Bé c ng an céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 180 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích180 Kb.
#53817
  1   2   3
TMPCCC


Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
----------
thuyÕt minh kü thuËt
hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y
Công trình: Nhà làm việc chi cục kiểm dịch thực vật vùng III

Địa điểm xây dựng : Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Cục bảo vệ thực vật – Chi cục kiểm dịch thực vật vùng III
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH MTV Cơ điện và PCCC An Việt Hưng

§µ N½ng, th¸ng 11/2022
thuyÕt minh kü thuËt
hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y
Công trình: Nhà làm việc chi cục kiểm dịch thực vật vùng III

Địa điểm xây dựng : Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Cục bảo vệ thực vật – Chi cục kiểm dịch thực vật vùng III
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH MTV Cơ điện và PCCC An Việt Hưng


Đà Nẵng, ngày…tháng 11 năm 2022


CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

Giíi thiÖu chung


C«ng tr×nh Nhµ lµm viÖc Chi côc kiÓm dÞch thùc vËt vïng III n»m trªn ®Þa bµn quËn Thanh Khª, §µ N½ng. §©y lµ c«ng tr×nh x©y dùng trªn diÖn tÝch gÇn 300m2 víi c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c nhau, ®©y lµ n¬i tËp trung nhiÒu ng­êi lµm viÖc, c¸c trang thiÕt bÞ, tµi s¶n m¸y mãc cã gi¸ trÞ lín nªn viÖc t¸c chiÕn ch÷a ch¸y cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay. Do ®Æc ®iÓm vµ møc ®é quan träng nªu trªn nªn viÖc ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ PCCC cho c«ng tr×nh lµ mét nhiÖm vô rÊt quan träng vµ thiÕt thùc. Thùc tÕ, trong thêi gian qua ®· xÈy ra nhiÒu vô ch¸y trªn ph¹m vi toµn Quèc g©y thiÖt h¹i lín vÒ ng­êi vµ tµi s¶n, lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ vµ an ninh chÝnh trÞ x· héi.tải về 180 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương