BỘ CÔng thưƠng số: 14679 /QĐ-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 64.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích64.77 Kb.


BỘ CÔNG THƯƠNG

Số: 14679 /QĐ-BCTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương

thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015

của Chính phủ về Chính phủ điện tử
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ;

- Website Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PC (2).

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)

Vũ Huy Hoàng
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015

của Chính phủ về Chính phủ điện tử


(Ban hành kèm theo Quyết định số 14679 /QĐ-BCT

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 36A/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Trong ba năm 2015-2017 tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Phấn đấu đến hết năm 2016, 100% TTHC thực hiện ở cấp Trung ương được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

Phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).3. Các mục tiêu cụ thể

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành trong năm 2016 việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% TTHC thực hiện ở cấp Bộ. Tích cực triển khai nâng cấp một số TTHC thực hiện ở cấp Bộ lên cấp độ 4.

- Rà soát, đơn giản hóa định kỳ và đột xuất thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC ngành công thương, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

- Hoàn thành việc rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan đến TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896.

- Thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức đào đạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước ngành công thương ở các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước ngành công thương.II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 36A/NQ-CP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  1. Mục tiêu và các bước thực hiện

1. Mục tiêu

- Đến hết năm 2016, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% TTHC thực hiện ở cấp Trung ương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ.

- Phấn đấu đến hết năm 2016, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với 30% TTHC liên quan nhiều tới người dân và doanh nghiệp thực hiện ở cấp Trung ương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ.

2. Các bước thực hiện

a) Rà soát, thống kê, xây dựng danh mục các TTHC thực hiện ở cấp Bộ để nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có TTHC.

- Yêu cầu thực hiện:

Rà soát, hệ thống hóa toàn bộ danh mục TTHC thực hiện ở cấp Bộ để đưa lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

- Tiến độ hoàn thành: Quý 01 năm 2016.b) Ban hành Quyết định cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 của Bộ Công Thương năm 2016

- Đơn vị chủ trì: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có TTHC.

- Yêu cầu thực hiện:

+ Dự thảo Quyết định công bố lộ trình nâng cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4 đối với toàn bộ TTHC thực hiện ở cấp Bộ, bao gồm:

(i) Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai cung cấp ở cấp độ 3 và cấp độ 4;

(ii) Đơn vị chủ trì thực hiện cung cấp dịch vụ công;

(iii) Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4.

+ Tổng hợp ý kiến các đơn vị trong Bộ về dự thảo Quyết định.

+ Trình Lãnh đạo Bộ ký Ban hành Quyết định.

- Tiến độ hoàn thành: Quý 01 năm 2016.

c) Triển khai thực hiện Quyết định cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 của Bộ Công Thương năm 2016

* Xây dựng và duy trì hạ tầng CNTT

- Đơn vị chủ trì: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan.

- Yêu cầu thực hiện:

+ Xây dựng và duy trì hạ tầng CNTT nhằm đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

+ Xây dựng quy trình hướng dẫn đối với từng dịch vụ công cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

- Tiến độ hoàn thành: Năm 2016.

* Xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và cấp độ 4

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị có TTHC

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

- Yêu cầu thực hiện:

+ Trên cơ sở hạ tầng mạng được Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thực hiện hướng dẫn đăng nhập hệ thống thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

+ Các đơn vị có TTHC xây dựng quy trình, các bước hướng dẫn thực hiện đối với từng TTHC nhằm của đơn vị mình đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4.

- Tiến độ hoàn thành: Năm 2016.

d) Xây dựng lộ trình đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước

- Đơn vị chủ trì: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có TTHC.

- Yêu cầu thực hiện:

+ Bổ sung, nâng cấp và tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở cấp Bộ lên một địa chỉ chung tại cổng thông tin điện tử của Bộ. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Đề xuất Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

+ Xây dựng lộ trình đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc liên thông giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa các đơn vị thuộc Bộ; giữa Bộ với Chính phủ và các Bộ ngành khác; giữa Bộ với các địa phương.

+ Tổ chức đào đạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước ngành công thương ở các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước ngành công thương.

+ Thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Tiến độ hoàn thành: Năm 2016.B. Kế hoạch ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm pháp lý hoá cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 của Bộ Công Thương

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ công trực tuyến ngành công thương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các đơn vị có TTHC

- Yêu cầu thực hiện:

+ Xây dựng Thông tư về dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

+ Xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Bộ Công Thương theo hướng áp dụng nâng cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% TTHC thực hiện ở cấp Bộ, tích cực đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số TTHC phổ biến, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp.

+ Kiểm soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đảm bảo 100% văn bản ban hành mới có chứa đựng TTHC thực hiện ở cấp Bộ được nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ 3 trở lên.

- Tiến độ hoàn thành: Năm 2016.C. Phân công thực hiện

1. Vụ Pháp chế

- Rà soát, đơn giản hóa định kỳ và đột xuất thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC ngành công thương, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

- Rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan đến TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896.

- Hoàn thành trong năm 2016 việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ công trực tuyến ngành công thương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng nâng cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% TTHC thực hiện ở cấp Bộ, tích cực đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số TTHC phổ biến, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp.

- Kiểm soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đảm bảo 100% văn bản ban hành mới có chứa đựng TTHC thực hiện ở cấp Bộ được nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ 3 trở lên.

- Hoàn thành trong năm 2016 việc nâng cấp trang thông tin điện tử về kiểm soát TTHC của Bộ.

- Duy trì cập nhật và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của Bộ.

- Phổ biến, tuyên truyền về việc ứng dụng và sử dụng các hệ thống điện tử về cơ sở dữ liệu về TTHC, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động này.

2. Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin

- Đề xuất Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng lộ trình đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc liên thông giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa các đơn vị thuộc Bộ; giữa Bộ với Chính phủ và các Bộ ngành khác; giữa Bộ với các địa phương.

- Hoàn thành trong năm 2016 việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% TTHC thực hiện ở cấp Bộ. Tích cực triển khai nâng cấp một số TTHC thực hiện ở cấp Bộ lên cấp độ 4.

- Xây dựng, ban hành và hàng năm cập nhật danh sách các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 đối với các TTHC thực hiện ở cấp Bộ.

- Bổ sung, nâng cấp và tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở cấp Bộ lên một địa chỉ chung tại Cổng thông tin điện tử của Bộ. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Phổ biến, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến tới doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức đào đạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT ở các cơ quan nhà nước ngành công thương ở các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về CNTT và việc thuê dịch vụ CNTT; tăng cường năng lực cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước ngành công thương.

- Thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Thiết lập, vận hành và quản lý một hệ thống tiếp nhận phản hồi chung cho tất cả dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có TTHC tiến hành giải đáp thắc mắc và tiếp nhận góp ý một cách công khai, minh bạch thông qua hệ thống này.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động này.3. Cục Điều tiết điện lực

Ứng dụng CNTT, triển khai công tơ điện thông minh trong đo đếm điện năng từ xa (AMR), tiến tới xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh (AMI). Giám sát, đảm bảo tiến độ hoàn thành hệ thống đo đếm điện từ xa của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 01 tháng 01 năm 2018.4. Tổng Cục Năng lượng

Hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 việc thực hiện chứng nhận dán nhãn năng lượng qua mạng điện tử.5. Văn phòng Bộ

- Triển khai ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.

- Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ theo kế hoạch và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Công khai minh bạch TTHC, thời gian giải quyết trên mạng Internet và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết TTHC. Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các TTHC.6. Vụ Tài chính

- Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin làm việc với Bộ Tài chính về ghi loại chi CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách như quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006, hướng dẫn các đơn vị trong Bộ thực hiện từ năm 2016.

- Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sử dụng ngân sách chi cho khoa học và công nghệ cho công tác ứng dụng CNTT và các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.- Bố trí kinh phí chi thường xuyên nguôn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch hành động này.

7. Các đơn vị thuộc Bộ

- Hoàn thành trong năm 2016 việc rà soát, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ 3 trở lên đối với 100% TTHC thực hiện ở cấp Bộ. Tích cực triển khai nâng cấp một số TTHC thực hiện ở cấp Bộ lên cấp độ 4.

- Chủ động rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện các TTHC ngành công thương trong phạm vi chức năng, thẩm quyền quản lý.

- Rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan đến TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896 trong phạm vi chức năng, thẩm quyền quản lý.

- Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đề xuất Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng lộ trình đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc liên thông giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa các đơn vị thuộc Bộ; giữa Bộ với Chính phủ và các Bộ ngành khác; giữa Bộ với các địa phương.8. Vụ Thi đua khen thưởng

Phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đề xuất Lãnh đạo Bộ khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch hành động này.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị nghiên cứu, tìm hiểu rõ phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. Tập trung chỉ đạo quán triệt, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan của Đảng, Quốc hội và Kế hoạch hành động này, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Vụ Tài chính phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ bố trí đủ kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động này.

3. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Định kỳ hàng quý, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về Chính phủ điện tử.

4. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình Lãnh đạo Bộ để gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ, để tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về năng lực cạnh tranh của Việt Nam, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12./.  BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Huy Hoàng: upload -> doc
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
doc -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
doc -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
doc -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
doc -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương