BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.77 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC18
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

BIÊN BẢN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Hồi…….. giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm.... tại:…………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

……………..


Chúng tôi gồm:

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi ở trang…………… và……… của……………………………………………………………….

I. Phương pháp kiểm định:

1. Mẫu thử nghiệm:….……………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: ….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

II. Thiết bị kiểm định:

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

III. Kết quả kiểm định:

Số TT

Tên, quy cách phương tiện

Ký, mã hiệu

Đơn vị tính

Số Iượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Kết quả kiểm định các thông số kỹ thuật

Yêu cầu về thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn, Catalog

Nhận xét đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kết luận:

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành ….. bản./.

 

Người kiểm định
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện cơ quan kiểm định
(Ký tên, đóng dấu)

 

……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC19
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…../KĐ-PCCC

......., ngày… tháng… năm….

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại biên bản kiểm định ngày…… tháng……năm…… của………………………………………………………………..;

Xét đề nghị của…………………………………………………về việc kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tại văn bản số………, ngày…… tháng…… năm……,

………………………………(2)………………………………CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện…………………… ghi tại trang…………. của……………………….


……………………………………………………………………………

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

 


 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan Cảnh sát PCCC cấp giấy chứng nhận kiểm định;

 

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PCCC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH


(Kèm theo Giấy chứng nhận kim định số…………, ngày …/…/… của…… )

Số TT

Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện

Ký, mã hiệu

Đơn vị

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DẤU KIỂM ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu số PC20
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 
tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương