BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁYtải về 0.77 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8   9

A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý: (4)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………………………

II. Giao thông bên trong và bên ngoài:(5)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………………………

III. Nguồn nước phục vụ cha cháy: (6)

TT

Nguồn nước

Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)

Những điểm cần lưu ý

1

2

3

4

5

 

Bên trong:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên ngoài:

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tính chất, đặc điểm nguy him về cháy, n: (7)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (8)

1. Tổ chức lực lượng:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Tổ chức thường trực chữa cháy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở: (9)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY PHỨC TẠP NHẤT CÓ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NHIỀU ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA

I. Giả định tình huống cháy phức tạp nht: (10)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

II. Chiến thuật chữa cháy: (11)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. Tính toán lực lượng, phương tiện chữa cháy: (12)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

III. Lực lượng, phương tiện dự kiến huy động: (13)

TT

Đơn vị được huy động

Điện thoại

Số người được huy động

Số lượng, chủng loại phương tiện được huy động

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tổ chức triển khai chữa cháy:

1. Nhiệm vụ của lực lượng tại chỗ: (14)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: (15)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

………


3. Nhiệm vụ của các lực lượng khác: (16)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

………


V. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện để chữa cháy tình huống cháy phức tạp nht: (17)

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG KHÁC (18)

I. Tình huống 1:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

………


II. Tình huống 2:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

………


Tình huống ...

D. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (19)

TT

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh lý

Người xây dựng phương án ký

Chỉ huy đơn vị xây dựng phương án duyệt ký

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (20)

TT

Ngày, tháng,năm

Nội dung, hình thức học tập, thực tập

Tình huống cháy

Lực Iượng, phương tiện tham gia

Nhận xét, đánh giá

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày …../…../…..
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

(21)…………………………


(Ký tên, đóng dấu)

……, ngày …../…../…..
CHỈ HUY ĐƠN VỊ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(22)…………………………
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

CÁN BỘ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

(23)…………………………


(Ký, ghi rõ họ tên)


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương