2

10545-99-0

1000

249

Tepp – tetraetyl pyrophotphat

T.E.P.P – (Tetraethyl pyrophosphate)

C8H20O7P2

107-49-3

100

250

Telu hexaflorua

Tellurium hexafloride

TeF6

7783-80-4

1000

251

Tert-butyl peroxy isobutyrat (>80%)

Tert-butyl peroxy isobutyrate (>80%)

C8H16O3

109-13-7

5000

252

Tert-butyl peroxyaxetat (>70%)

Tert-butyl peroxyacetate (>70%)

C6H12O3

107-71-1

5000

253

Tert-butylperoxy isopropyl carbonat (>80%)

Tert-butylperoxy isopropylcarbonate (>80%)

C8H16O4

2372-21-6

5000

254

Tert-butylperoxy maleat (>80%)

Tert-butylperoxy maleate (>80%)

C8H12O5

1931-62-0

5000

255

Tert-butylperoxy pivalat (>77%)

Tert-butylperoxy pivalate (>77%)

C9H18O3

927-07-1

5000

256

Tetraflo etylen

Tetrafluoroethylene (Ethene, tetrafluoro-)

C2F4

116-14-3

4540

257

Tetrametylen disulphotetramin

Tetramethylenedisulphotetramine

C4H8N4O4S12

80-12-6

1

258

Tetrametyl silan

Tetramethylsilane (Silane, tetramethyl-)

C4H12Si

75-76-3

4540

259

Tetranitro metan

Tetranitromethane (Methane, tetranitro-)

CN4O8

509-14-8

4540

260

Tirpate (2,4-Dimetyl-2-formyl-1,3-dithiolan oxim metylcarbamat)

Tirpate(2,4-dimethyl-1,3-dithiolane-2-carboxaldehydeo-methylcarbamoyloxime)

C8H14N2O2S2

26419-73-8

100

261

Titan tetraclorua

Titanium tetrachloride (Titanium chloride (TiCl4) (T-4)-)

TiCl4

7550-45-0

1135

262

Toluen 2,6-diisoxyanat

Toluene 2,6-diisocyanate (Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-)1

C9H6N2O2

91-08-7

4540

263

Toluen diisoxyanat

Toluene di-isocyanate

C9H6N2O3

584-84-9

10000

264

Các chất có khả năng gây ung thư có nồng độ trên 5% về khối lượng:

4-Aminobiphenyl và/hoặc muối của nó, Benzidin và/hoặc các muối, Bis (clorometyl) ete, Clometyl metyl ete, 1,2-Dibrometan, Dietyl sulphat, Dimetyl sulphat, Dimetylcarbamoyl clorit, 1,2-Dibrom-3-clo propan, 1,2-Dimetylhydrazin, Dimetylnitro amin, Hexametylphotphoric triamit, Hydrazin, 2-Naphtylamin và/hoặc muối của 4-Nitrodiphenyl and 1,3-PropanesultonThe potent carcinogen concentrations above 5% in volume: 4-Aminobiphenyl and/or its salts, Benzidine and/or salts, Bis (chloromethyl) ether, Chloromethyl methyl ether, 1,2- Dibromometan, Dietyl sulfate, Dimetyl sulfate, Dimetylcarbamoyl chlorit, 1,2-Dibrom-3-chloropropane, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosomine, Hexamethylphosphoric triamide, 2-Naphtylamine and/or salts, 4-Nitrodiphenyland 1,3 Propanesultone500

265

Thionazin

Thionazin

C8H13N2O3PS

297-97-2

100

266

Triclo silan

Trichlorosilane (Silane, trichloro-)

SiHCl3

10025-78-2

4540

267

Trietylenemelamin

Triethylenemelamine

C9H12N6

51-18-3

10

268

Triflocloetylen

Trifluorochloroethylene (Ethene, chlorotrifluoro-)

C2ClF3

79-38-9

4540

269

Trimetylamin

Trimethylamine (Methanamine, N, N-dimethyl)

C3H9N

75-50-3

4540

270

Trimetylclosilan

Trimethylchlorosilane (Silane, chlorotrimethyl-)

C3H9ClSi

75-77-4

4540

271

Trinitro anilin

Trinitroaniline

C6H4N4O6

489-98-5

50000

272

1,3,5-Trinitro benzen

Trinitrobenzene

C6H3N3O6

99-35-4

50000

273

Axit trinitro benzoic

Trinitrobenzoic acid

C7H3N3O8

129-66-8

50000

274

Trinitro cresol

Trinitrocresol

C7H5N3O7

28905-71-7

50000

275

Vinyl acetat

Vinyl acetate monomer (Acetic acid ethenyl ester)

C4H6O2

108-05-4

6810

276

Vinyl axetylen

Vinyl acetylene (1-Buten-3-yne)

C4H4

689-97-4

4540

277

Vinyl clorua

Vinyl chloride (Ethene, chloro)

C2H3Cl

75-01-4

4540

278

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether (Ethene, ethoxy-)

C4H8O

109-92-2

4540

279

Vinyl florua

Vinyl fluoride (Ethene, fluoro)

C2H3F

75-02-5

4540

280

Vinyl metyl ete

Vinyl methyl ether (Ethene, methoxy-)

C3H6O

107-25-5

4540

281

Vinyliden clorua

Vinylidene chloride (Ethene, 1,1-dichloro-)

C2H2Cl2

75-35-4

4540

282

Vinyliden florua

Vinylidene fluoride (Ethene, 1,1-difluoro-)

C2H2F2

75-38-7

4540

283

Warfarin ((RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-on)

Warfarin ((RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one)

C19H16O4

81-81-2

100Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương