BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.77 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ghchú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có); (2) Tên cơ quan, tổ chức thực hiện cam kết; (3) Ghi tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương nơi quản lý cơ sở (phương tiện) thực hiện cam kết); (4) Người đúng đầu cơ sở/chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền hợp pháp;

(5) Cam kết cho cơ sở ghi: Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/3003;

- Cam kết cho phương tiện giao thông cơ giới ghi: Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003;

(6) Ghi tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu phương tiện giao thông) phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết; (7) Danh sách các tài liệu gửi kèm theo; (8) Ghi tên cơ sở (tên hoặc ký hiệu phương tiện giao thông) phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết; (9) Chức danh người cam kết.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC07
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…..………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ hoạt động

……………………..(3)……………………..Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ hoạt động đối với: (4)………………………………………….

Địa chỉ………………………………………….………………………………………………….

Do Ông/bà:……………………………là (5)………………………………………….………

từ ...giờ ... phút, ngày.... tháng.... năm.... đến... giờ,… phút, ngày... tháng... năm...Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ... giờ ....phút, ngày....tháng.... năm ...

Điều 3. Ông/bà:………………………………………….có trách nhiệm thi hành Quyết định này và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………….;
- Lưu: ……...

……….……….(6)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan của người ra quyết định; (3) Thẩm quyền ban hành quyết định; (4) Tên cơ sở, phương tiện, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ;(5) Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; (6) Chức danh của người ra quyết định.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC08
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…../………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phục hồi hoạt động

……………………..(3)……………………..Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi hoạt động đối với: (4)………………………………………….

Địa chỉ………………………………………….………………………………………………….

Do Ông/bà:……………………………là (5)………………………………………….………

Trước đó đã bị tạm đình chỉ hoạt động theo Quyết định số…………… ngày.... tháng.... năm....Điều 2. Kể từ ... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm ... Quyết định số………ngày.... tháng.... năm.... hết hiệu lực.

Điều 3. Ông/bà:………………………………………….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………….;
- Lưu: ……...

……….……….(6)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan của người ra quyết định; (3) Thẩm quyền ban hành quyết định; (4) Tên cơ sở, phương tiện, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ;(5) Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; (6) Chức danh của người ra quyết định.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC09
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…..………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn tạm đình chỉ hoạt động

……………………..(3)……………………..Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ quyết định tạm đình chỉ hoạt động số……. ngày……. tháng……. năm…… của………………….;

Căn cứ tình hình thực tế, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ tại (4)…………………….chưa được loại trừ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn tạm đình chỉ hoạt động đối với: (4)………………………………………….

Địa chỉ………………………………………….………………………………………………….

Do Ông/bà:……………………………là (5)………………………………………….……… từ... giờ... phút, ngày.... tháng.... năm.... đến... giờ, … phút, ngày... tháng...năm...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm ...

Điều 3. Ông/bà:………………………………………….có trách nhiệm thi hành Quyết định này và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………….;
- Lưu: ……...

……….……….(6)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan của người ra quyết định; (3) Thẩm quyền ban hành quyết định; (4) Tên cơ sở, phương tiện, địa điểm hoặc khu vực xuất hiện nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ;(5) Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; (6) Chức danh của người ra quyết định.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC10
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)

Tên cơ sở, thôn, ấp, bản: (1)

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp:…………

Điện thoại: …………

 

.., tháng ... năm ... 

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ (2)

A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. V trí địa lý: (3)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Phía Đông giáp: ................................................................................................................

- Phía Tây giáp: ..................................................................................................................

- Phía Nam giáp: .................................................................................................................

- Phía Bắc giáp:...................................................................................................................

II. Giao thông phục vụ chữa cháy: (4)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

…………………………………………………………….III. Nguồn nước chữa cháy: (5)

TT

Nguồn nước

Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)

Vị trí, khoảng cách nguồn nước

Những điểm cần lưu ý

I

Bên trong:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bên ngoài:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: (6)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (7)

1. Tổ chức lực lượng:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

…………………………………………………………….

2. Lực lượng thường trực chữa cháy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

…………………………………………………………….

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở: (8)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………


B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất: (9)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………

2. Tổ chức triển khai chữa cháy: (10)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………

3. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy: (11)

 

 

  

4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: (12)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………

II. Phương án xử lý các tình hướng cháy đặc trưng: (13)

1. Tình huống 1:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………

2. Tình huống 2:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

……………………

Tình huống..........................................................................................................................................

C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)

TT

Ngày, tháng, năm

Nội dung bổ sung, chỉnh lý

Người xây dựng phương án ký

Người phê duyệt phương án ký

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15)

Ngày, tháng, năm

Nội dung, hình thức học tập, thực tập

Tình huống cháy

Lực lượng, phương tiện tham gia

Nhận xét, đánh giá kết quả

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………., ngày ……./……/……
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(16)………………………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………., ngày ……./……/……
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(17)………………………..
(Ký, ghi rõ họ tên)


tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương