BỘ CÔng nghiệp số : 77/1999/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 36.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích36.31 Kb.
#21394

BỘ CÔNG NGHIỆP


Số : 77/1999/QĐ-BCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1999QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27/12/1990;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn ngành có số hiệu sau :

16 TCN 868-99 đến 16 TCN 877-99;

Soát xét 10 tiêu chuẩn ngành : 16 TCN 461-464; 470-472; 488; 490.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Thứ trưởng

Nơi nhận :

- Như trên,

- Lưu VP, CNCL.
Lê Quốc Khánh


PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 77/1999/QĐ-BCN, ngày 01/12/1999)TT

Tên tiêu chuẩn

Số hiệu tiêu chuẩn

1

2

3

1

Thiết bị hệ thống âm thanh

Phần 2.Thuật ngữ, định nghĩa chung và phương pháp tính toán16 TCN 868-99

2

Thiết bị hệ thống âm thanh

Phần 8: Bộ tự động điều chỉnh độ khuếch đại16 TCN 869-99

3

Thiết bị hệ thống âm thanh

Phần 12: Bộ nối dùng cho phát thanh và ứng dụng tương tự16 TCN 870-99

4

Thiết bị hệ thống âm thanh

Phần 17: Bộ chỉ thị âm lượng chuẩn16 TCN 871-99

5

Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông

Phần 2: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Lõi oxit từ dùng cho các cuộn cảm. Mức đánh giá A16 TCN 872-99

6

Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông

Phần 3: Quy định kỹ thuật từng phần: Lõi oxit từ dùng cho biến áp dải rộng16 TCN 873-99

7

Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông

Phần 3: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Lõi oxit từ dùng làm các biến áp dải rộng. Mức đánh giá A và B16 TCN 874-99

8

Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông

Phần 3: Quy định kỹ thuật từng phần: Lõi oxit từ dùng làm biến áp và cuộn cảm công suất16 TCN 875-99

9

Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông

Phần 4: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Lõi oxit từ dùng cho các biến áp và cuộn cảm công suất. Mức đánh giá A16 TCN 876-99

10

Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông

Phần 5: Quy định kỹ thuật từng phần: Lõi oxit từ dùng cho các biến áp và cuộn cảm có thể điều chỉnh được16 TCN 877-99

11

Tụ điện. Phương pháp thử quá áp (soát xét)

16 TCN 461-99

12

Điện trở. Phương pháp xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở (soát xét)

16 TCN 462-99

13

Điện trở. Phương pháp thử tải xung (soát xét)

16 TCN 463-99


1

2

3

14

Tụ điện. Phương pháp đo trở kháng (soát xét)

16 TCN 464-99

15

Tụ điện. Phương pháp xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của điện dung (soát xét)

16 TCN 470-99

16

Tụ điện. Phương pháp thử phóng nạp điện của tụ điện (soát xét)

16 TCN 471-99

17

Biến trở. Phương pháp kiểm tra tạp âm do chuyển dịch của trục động (soát xét)

16 TCN 472-99

18

Biến trở. Phương pháp đo điện trở nhỏ nhất của biến trở (soát xét)

16 TCN 487-99

19

Biến trở. Phương pháp kiểm tra đặc tính hàm biến đổi của biến trở (soát xét)

16 TCN 488-99

20

Biến trở. Phương pháp kiểm tra độ bền mòn của biến trở và công tắc biến trở

16 TCN 490-99Каталог: Images -> Upload
Upload -> BỘ thưƠng mại bộ TÀi chính số: 07/2007/ttlt-btm-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Upload -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
Upload -> THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
Upload -> BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
Upload -> Ubnd xã/THỊ trấN
Upload -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN

tải về 36.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương