Bé b­u chÝnh, viÔn th ngtải về 399.44 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích399.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Bé b­u chÝnh, viÔn th«ngTCN

Tiªu chuÈn ngµnh


TCN 68 - 232: 2005


thiÕt bÞ v« tuyÕn l­u ®éng mÆt ®Êt cã ¨ng ten liÒn dïng chñ yÕu cho tho¹i t­¬ng tù

Yªu cÇu kü thuËt

Land Mobile Radio Equipment using an integral antenna

intended primarily for analogue speech
Technical Requirements
Hµ Néi - 2005

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.........................................................................................................6

1. Ph¹m vi ¸p dông 7

2. Tµi liÖu tham kh¶o 7

3. §Þnh nghÜa, ch÷ viÕt t¾t vµ ký hiÖu 8

3.1 §Þnh nghÜa 8

3.2 Ch÷ viÕt t¾t 9

3.3 C¸c ký hiÖu 10

4. Yªu cÇu chung 11

4.1 ThiÕt bÞ cÇn ®o kiÓm 11

4.1.1 Lùa chän kiÓu mÉu thiÕt bÞ ®Ó chøng nhËn hîp chuÈn 11

4.1.2 §Þnh nghÜa vÒ d¶i ®ång chØnh, d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n 11

4.1.3 §Þnh nghÜa c¸c lo¹i d¶i ®ång chØnh (AR1 vµ AR2) 11

4.1.4 Lùa chän c¸c tÇn sè 12

4.1.5 §o kiÓm thiÕt bÞ ®¬n kªnh lo¹i AR1 12

4.1.6 §o kiÓm thiÕt bÞ ®¬n kªnh lo¹i AR2 12

4.1.7 §o kiÓm thiÕt bÞ hai kªnh lo¹i AR1 12

4.1.8 §o kiÓm thiÕt bÞ hai kªnh lo¹i AR2 12

4.1.9 §o kiÓm thiÕt bÞ ®a kªnh (nhiÒu h¬n 2 kªnh) lo¹i AR1 13

4.1.10 §o kiÓm thiÕt bÞ ®a kªnh (nhiÒu h¬n 2 kªnh) lo¹i AR2 (d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n nhá h¬n d¶i ®ång chØnh) 13

4.1.11 §o kiÓm thiÕt bÞ ®a kªnh (nhiÒu h¬n 2 kªnh) lo¹i AR2 (d¶i tÇn c¸c kªnh cµi ®Æt s½n t­¬ng ®­¬ng d¶i ®ång chØnh) 14

4.2 §iÒu kiÖn ®o kiÓm, nguån ®iÖn vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng 14

4.2.1 C¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng vµ tíi h¹n 14

4.2.2 Nguån ®iÖn ®o kiÓm 14

4.2.3 C¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng 14

4.2.3.1 §é Èm vµ nhiÖt ®é b×nh th­êng 14

4.2.3.2 Nguån ®iÖn ®o kiÓm b×nh th­êng 15

4.2.4 C¸c ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n 15

4.2.4.1 NhiÖt ®é tíi h¹n 15

4.2.4.2 §iÖn ¸p nguån ®o kiÓm tíi h¹n 15

4.2.5 Thñ tôc ®o kiÓm víi nhiÖt ®é tíi h¹n 16

4.2.5.1 Thñ tôc ®o kiÓm víi thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng liªn tôc 16

4.2.5.2 Thñ tôc ®o kiÓm víi thiÕt bÞ ®­îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng kh«ng liªn tôc 17

4.3 C¸c ®iÒu kiÖn chung 17

4.3.1 TÝn hiÖu ®iÒu chÕ ®o kiÓm 17

4.3.2 ¨ng ten gi¶ 17

4.3.3 VÞ trÝ ®o kiÓm vµ s¬ ®å ®o chung cho c¸c phÐp ®o bøc x¹ 18

4.3.4 Chøc n¨ng tù ®éng ng¾t m¸y ph¸t 18

4.3.5 C¸ch bè trÝ c¸c tÝn hiÖu ®o kiÓm t¹i ®Çu vµo cña m¸y ph¸t 18

4.3.6 C¸ch bè trÝ c¸c tÝn hiÖu ®o kiÓm t¹i ®Çu vµo cña m¸y thu th«ng qua ¨ng ten ®o kiÓm hoÆc bé ghÐp ®o 18

4.3.7 Lµm c©m m¸y thu 18

4.3.8 C«ng suÊt ra ©m tÇn biÓu kiÕn cña m¸y thu 18

4.4 Gi¶i thÝch c¸c kÕt qu¶ ®o 18

5. Yªu cÇu kü thuËt 19

5.1 Tham sè m¸y ph¸t 19

5.1.1 Sai sè tÇn sè 19

5.1.1.1 §Þnh nghÜa 19

5.1.1.2 Giíi h¹n 19

5.1.1.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 19

5.1.2 C«ng suÊt bøc x¹ hiÖu dông 20

5.1.2.1 §Þnh nghÜa 20

5.1.2.2 Giíi h¹n 20

5.1.2.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 21

5.1.3 §é lÖch tÇn sè 24

5.1.3.1 §é lÖch tÇn sè cho phÐp cùc ®¹i 25

5.1.4 C«ng suÊt kªnh l©n cËn 27

5.1.4.1 §Þnh nghÜa 27

5.1.4.2 Giíi h¹n 27

5.1.4.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 27

5.1.5 Ph¸t x¹ gi¶ 28

5.1.5.1 §Þnh nghÜa 28

5.1.5.2 Giíi h¹n 29

5.1.5.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 29

5.1.6 TÇn sè qu¸ ®é cña m¸y ph¸t 32

5.1.6.1 §Þnh nghÜa 32

5.1.6.2 Giíi h¹n 32

5.1.6.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 33

5.2 Tham sè m¸y thu 36

5.2.1 §é nh¹y kh¶ dông trung b×nh (c­êng ®é tr­êng, tho¹i) 36

5.2.1.1 §Þnh nghÜa 36

5.2.1.2 Giíi h¹n 36

5.2.1.3 Ph­¬ng ph¸p ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm b×nh th­êng 37

5.2.1.4 Ph­¬ng ph¸p ®o trong ®iÒu kiÖn ®o kiÓm tíi h¹n 39

5.2.1.5 PhÐp ®o ®é suy gi¶m 40

5.2.2 §é triÖt nhiÔu cïng kªnh 41

5.2.2.1 §Þnh nghÜa 41

5.2.2.2 Giíi h¹n 41

5.2.2.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 41

5.2.3 §é chän läc kªnh l©n cËn 43

5.2.3.1 §Þnh nghÜa 43

5.2.3.2 Giíi h¹n 43

5.2.3.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 43

5.2.4 TriÖt ®¸p øng gi¶ 45

5.2.4.1 §Þnh nghÜa 45

5.2.4.2 Giíi h¹n 45

5.2.4.3 Giíi thiÖu ph­¬ng ph¸p ®o 46

5.2.4.4 S¬ ®å ®o 47

5.2.4.5 Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t 48

5.2.4.6 Ph­¬ng ph¸p ®o 49

5.2.5 TriÖt ®¸p øng xuyªn ®iÒu chÕ 50

5.2.5.1 §Þnh nghÜa 50

5.2.5.2 Giíi h¹n 50

5.2.5.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 50

5.2.6 NghÑt 52

5.2.6.1 §Þnh nghÜa 52

5.2.6.2 Giíi h¹n 52

5.2.6.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 52

5.2.7 Bøc x¹ gi¶ 54

5.2.7.1 §Þnh nghÜa 54

5.2.7.2 Giíi h¹n 54

5.2.7.3 Ph­¬ng ph¸p ®o 55

6. §é kh«ng ®¶m b¶o ®o 58Phô lôc A. (Quy ®Þnh) C¸c phÐp ®o bøc x¹ 59

Phô lôc B. (Quy ®Þnh) ChØ tiªu kü thuËt cho s¬ ®å ®o c«ng suÊt kªnh l©n cËn 72

Phô lôc C. (Quy ®Þnh) Minh ho¹ b»ng h×nh vÏ cho viÖc lùa chän thiÕt bÞ vµ tÇn sè phôc vô môc ®Ých ®o kiÓm 76

Phô lôc D. (Quy ®Þnh) Bé ph©n biÖt ®o kiÓm 78

Lêi nãi ®Çu
Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 232: 2005 "ThiÕt bÞ v« tuyÕn l­u ®éng mÆt ®Êt cã ¨ng ten liÒn dïng chñ yÕu cho tho¹i t­¬ng tù - Yªu cÇu kü thuËt" ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÊp thuËn nguyªn vÑn tiªu chuÈn EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03), cã tham kh¶o c¸c tµi liÖu ETS 300 296, EN 300 296-2, ETR 027, ETR 028 cña ViÖn Tiªu chuÈn ViÔn th«ng ch©u ¢u (ETSI).
Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 232: 2005 do ViÖn Khoa häc Kü thuËt B­u ®iÖn (RIPT) biªn so¹n theo ®Ò nghÞ cña Vô Khoa häc - C«ng nghÖ vµ ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2005/Q§-BBCVT ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2005 cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng.
Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 232: 2005 ®­îc ban hµnh d­íi d¹ng song ng÷ (tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh). Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp vÒ c¸ch hiÓu do biªn dÞch, b¶n tiÕng ViÖt ®­îc ¸p dông.
Vô Khoa häc - C«ng nghÖ

thiÕt bÞ v« tuyÕn l­u ®éng mÆt ®Êt cã ¨ng ten liÒn dïng chñ yÕu cho tho¹i t­¬ng tù

Yªu cÇu kü thuËt

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2005/Q§-BBCVT ngµy 17/08/2005 cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng)


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương