BỘ CÔng thưƠng số: 1344/QĐ-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 22.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích22.13 Kb.
#6672

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
Số: 1344/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Nghị định số 7202/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động Cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, VP (CCHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim ThoaKẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính (CCHC) năm 2013 như sau:

1. Mục tiêu


- Nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;
- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung cải cách hành chính; giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Tăng cường công tác phối hợp thông tin với cơ quan báo, đài trong và ngoài ngành… đảm bảo thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện CCHC của Bộ và các đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Nội dung tuyên truyền


Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2013 của Bộ Công Thương tập trung vào những nội dung sau:
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ và của các đơn vị liên quan;
- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013;
- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Hình thức tuyên truyền


- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn…;
- Đăng tải các thông tin về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang thông tin Cải cách hành chính của Bộ…;
- Phối hợp với các Báo, tạp chí, truyền hình của Bộ tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về các nội dung cải cách hành chính của Bộ;
- In ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Đưa nội dung CCHC một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.
4. Kế hoạch triển khai các nội dung

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Cập nhật các văn bản, thông tin, bài viết có liên quan đến công tác CCHC của Bộ lên trang thông tin CCHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Tháng 01 - 12/2013

2

Tăng cường công tác tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 - 12/2012

3

Phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trong các hội nghị; hội thảo; trong các cuộc họp giao ban thường kỳ của Bộ,…

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01-12/2013

4

Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác bồi dưỡng và tuyển dụng công chức, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Tháng 01-12/2013

5

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin (Báo, Đài…) trong việc đưa tin, bài về triển khai Chương trình, Kế hoạch CCHC của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Báo Công Thương, Truyền hình Công Thương, các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01-12/2013

5. Kinh phí thực hiện


- Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trích từ nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2013 của Bộ;
- Huy động hỗ trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phục vụ công tác truyền thông về cải cách hành chính.

6. Tổ chức thực hiện


- Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của đơn vị mình bằng các hình thức cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị./.
Каталог: 3cms -> upload -> sct -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
File -> Phụ lục số 1 phâN ĐỊnh trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao đỘng cho cán bộ quản lý VÀ CÁc phòng (ban) nghiệp vụ Ở MỘT DOANH nghiệP
File -> Nghị ĐỊNH: Chương 1
File -> TÊn doanh nghiệP
File -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
File -> Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
File -> VĂn phòng chính phủ
File -> TÊn doanh nghiệP
File -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNH
File -> Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

tải về 22.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương