BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quangtải về 0.77 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.77 Mb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8   9

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang


 

BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY


(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014 của Bộ Công an)

……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC01
Ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:     /TDPCCC-…

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

- Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

- Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số ………………….ngày ……/……/……….. của:……………………………………………………………………………………

Người đại diện là ông/bà: ………………… Chức danh: …………………………

………………………………(2)………………………………

CHỨNG NHẬN:

(3)………………………….………………………….………………………….………………………….

Địa điểm xây dựng: ………………………….………………………….…………………………………

Chủ đầu tư/chủ phương tiện: ………………………….………………………….……………………..

Đơn vị lập dự án/thiết kế: ………………………….………………………….………………………….

Đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

………………………….………………………….………………………….……………………………..

………………………….………………………….………………………….……………………………..

theo các tài liệu, bản vẽ ghi ở trang 2.

Các yêu cầu kèm theo (4) ………………………….………………………….………………………….
Nơi nhận:
- …………….;
- …………….;
- Lưu: ……...

.., ngày… tháng… năm…
……….……….(5)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy in trên giấy khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu vàng nhạt, ở giữ có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan chủ quản; (2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt; (3) Tên dự án, công trình hoặc phương tiện giao thông cơ giới được duyệt; (4) Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện; (5) Chức danh của người ký giấy.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số….. TDPCCC-…., ngày... tháng ... năm ....)STT

TÊN TÀI LIỆU, BẢN VẼ

KÝ HIỆU

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU DẤU THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu số PC02
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 Quy cách:

- Kích thước: Chiều dài: 70 mm; Chiền rộng: 37 mm;

- Vạch chia cách mép trên 14mm, 1 nét, độ đậm 2pt;

- Khung viền: Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt

Nội dung:

+ Tên cơ quan chủ quản cấp trên: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 8, in hoa;

+ Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 8, in hoa, in đậm;

+ Đã thẩm duyệt: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; in hoa, in đậm;

+ Về phòng cháy và chữa cháy: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 10; in hoa, in đậm;

+ Số:….., ngày.../.../...: kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in thường.

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC03
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:     /QĐ-…

             ......., ngày… tháng… năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

…………….. (3) ……………..Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điểm của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ kết quả thm định h sơ thiết kế: (4)………………………………………………………….  của: (5)……………………………………………………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án/công trình với các nội dung sau:

1. Tên dự án/công trình: .........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ............................................................................................................

3. Quy mô: (diện tích, số tầng,...): ...........................................................................................

4. Tính chất sử dụng của dự án, công trình: .............................................................................

5. Đơn vị thiết kế: ..................................................................................................................

6. Đơn vị tư vấn thiết kế khác: (nếu có) ...................................................................................

7. Danh mục tài liệu, bản vẽ đã được thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:................. 


.............................................................................................................................................

Điều 2. ……………………………………(6) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- ………….;
- Lưu: ……...

……….……….(7)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có); (2) Tên cơ quan, tổ chức; (3) Thẩm quyền ban hành quyết định, (4) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; (5) Tên tổ chức, cá nhân thẩm định (nếu có); (6) Tên tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm thi hành; (7) Chức danh của người ký quyết định.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC04
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…../………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

BẢN CAM KẾT

Dự án/công trình đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi:……………………………………….(3)Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điểm của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Chủ đầu tư dự án/công trình:...................................................................................................

Người đại diện là ông/bà:……………………………………Chức danh...........................................

Xin cam kết:

1. Tên dự án/công trình: .........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ............................................................................................................

3. Quy mô: ............................................................................................................................

4. Tính chất sử dụng của dự án, công trình: .............................................................................

5. Đơn vị thiết kế: ..................................................................................................................

6. Đơn vị thi công: .................................................................................................................

7. Quyết định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số …. ngày…../…./…..

8. Khởi công xây dựng ngày: … tháng… năm….

Đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo đúng các quy định của pháp luật.

Công trình sẽ được đưa vào sử dụng kể từ ngày ... tháng ... năm...

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu: ……...

……….……….(4)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quan cấp trên (nếu có); (2) Tên cơ quan, tổ chức; (3) Tên sở Cánh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh; (4) Chức danh người ký cam kết.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC05
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

(3)………………………………………………..

Hồi….. giờ….. ngày….. tháng….. năm….., tại…..…..…..…..

Địa chỉ:…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…….

Chúng tôi gồm:

- Ông/bà:..…..…..…..…..….. Chức vụ:..…..…..…..…..….. cấp bậc:..…..…..…..…..…..

- Ông/bà:..…..…..…..…..….. Chức vụ:..…..…..…..…..….. cấp bậc:..…..…..…..…..…..

Đã tiến hành kiểm tra đối với..…..…..…..…..…....…..…..…..…..…....…..…..…..…..…....…

Đại diện là: Ông/bà:..…..…..…..…..….. Chức vụ:..…..…..…..…..…..

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(4)…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập xong hồi….. giờ….. ngày….. tháng….. năm….., gồm….. trang được lập thành ... bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

 


ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (5)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (6)
Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên; (2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra; (3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì; (4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá và kiến nghị kết luận; (5), (6) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

 


……..(1)………
……..(2)………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Mẫu số PC06
Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12/3/2014

Số:…../………..

......., ngày… tháng… năm….

 

 

BẢN CAM KẾT

Về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi:………………………………………………….(3)

Tôi là:……………………………………………………………………………………….(4)

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……….…, ngày cấp:……………… nơi cấp:……………………...

Đại diện cho Địa chỉ:………………………………………………………………………...

Điện thoại:…………………….. Fax:………………………………………………………..

Cam kết đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại (5)……………………………………….. đối với (6)……………………………………………, có các tài liệu gửi kèm như sau:

1. ...(7)

2. ...


Kể từ ngày….. tháng….. năm….. (8)…..….. chính thức đi vào hoạt động.

Tôi cam kết các nội dung trên là đúng và chịu trách nhiệm tổ chức duy trì liên tục các điều kiện trên, thông báo kịp thời cho quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….;
- Lưu: ……...

……….……….(9)……….……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương