BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang22/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

100

257

Pyridin

Pyridine

110-86-1

C5H5N
438

Axít Pyroarsenic

Pyroarsenic acid

13453-15-1

H4As2O7
1224

Pyrosulphuryl clorua

Pyrosulfuryl chloride

7791-27-7

CI2O5S2
354

Pyrolidin

Pyrrolidine

123-75-1

C4H9N
1333

Quinolin

Quinoline

91-22-5

C9H7N
531

Quinuclidin-3-ol

Quinuclidin-3-ol

1619-34-7

C7H13NO
193

Resorcinol

Resorcinol

108-46-3

C6H6O2
1299

Rotenon

Rotenone

83-79-4

C23H22O6
1000

Rubidi

Rubidium

7440-17-7

Rb
395

Rubidi hydroxit

Rubidium hydroxide

1310-82-3

RbOH
437

Scheele's green

Scheele's green

1345-20-61175

Axit selenic

Selenic acid

7783-08-6

H2SeO4
1172

Axit selenơ

Selenious acid

7783-00-8

H2SeO3
1168

Selen (dạng bột)

Selenium (powder)

7782-49-2

Se
1019

Selen dioxit

Selenium dioxide

7446-08-4

SeO2
1033

Selen disulfua

Selenium disulfide

7488-56-4

SeS2
1298

Selen Hexaflorua

Selenium fluoride

7783-79-1

SeF6
1186

Selen hexaflorua

Selenium hexafluoride

7783-79-1

SeF6

1000

1222

Selen oxyclorit

Selenium oxychloride

7791-23-3

SeCl2O
466

Selen trioxit

Selenium trioxide

13768-86-0

SeO3
1230

Silan

Silane

7803-62-5

H4Si

4540

65

Axít silixic, muối chì

Silicic acid, Lead

10099-76-0

PbSi4O9
1001

Silic

Silicon

7440-21-3

Si
33

Silicon tetraclorua

Silicon tetrachloride

10026-04-7

SiCl4
1183

Silicon tetrafluorua

Silicon tetrafluoride

7783-61-1

SiF4
586

Bạc Asenat

Silver Arsenate

13510-44-6

Ag3AsO4
1189

Bạc arsenit

Silver arsenite

7784-08-9

Ag3AsO3
744

Bạc xyanua

Silver cyanide

506-64-9

AgCN
1149

Bạc nitrat

Silver nitrate

7761-88-8

AgNO3
743

Bạc kali xyanua

Silver potassium cyanide

506-61-6

AgK(CN)2
1348

Silvex

Silvex

93-72-1

C9H7Cl3O3
733

Soda (Natri cabonat)

Soda (Sodium carbonate)

497-19-8

Na2CO3
1002

Natri

Sodium

7440-23-5

Na
381

Natri aluminat

Sodium aluminate

1302-42-7

AlO2Na
468

Natri nhôm hydrit

Sodium aluminium hydride

13770-96-2

NaAlH4
626

Natri azid

Sodium azide

26628-22-8

NaN3
1209

Natri bromat

Sodium bromate

7789-38-0

NaBrO3
1154

Natri clorat

Sodium chlorate

7775-09-9

NaClO3

25000

1146

Natri clorit

Sodium chlorite

7758-19-2

NaClO2
699

Natri clo axetat

Sodium chloroacetate

3926-62-3

C2H3ClO2Na
497

Natri đồng (I) xyanua

Sodium Copper Cyanide

14264-31-4

Na2Cu(CN)3
502

Natri xyanua

Sodium cyanide

143-33-9

NaCN
75

Natri dihydro asenat

Sodium dihydrogen arsenate

10103-60-3

NaH2AsO4
1155

Natri thiosunphuric

Sodium dithionite

7775-14-6

Na2S2O4
1119

Natri florua

Sodium fluoride

7681-49-4

NaF
914

Natri flo acetat

Sodium fluoroacetate

62-74-8

C2H3FO2.Na
1411

Natri flo silicat

Sodium fluorosilicate

16893-85-9

Na2SiF6
540

Natri hexafluorosilicat

Sodium hexafluorosilicate

16893-85-9

Na2(SiF6)
425

Natri hydrodiflorua

Sodium hydrogendifluoride

1333-83-1

NaHF2
535

Natri hydrosulfua

Sodium hydrosulfide

16721-80-5

NaHS
579

Natri hydrosulfua ngậm nước trên 25% nước

Sodium hydrosulfide

207683-19-0

NaSH
394

Natri hydroxit

Sodium hydroxide

1310-73-2

NaOH
516

Natri metaarsonat

Sodium Metaarsonate

15120-17-9

Na2HAsO3
363

Natri Metylat

Sodium methoxide

124-41-4

CH3NaO
1101

Natri nitrit

Sodium nitrite

7632-00-0

NaNO2

.

398

Natri monoxit

Sodium oxide

1313-59-3

Na2O
1103

Natri perborat

Sodium perborate

7632-04-4

NaBO3
1092

Natri perclorat

Sodium perchlorate

7601-89-0

NaClO4
66

Natri pemanganat

Sodium permanganate

10101-50-

NaMnO4
1156

Natri persulphat

Sodium persulfate

7775-27-1

Na2S2O8
1296

Natri picramat

Sodium picramate

831-52-7

C6H4N3NaO5

50000

67

Natri selenit

Sodium selenite

10102-18-8

Na2SeO3

100

399

Natri sulfua

Sodium sulfide

1313-82-2

Na2S
462

Natri vanadat

Sodium vanadate

13718-26-8

NaVO3
1160

Natri arsenat dibasic

Sodiumarsenate dibasic

7778-43-0

Na2HAsO4
264

Hỗn hống natri - thủy ngân

Sodium-mercury amalgam

11110-52-434

Tin tetraclorua pentahydrat

Stannic chloride pentahydrate

10026-06-9

SnCl4 5H2O
1107

Tin(IV) clorua

Stannic tetrachloride

7646-78-8

SnCl4
1228

Stibin (Stibin hydrua)

Stibine (antimony hydril)

7803-52-3

H3Sb

1000

1434

Stibium asen

Stibium Arsenic


1336

Stronti asenet

Strontium arsenete

91724-16-2

SrAsO4
1202

Stronti chromat

Strontium chromate

7789-06-2

SrCrO4
49

Stronti nitrat

Strontium nitrate

10042-76-9

Sr(NO3)2
1220

Stronti clorat

Strontium nitrate

7791-10-8

Sr(CIO3)2
436

Stronti perclorat

Strontium perchlorate

13450-97-0

Sr(ClO4)4
401

Stronti peroxit

Strontium peroxide

1314-18-7

SrO2
830

Strychnin

Strychnine

57-24-9

C21H22H2O2
880

Strychnin sulfat

Strychnine sulfate

60-41-3

C21H22N2O2SO4
768

Axit sulphamic

Sulfamic acid

5329-14-6

H3NO3S
1453

Axit Alkylsulphonic và arylsulphonic

Sulfonic acid


690

Sulfotepp

Sulfoteppe

3689-24-5

C8H20O5P2S2

100

1123

Lưu huỳnh

Sulfur

7704-34-9

S
1020

Lưu huỳnh dioxit

Sulfur dioxide

7446-09-5

SO2

20000

614

Lưu huỳnh hexaflorua

Sulfur hexafluoride

2551-62-4

SF6
29

Lưu huỳnh clorua

Sulfur monoclorite

10025-67-9

Cl2S2
1182

Lưu huỳnh tetrafloma

Sulfur tetrafluoride (Sulfur fluoride)

7783-60-0

SF4

1135

1021

Lưu huỳnh trioxit

Sulfur trioxide

7446-11-9

SO3

15000

1171

Axit sulphurơ

Sulfurous acid

7782-99-2

H2SO3
1223

Sulphuryl clorua

Sulfuryl chloride

7791-25-5

SO2Cl2
628

Sulphuryl florua

Sulfuryl fluoride

2699-79-8

SF2O2
119

Lưu huỳnh diclorua

Sulphur dichloride

10545-99-0

SCl2

1000

1118

Axit sulphuric

Sulphuric acid

7664-93-9

H2SO4
167

Tepp-tetraetyl pyroxyaxetat

T.E.P.P.(Tetraethyl pyrophosphate)

107-49-3

C8H20O7P2

100

1300

Telu Hexaflorua (Tellurium hexafluoride: TeF6)

Tellurium fluoride

7783-80-4

TeF6
1187

Tellu hexaflorua

Tellurium hexafluorite

7783-80-4

TeF6

1000

971

Terpen hydrocacbon

Terpene hydrocarbon

68956-56-9

C10H16
843

Terpinolen

Terpinolene

586-62-9

C10H16
530

Tert-butyl isocyanat

Tert-Butyl isocyanate

1609-86-5

C5H9NO
211

Tert-butyl peroxy isobutyrat (>80%)

Tert-butyl peroxy isobutyrate (>80%)

109-13-7

C8H16O3

5000

168

Tert-butyl peroxyaxetat (>70%)

Tert-butyl peroxyacetate (>70%)

107-71-1

C6H12O3

5000

980

Tert-Butylcyclohexyl clo format

Tert-Butylcyclohexylchloroformate

70042-58-9

C11HI1ClO2
597

Tert-butylperoxy isopropylcacbonat (>80%)

Tert-butylperoxy isopropylcarbonate (>80%)

2372-21-6

C8H16 O4

5000

567

Tert-butylperoxy maleat (>80%)

Tert-butylperoxy maleate (>80%)

1931-62-0

C8H12O5

5000

1343

Tert-butylperoxy pivalat (>77%)

Tert-butylperoxy pivalate (>77%)

927-07-2
5000

961

Tetra kali vàng (+1)pentaxyanua

Tetra Potassium Gold (+1) pentaxyanide

68133-87-9

C5AuK4N5
1267

Tetrabrom etan

Tetrabromoethane

79-27-6

C2H2Br4
1225

Chì tetramethyl (TEL)

Tetraethyl lead

78-00-2

C8H20Pb
1232

Tetraetyl silicat

Tetraethyl silicate

78-10-4

C8H20O4Si
285

Tetraetylenpentamin

Tetraethylenepentamine

112-57-2

C8H23N5
868

Tetra etyltin

Tetraethyltin

597-64-8

C8H20Sn
298

Tetraflo Etylen

Tetrafluoroethylene (Ethene, tetrafluoro-)

116-14-3

C2F4

4540

1080

Tetraflo metan

Tetrafluoromethane

75-73-0

CF4
1181

Tetrafluoro -plumban,

Tetrafluoroplumbane

7783-59-7

PbF4
233

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

109-99-9

C4H8O
1302

Tetrahydrophthalic anhydrit

Tetrahydrophthalic anhydride

85-43-8

C8H8O3
235

Tetrahydrothiophen (thiolan)

Tetrahydrothiophene

110-01-0

C4H8S
1077

Tetrametyl amonni hydroxit

Tetramethyiammonium hydroxide

75-59-2

C4H13NO
1081

Chì tetramethyl (TML)

Tetramethyl lead

75-74-1

C4H12 Pb
1282

Tetrametylenedisulphotetramin

Tetramethylenedisulphotetramine

80-12-6

C4H8N4O4S2

1

1082

Tetrametylsilan

Tetramethylsilane (Silane, tetramethyl-)

75-76-3

C4H12Si

4540

753

Tetranitrometan

Tetranitromethane (Methane, tetranitro-)

509-14-8

CN4O8

4540

663

Tetrapropyl orthotitanat

Tetrapropylorthotitanate

3087-37-4

C12H28O4Ti
739

Thalidomit

Thalidomide

50-35-1

C13H10N2O4
1003

Tali

Thallium

7440-28-0

Tl
948

Tali cacbonat

Thallium carbonate

6533-73-9

Tl2CO3
439

Tali clorat

Thallium chlorate

13453-30-0

TI(CIO4)2
889

Tali hexaflo phosphat

Thallium hexafluorophosphate

60969-19-9

TIF6P
70

Tali nitrat

Thallium nitrate

10102-45-1

TINO3
440

Tali nitrat trihydrat

Thallium nitrate trihydrate

13453-38-8

TI(NO3)3.3H2O
1023

Tali sulfat

Thallium sulfate

7446-18-6

Tl2(SO4)
1427

Các chất có khả năng gây ung thư có nồng độ trên 5% về khối lượng:

The potent carcinogen concentrations above 5% in volume:500

511

Thiabendazol

Thiabendazole

148-79-8

C10H7N3S
752

Axit thioacetic

Thioacetic acid

507-09-5

C2H4OS
87

Thiocacbanilid

Thiocarbanilide

102-08-9

(C6H5NH)2CS
959

Axit thioglycolic

Thioglycolic acid

68-11-1

C2H4O2S
1275

Axit thiolactic

Thiolactic acid

79-42-5

C3H6O2S
937

Thiometon

Thiometon (S-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate)

640-15-3

C6H15O2PS3
877

Thioglycol

Thiomonoglyco

60-24-2

C2H6OS
649

Thionazin

thionazine

297-97-2

C8H13N2O3PS

100

1128

Thionyl clorua

Thionyl chloride

7719-09-7

SOCI2
236

Thiophen

Thiophene

110-02-1

C4H4S
722

Thiophosgene

Thiophosgene

463-71-8

CCl2S
700

Thiophotphoryl clorua

Thiophosphoryl chloride

3982-91-0

PSCl3
1262

Thiosemicacbazid

Thiosemicarbazide

79-19-6

CH5N3S
911

Thiourea

Thiourea

62-56-6

CH4N2S
551

Thiourea dioxit

Thiourea dioxide

1758-73-2

CH4N2O2S
463

Thiram

Thiram

137-26-8

C6H12N2S4
416

Thorin

Thorine

132-33-2

C16H13AsN2O10S2
562

Thori carbonat

Thorium carbonate

19024-62-5

Th(VO3)4
471

Thori nitrat

Thorium nitrate

13823-29-5

Th(NO3)4
1323

Thymol

Thymol

89-83-8

C10H1O
623

Tirpate (2,4-dimetyl-1,3-dithiolan-2-cacboxaldehydeo-metylcacbamoyloxim)

Tirpate(2,4-dimethyl-1,3-dithiolane- 2-carboxaldehydeo-methylcarbamoyloxime)

26419-73-8

C8H14N2O2S2

100

1004

Titan

Titanium

7440-32-6

Ti
1124

Titan hydrit

Titanium hydride

7704-98-5

TiH2
1072

Titan tetraclorua

Titanium tetrachloride (Titanium chloride (TiCI4) (T-4)-)

7550-45-0

TiCl4

1135

202

Toluen

Toluene

108-88-3

C7H8
1330

Toluen 2,6-diisoxyanat

Toluene 2,6-diisocyanate (Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-)1

91-08-7

C9H6N2O2

4540

842

Toluen diisoxyanat

Toluene di-isocyanate

584-84-9

C9H6N2O2

10000

10

Toluidin

Toluidine
(o-toluidine,
m-toluidine,
p-toluidine)

(95-53-4,


108-44-1,
106-49-0)

C7H9N
831

Tri ethyltin sulphat

Tri ethyltin sulphate

57-52-3

C12H30O4SSn
1120

Tri phenyltin hydroxit

Tri phenyltine hydroxyde

76-87-9

C18H16OSn

I

542

Triallyl borat

Triallyl borate

1693-71-6

C9H15 BO3
92

Triallylamin

Triallylamine

102-70-5

(C3H2)3N
95

Tributylamin

Tributylamine

102-82-9

[CH3(CH2)3]3N
824

Tri butylstannyl axetat

Tributylstannyl acetate

56-36-0

C14H30O2Sn
665

Tri butyl (lauroyloxy) stannan

Tributyltin laurate

3090-36-6

C24H50 O2Sn
1095

Axit triclo acetic

Trichloroacetic acid

76-03-9

C2HCl3O2
1094

Triclo acetyl clorua

Trichloroacetyl chloride

76-02-8

C2CI4O
601

Triclo buten

Trichlorobutene

2431-50-7

C4H5 Cl3
1254

Etene, tri clo -

Trichloroeten

79-01-6

C2HCl3
1316

Axit triclo isocyanuric

Trichloroisocyanuric acid

87-90-1

C3Cl3N3O3
30

Triclo silan

Trichlorosilane (Silane, trichloro-)

10025-78-2

HsiCl3

4540

1159

Muối đồng asenat

Tricopper arsenate

7778-41-8

Cu3AsO4
453

Đồng (II) asenat

Tricopper diarsenate

13478-34-7

Cu3(AsO4)2
418

Tricresyl phosphat

Tricresyl phosphate

1330-78-5

C21H21O4P
93

Trietanolamin

Trietanolamin

102-71-6

(C2H5O)3N
341

Trietyl phosphit

Triethy Phosphite

122-52-1

C6H15O3P
515

Etyl borat

Triethyl borate

150-46-9

C6H15 BO3
329

Trietylamin

Triethylamine

121-44-8

C6H15N
754

Trietylenemelamin

Triethylenemelamine

51-18-3

C9H12N6

10

283

Trietylentetramin

Triethylenetetramine

112-24-3

C6H18N4
1096

Axit triflo acetic

Trifluoroacetic acid

76-05-1

C2HF3O2
685

Triflo clo acetyl

Trifluoroacetyl chloride

354-32-5

C2ClF3O
1273

Triflo clo etylen

Trifluorochloroethylene (Ethene, chlorotrifluoro-)

79-38-9

C2ClF3

4540

1070

Triflo metan

Trifluoromethane (Fluoroform)

75-46-7

CHF3
1395

3-Triflorometylanilin

Trifluoromethyl)aniline

98-16-8

C7H6F3N
1142

Triisobutylen

Triisobutylene

7756-94-7

C4H9
785

Triisopropyl borat

Triisopropyl borate

5419-55-6

C9H21BO3
328

Trimetyl borat

Trimethyl borate

121-43-7

C3H9BO3
330

Trimetyl phosphit

Trimethyl phosphite

121-45-9

C3H9O3P
673

Trimety clo lacetyl

Trimethylacetyl chloride

3282-30-2

C5H9CIO
1071

Trimetylamin

Trimethylamine (Methanamine, N, N-dimethyl-)

75-50-3

C3H9N

4540

1083

Trimetyl clo silan

Trimethylchlorosilane (Silane, chlorotrimethyl-)

75-77-4

C3H9ClSi

4540

524

Trimetylhexametylen diisocyanat

Trimethylhexamethylene diisocyanate

28679-16-5

C11H18N2O2
616

Trimetylhexametylendiamin

Trimethylhexamethylenediamines

25620-58-0

C9H22N2
646

Trinitroanilin

Trinitroaniline

29652-42-1

C6H4N4 O6

50000

1405

Trinitrobenzen

Trinitrobenzene

99-35-4

C6H3N3O6

50000

378

Axit trinitrobenzoic

Trinitrobenzoic acid

129-66-8

C7H3N3O8

50000

641

Trinitrocresol

Trinitrocresol

28905-71-7

C7H5 N3 O7

50000

1234

Tri-o-cresyl phosphat

Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)

78-30-8

C21H21O4P
91

Tripropylamin

Tripropylamine

102-69-2

(C3H6)3N
479

Tripropylen

Tripropylene

13987-01-4

C3H6
370

Tris (2,3 dibro propyl) phosphate

Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate

126-72-7

C9H15Br6PO4
797

Tris-(1-aziridinyl) phosphin oxit

Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide

545-55-1

C6H12N3OP
296

Tris(2-clo ethyl)phosphat

Tris(2-chloroethyl)phosphate

115-96-8

C6H12Cl3O4P
1188

Vonfram hexafluorua

Tungsten hexafluoride

7783-82-6

WF6
280

Undecan

Undecane

1120-21-4

C11H24
364

Urea hydro peroxit

Urea hydrogen peroxide

124-43-6

CH6N2O3
930

Valeryl clo

Valeryl chloride

638-29-9

C5H9CIO
1127

Vanadi triclorua

Vanadium chloride

7718-98-1

VCI3
1135

Vanadi oxytriclorua

Vanadium oxytrichloride

7727-18-6

VOCI3
1104

Vanadi tetraclo

Vanadium tetrachloride

7632-51-1

VCl4
632

Vanadyl sulphat

Vanadyl sulfate

27774-13-6

VO(SO4)
179

Vinyl acetat

Vinyl acetate (ethenyl ester)

108-05-4

C4H6O2

6810

974

Vinyl axetylen

Vinyl acetylene (1-Buten-3-yne)

689-97-4

C4H4

4540

48

Vinylbenzen

Vinyl benzene (Styrene)

100-42-5

C8H8
864

Vinyl brom

Vinyl bromide

593-60-2

C2H3Br
345

Vinyl butyrat

Vinyl butyrate

123-20-6

C6H10O2
1043

Vinyl clorua

Vinyl chloride (Ethene, chloro-)

75-01-4

C2H3CI

4540

613

Vinyl clo axetat

Vinyl chloroacetate

2549-51-1

C4H5ClO2
230

Divinyl etyl ete

Vinyl ether

109-93-3

C4H6O
229

Vinyl etyl ete

Vinyl ethyl ether (Ethene, ethoxy-)

109-92-2

C4H8O

4540

1044

Vinyl florua

Vinyl fluoride (Ethene, fluoro-)

75-02-5

C2H3F

4540

213

Vinyl isobutyl ete

Vinyl isobutyl ether

109-53-5

C6H12O
160

Vinyl metyl ete

Vinyl methyl ether (Ethene, methoxy-)

107-25-5

C3H6O

4540

1063

Vinylidene clorua

Vinylidene chloride (Ethene, 1,1-dichloro-)

75-35-4

C2H2 C12

4540

1066

Vinylidene florua

Vinylidene fluoride (Ethene, 1,1-difluoro-)

75-38-7

C2H2 F2

4540

605

Vinyltoluen

Vinyltoluene

25013-15-4

C9H10
1090

Vinyltriclo silan

Vinyltrichlorosilane

75-94-5

C2H3Cl3Si
1291

Warfarin

Warfarin ((RS)-4-hydroxy- 3-(3- oxo- 1-phenylbutyl)- 2H- chromen- 2-one)

81-81-2

C19H16O4

100

1467

Xanthat

Xanthate


1435

Xeri xyanua

Xerium Cyanide


746

Brom Xyanua

Xyanogen bromide

506-68-3

BrCN
396

Xyhexatin; Plictran

Xyhexatine; Plictrane

13121-70-5

C18H34OSn
19

Xylen (o-Xylen, m-Xylen, p-Xylen)

Xylene (o, m, p-Xylene)

(95-47-6, 108-38-3, 106-42-3)

C8H10
380

Xylidin

Xylidine

1300-73-8

C8H11N
7

Xylyl bromua

Xylyl bromide
(o-xylyl bromide,
m-xylyl bromide,
p-xylyl bromide)

(89-92-9


620-13-3
104-81-4)

C8H9Br
1017

Tro kẽm (Zinc ashe)

Zinc

7440-66-6

Zn
932

Nitrid ammonium kẽm

Zinc ammonium nitrite

63885-01-8

H3N.3(HNO2).Zn
383

Kẽm asenat

Zinc Arsenate

1303-39-5

Zn3(AsO4)2
443

Kẽm asenat

Zinc arsenate

13464-33-0

Zn3(AsO4)2
506

Kẽm bromat

Zinc bromate

14519-07-4

Zn(BrO3)2
102

Kẽm clorat

Zinc chlorate

10361-95-2

Zn(ClO3)2
1108

Kẽm clorua

Zinc chloride

7646-85-7

ZnCl2
455

Kẽm cromat

Zinc chromate

13530-65-9

ZnCrO4
813

Kẽm xyanua

Zinc Cyanide

557-21-1

C2N2Zn
1164

Kẽm dithionit

Zinc dithionite

7779-86-4

ZnS2O4
537

Kẽm florosilicat

Zinc fluorosilicate

16871-71-9

ZnSiF6
101

Kẽm metaasenit

Zinc Meta-Arsenite

10326-24-6

Zn(HAsO2)2
1165

Kẽm nitrat

Zinc nitrate

7779-88-6

Zn(NO3)2
595

Kẽm permanganat

Zinc permanganate

23414-72-4

Zn(MnO4)2
402

Kẽm peroxit

Zinc peroxide

1314-22-3

ZnO2
408

Kẽm phốtphua

Zinc phosphide

1314-84-7

Zn3P3
1328

Kẽm resinat

Zinc resinate

9010-69-9

C40H58ZnO4
704

Kẽm

Zirconium

40-67-7

Zn
465

Ziriconi nitrat

Zirconium nitrate

13746-89-9

Zr(NO3)4
1125

Kẽm hydrit

Zirconium(II) hydride

7704-99-6

ZrH2
35

Kẽm tetraclorua

Zirconium(IV) chloride

10026-11-6

ZrCl4
1329

Picolin

α-picoline (2-Methylpyridine)
β-picoline (3-Methylpyridine)
γ-picoline (4-Methylpyridine)

52962-96-6
108-99-6
108-89-4

C6H7N

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương