BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang16/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

10035-10-6

HBr
1110

Hydro clorua (khí lỏng)

Hydrogen chloride (liquefied gas)

7647-01-0

HCl

25000

1116

Hydro florua

Hydrogen fluoride

7664-39-3

HF

50000

1131

Hydro peroxit

Hydrogen peroxide

7722-84-1

H2O2
1174

Hydro selenua

Hydrogen selenide

7783-07-5

H2Se

1000

1173

Hydro sulfua

Hydrogen sulfide

7783-06-4

H2S

4540

41

Hydro iođua

Hydroiodic acid

10034-85-2

HI
346

Hydroquinon

Hydroquinone

123-31-9

C6H6O2
156

Hydroxyaxetonitril

Hydroxyacetonitrile (glycolonitrile)

107-16-4

C2H3NO

100

1226

Hydroxylamin

Hydroxylamine

7803-49-8

H3NO
798

Hydroxylamin hydroclorua

Hydroxylamine hydrochloride

5470-11-1

H3NOHCl
46

Hydroxylamin sulphat

Hydroxylammonium sulfate

10039-54-0

(NH3OH)2SO4
503

Hypoclorua

Hypochlorite

14380-61-1

ClO
776

Indomethacin

Indomethacine

53-86-1

C19H16CNIO4
1073

lốt

Iodine

7553-56-2

l2
1219

lod monoclorua

Iodine monochloride

7790-99-0

ClI
1184

Iod pentaflorua

Iodine pentafluoride

7783-66-6

IF5
748

Iốt xyanua

Iodocyanide

506-78-5

ICN
1032

Metan lot

Iodomethane

74-88-4

CH3I
758

Iot metylpropan

Iodomethylpropane

513-38-2

C4H9I
15

n-propyl iođua

Iodopropane
(n-Propyl iodide,
Isopropyl iodide)

(107-08-4, 75-30-9)C3H7I
936

Sắt (III)-o-arsenit, pentahydrat

Iron (Ill)-o-arsenite, pentahydrate

63989-69-5

As2Fe2O6*Fe2 O3*5H2O
314

Sắt silicon

Iron silicide

12022-95-6

FeSi
110

Sắt (III) nitrat

Iron(III)nitrate

10421-48-4

Fe(NO3)3
1126

Sắt (III) clorua

Iron(IIl) chloride

7705-08-0

FeCl3
442

Sắt pentacacbonyl

Iron, pentacarbonyl- (Iron carbonyl (Fe(CO)5), (TB-5-11)-)

13463-40-6

Fe(CO)5

1135

647

Isobenzan

Isobenzane

297-78-9

C9H4CI8O

100

1059

Isobutan

Isobutane (Propane, 2-methyl)

75-28-5

C4H10

4540

1246

Isobutanol

Isobutanol

78-83-1

C4H10O
238

Isobutyl axetat

Isobutyl acetate

110-19-0

C6H12O2
132

Isobutyl acrylat

Isobutyl acrylate

106-63-8

C7H12O2
786

Isobutyl format

Isobutyl formate

542-55-2

C5H10O2
1382

Isobutyl isobutyrat

Isobutyl isobutyrate

97-85-8

C8H16O2
560

Isobutyl isocyanat

Isobutyl isocyanate

1873-29-6

C5H9 NO
1383

Isobutyl metacrylat

Isobutyl methacrylate

97-86-9

C8H14O2
777

Isobutyl propionat

Isobutyl propionate

540-42-1

C7H14O2
1244

Isobutylamin

Isobutylamine

78-81-9

C4H11N
1247

Isobutyraldehit

Isobutyraldehyde

78-84-2

C4H8O
1270

Axit isobutyric

Isobutyric acid

79-31-2

C4H8O2
1381

Isobutyric anhydrit

Isobutyric anhydride

97-72-3

C8H14O3
1245

Isobutyronitril

Isobutyronitrile (Propanenitrile, 2-methyl-)

78-82-0

C4H7N

9080

1269

Isobutyryl clorua

Isobutyryl chloride

79-30-1

C4H7ClO
1051

Isoxyanua

Isocyanate

75-13-8

HNCO
593

Isocyanatobenzotriflo

Isocyanatobenzotrifluoride

2285-12-3

C8H4 F3NO
725

Isodrin

Isodrine

465-73-6

C12H8Cl6

100

973

Isohepten

Isoheptene

68975-47-3975

Isohexen

Isohexene

691-37-2

C6H12
736

Isooctan

Isooctene

5026-76-6

C8H16
1242

Isopentan

Isopentane (Butane, 2-methyl-)

78-78-4

C5H12

4540

757

Isopenten

Isopentene

513-35-9

C5H10
705

Isophoron diisoxyanat

Isophorone diisocyanate

4098-71-9

C12H18N2O2
638

Isophorondiamin

Isophoronediamine

2855-13-2

C10H22N2
1243

Isopren

Isoprene (1,3-Butadinene, 2-methyl-)

78-79-5

C5H8

4540

186

Isopropenyl axetat

Isopropenyl acetate

108-22-5

C5H8O2
1400

Isopropenylbenzen

Isopropenylbenzene

98-83-9

C9H10
701

Isopropyl 2-clo propionat

Isopropyl 2-chloropropionate

40058-87-5

C6H11ClO2
185

Isopropyl axetat

Isopropyl acetate

108-21-4

C5H10O2
1112

Axit Isopropyl phosphat

Isopropyl acid phosphate

76483-21-1

C3H9O4P
954

Isopropanol

Isopropyl alcohol

67-63-0

C3H8O
929

Isopropyl butyrat

Isopropyl butyrate

638-11-9

C7H14O2
1060

Isopropyl clorua

Isopropyl chloride (Propane, 2-chloro-)

75-29-6

C3H7CI

4540

120

Isopropyl cloaxetat

Isopropyl chloroacetate

105-48-6

C5H9 ClO2
187

1-metyletyl este

Isopropyl chloroformate (Carbonochloridic acid, 1-methylethyl ester)

108-23-6

C4H7ClO2

6810

893

Isopropyl isobutyrat

Isopropyl isobutyrate

617-50-5

C7H14O2
555

Isopropyl isocyanat

Isopropyl isocyanate

1795-48-8

C4H7 NO
549

Isopropyl nitrat

Isopropyl nitrate

1712-64-7

C3H7NO3
928

Isopropyl propionat

Isopropyl propionate

637-78-5

C6H12O2
1061

Isopropylamin

Isopropylamine (2-Propanamine)

75-31-0

C3H9N

4540

730

juglone (5-hydroxynaphthalen-1,4-dion)

Juglone (5-hydroxynaphthalene-1,4-dione)

481-39-0

C10H6O3

100

1441

Keton

Ketone


993

Krypton

Krypton

7439-90-9

Kr
934

Chì 2,4,6-trinitroresorcinoxit

Lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide lead styphnate)

63918-97-8

C6H3N3O8.Pb

50000

656

Chì axetat

Lead acetate

301-04-2

Pb(O2C2H3)2
13

Chì axetat

Lead acetate (Lead(II) acetate, Lead(IV) acetate)

(301-04-2, 546-67-8)

Pb(CH3COO)4

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương