BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------tải về 0.77 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#304
1   2   3   4   5   6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XEA. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe:

2- Địa chỉ:

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số:

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại:

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn:

Số máy: …………………………………………….. Số khung:

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe:

6- Địa chỉ:

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1)

8- Kèm theo:

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2)

Đăng ký sang tên Đăng ký sang tên, di chuyển

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)


…….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: …………………………….. BIỂN SỐ MỚI:DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

Nơi dán bản cà số máy
Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh:


CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_________________(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN


(Certificate moving vehicle title transfer)

XE (Vehicle): …………………………………….BIỂN SỐ (Number Plate):

1- Tên chủ xe (Owner's full name):

2- Địa chỉ (Address):

3- Số CMND (Identity Card N0): ……………… cấp ngày …./ …./ …. tại

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau (Characteristics of the vehicle):

Nhãn hiệu (Brand): ……………………………. Số loại (Model code):

Loại xe (Type): …………………………………. Màu sơn (Color):

Số máy (Engine No): …………………………. Số khung (Chassis No):

5- Nay sang tên cho chủ xe mới (Now to move the car to new vehicle owners)

6- Địa chỉ (Address)

7- Lý do sang tên, di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại) (reason for transfer):

8- Kèm theo giấy này có (attached documents)

Nơi dán bản cà số máy
Nơi dán bản cà số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe (I bear full responsibility before law for the papers in the car records). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về đăng ký và sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, di chuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán, cho, tặng, điều chuyển (New vehicle owners bear full legal responsibility for the registration and use of the vehicle used in accordance with the law have procedures for transfer, to move within 30 days of sale, donation, transfer).

10- Đề nghị cơ quan đăng ký: (1)

xem xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên (proposed vehicle registration agency considered and the procedures to name my car).


CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)


…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT…., ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện …..

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng, ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, TP.

Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio

XE (vehicle): …………………. BIỂN SỐ (license plate): ……………………..

Tên chủ xe (Owner's full name):Địa chỉ (Address):

Điện thoại (phone number): ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport): ………….. cấp ngày.…./ …./... tại

Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration):

Nhãn hiệu (Brand): …………………………. Số loại (Model code):

Loại xe (Type): ……………………………… Màu sơn (color):

Năm sản xuất (Year of manufacture): ………………… Dung tích (Capacity): cm3

Số máy (Engine No): ……………..……………… Số khung (Chassis No):

Lý do thu hồi (Reson for rovoke):

Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper):

Đề nghị (Proposal): (1)

thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration)

.. ngày (date) …. tháng …. năm ….
CHỦ XE (Owner's full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)


______________

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

Mẫu số 06
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an
……..(1)……
……..(2)……


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Rovoked certificate of license plate registration

XE (Vehicle): …………………. BIỂN SỐ (License plate):………………….

Theo đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe của: (3)

(4) chứng nhận:

Tên chủ xe (Owner’s full name):

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (phone number):

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): ……………. cấp ngày …./ …./….tại

Đã thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of license plate registration): ………………… đăng ký ngày (Date registration)Xe có đặc điểm dưới đây (vehicle of particular)

Nhãn hiệu (Brand): …………………………… Số loại (Model code):

Loại xe (Type): ……………………………….. Màu sơn (color):

Năm sản xuất (Year of manufacture): ………..…… Dung tích (Capacity): cm3

Số máy (Engine N0): ……………………… Số khung (Chassis N0):

Đã thu lại biển số xe (license plate was revoked); chứng nhận đăng ký xe (Registration Certificate)

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không có giá trị để đăng ký xe

(Certificate of license plate registration, license plate is not valid for vehicle registration).

Khi nhượng, bán xe chủ xe phải đến cơ quan (5)

đang quản lý xe này để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên, đổi chủ. (In case vehicle owner wants to sell the vehicle, come to vehicle managing agencise to withdram original documents to change the owner’s name)

Giấy chứng nhận này lập thành 02 bản (This certificate is mede into two copies)

- 01 bản lưu giữ tại cơ quan (one kept at the agency) (6)

- 01 bản giao cho chủ phương tiện (one handed to the owner)……, ngày (date) …. tháng …. năm ….
………(7)……..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


______________

(1) Ở Bộ ghi Bộ Công an; ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Công an tỉnh, TP;

(2) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở Tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

(3) Ghi tên chủ xe trong đăng ký xe;

(4) (5) (6) ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS; ở tỉnh, Tp trực thuộc TW ghi Phòng CSGT: ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

(7) ở Bộ ghi Cục trưởng; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ghi Trưởng phòng; ở CA cấp huyện ghi Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, TP.
Mẫu số 07
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an
CÔNG AN TỈNH ……….
PHÒNG CSGT

GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE …………….

Họ tên người xin cấp: ………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Số CMND (Hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế …………………..

…….….. cấp ngày …/…/… tại …………………………………………..

Phù hiệu có giá trị từ ngày …./…./…. đến ngày …./…../….

Số Phù hiệu: …………………………… ngày cấp: ……/……/…..

Ghi chú:

1. Kích thước của Phù hiệu: 100 mm x 100 mm

2. Biển số xe: ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB - 000.17)

3. Chữ số 01: là tháng; chữ số 2014 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát

4. Từ ngày …. đến ngày …: Ghi thời hạn được phép hoạt động trong nội địa

5. Số: … ngày cấp: / /2014: Số….: ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm.

6. Màu sắc của Phù hiệu: nền trắng, chữ và số màu đen.

7. Đóng dấu treo của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào giữa hàng chữ “Phù hiệu kiểm soát”.

Người được cấp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ làm thủ tục cấp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần cuống lưu tại cơ quan cấp


1 (số trang)Mẫu số 08
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


SỔ THEO DÕI

Xe ô tô khu kinh tế - Thương mại đặc biệt tạm nhập, tái xuấtSTT

Tên chủ phương tiện

Biển số xe

Được phép tạm nhập, tái xuất

Phù hiệu kiểm soát (số; ngày, tháng cấp)

CBCS làm thủ tục cấp phù hiệu (ký tên)

Ghi chú

Tờ khai phương tiện giao thông vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất (số; ngày, tháng cấp của cơ quan Hải quan)

Ngày, tháng tạm nhập

Ngày, tháng tái xuấtMẫu số 09
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE MÁY

1. Mặt trước:2. Mặt sau:

Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu:
Ở TRUNG ƯƠNG

Ở ĐỊA PHƯƠNG

(1)

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG

(2)

Ministry of Public Security

Tên địa phương + Province’s Public security

(Tên địa phương + city's Public securtity)(3)

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG; CÔNG AN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, TP TRỰC THUỘC TỈNH

(4)

Railway and Road Traffic Police Department

The traffic police Division; Police Section of district, towns and city levels directly under the province

(5)

HÀ NỘI

TÊN ĐỊA PHƯƠNG

(6)

CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG; TRƯỞNG CA QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, TP TRỰC THUỘC TỈNH

Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy kích thước 85,6 x 53,98 mm được in trên nền giấy màu xanh, hoa văn hình Công an hiệu


Mẫu số 10
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an


CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ

1. Mặt trước:2. Mặt sau:

Ghi chú:

Ký hiệu trong mẫu:


Ở TRUNG ƯƠNG

Ở ĐỊA PHƯƠNG

(1)

BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG

(2)

Ministry of Public Security

Tên địa phương + Province’s Public security

(Tên địa phương + city's Public securtity)(3)

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

(4)

Railway and Road Traffic Police Department

The traffic police Division

(5)

HÀ NỘI

TÊN ĐỊA PHƯƠNG

(6)

CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

Chứng nhận đăng ký xe ô tô kích thước 85,6 x 53,98 mm được in trên nền giấy màu xanh, hoa văn hình Công an hiệu


Mẫu số 11
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương