Aum Sri Sai Ramtải về 0.61 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Aum Sri Sai Ram

Mantra Pushpam

Transript – Mrs. Lakshmi Sridharan - Dubai


Table Of Contents


1. Invocation Prayer To Lord Ganês’a, Goddess Saraswati And Guru. 3

2. Ãrati Mantra To Lord Indra. Recited while Aarathi Is Offered to Lord Subrahmanya 3

3. Significance Of OM 3

4. Svasti Mantra 3

5. Pûrna Kumbha Mantra 4

6. Cognition Of Brahman 4

7. Ãrati Mantra To Kubera – Lord Of All Desires 4

8. Mantra Pushpam 4

9. Gâyatri Mantra 6

10. Sarva Dêva Gâyatri 6

11. S’ishya Anushâsanam 8

12. S’ânthi Panchakam 9

13. Durga Sûktam 10

14. Nîlâ Sûktam 11

15. S’ivopâsana Mantra 11

16. Purusha Sûktam 12

17. Nârâyana Sûktam 14

18. Vishnu Sûktam 16

19. S’ri Sûktam 17

19. Mêdha Sûktam 19

20. Durva Sûktam 20

21. Mr’ttika Sûktam 20

22. Bhû Sûktam 21

23. Ãyushya Sûktam 22

24. Bhâgya Sûktam 23

25. Navagraha Sûktam 24

26. Nârâyanopanishat 27

28. Shri Rudra Pras’na – Laghunyâsa 28

dhi sah naha | nê yan trê ba n’| 38

Yê tâ ma patayô Vi khâ Ka di Yê An shu vidh Pâ Pi Janâ Yê thâm 38

27. Chamaka Pras’na 39

Navagraha Sûktam 44


1. Invocation Prayer To Lord Ganês’a, Goddess Saraswati And Guru.

âm pa Ka mu shranânâ Tvâ na tig’m Havâmahê vim nâ ma vastamam | râ ma

Ga Ga Ka vî pa Jyêshta jam Brah

Nah bhih da nô ras jê nî

nâm Brahmanaspa  van ti sî Sâ nam | Pra vî Sa va Vâ bhir ji vati |

ta Shr’n nû da Dê tî vâ


ma ya ya tyai ri

nâ tra vatu | shâ Namaha | va Namaha | Na ha | Ha Om ||

Dhî Vi Ganê Saras S’rî Gurubhyô ma hi

2. Ãrati Mantra To Lord Indra. Recited while Aarathi Is Offered to Lord Subrahmanya

vai yu va yâ ra ti

ghr’sh ra mâ taihi | Kâlair harit mâ naihi | Indrâ hi has yuk | nir bhrâsh vasanaha |

Ni sa pan Sa Ag vi


ta vi î cha

yushvê sikad kaha | rô varnai hi | Nit tênu râs va |

Vâ ru Samvatsa shu yâs ta
Su

Subrahmanyôgum Subrahmanyôgum brah yôm ||

man

3. Significance Of OM

om om om om om m | om

O Tad ma | O Tad yuhu | O Ta tma | O Tat yam | O Tatsarvam O Tatpu Namaha |

Brah vâ dâ sat rôr


ti Vis’

Antas’chara Bhû Guhâyâm va tishu |Tvam Yajnyastvam Vashatkârastvamindrastvag’m Rudrastvam

têshu mûr
tvam Ta

Vishnustvam Brahma Pra patihi |Tvam dâ Ã Jyô Ra mr’ Brha Bhûrbhu su rôm ||

jâ pa pô ti sôa tam ma vah va

4. Svasti Mantranê ma Pas’ jat is sas

ram Kar bhihs’r’ yâ Dêvâha | ram yê ksha ya râha | rairangai tush vâg’m

Bhad nu Bhad mâ bhir Sthi tu
bhi s’ê hi yu drô shra Nah vê

nû hi |Vya ma va Yadâ hu | ti In dha vâha | ti shâ va dâha |

ta Dê tam Svas Na Vrd Svas Pû Vis’
rish tir ti

ti târ A tanêmihi | ti Br’ pa dadhâtu | Om S’ân S’ân S’ân hi ||

Svas Nas kshyô Svas Nô has tih tih

5. Pûrna Kumbha Mantra


ma nê gê Mâ rê hi hâ

Na Kar nâna ja Dha Tyâ naikê Amr’ tva s’uhu | Pa Nâ Ni Gu yâm

Pra yâ na ta Na na kam tam Vi
ja ta ti | nis’ yâ ta â

bhrâ tadya yô s’an jnyâ su chi thah San sa gâdya yah s’ud satvâ ha |

dê Vi Vêdântavi na târ yô dha
Brah ân râ ri ê| ês’

Tê ma kê Parâ takâ Pa mr’ pa muchyan Sarvê pam ramê mabhû yat

lô tu lê tât ti Dahram vipâ Pa tam
pun ma nam min pâ

da kam ra dhya tam | ram gaga Vis’ô tas ya tas tadu si yam |

rî Pu Sagg’s Tatrâpi Dah kas dan tav
Sva tê ti yah ti rah va

Yô Vêdâdau rah dân cha tish taha |Tas kr’ Lî Pa Sa hês’ raha ||

prôktô Vê Pra Pra nasya Yah Ma

6. Cognition Of Brahman

âm ma tê pu î cha tim da

Yô Vaita Brah nô da mr’ nâ tâm rîm |Tasmai Brahma Brah cha yuh Kîr jân duhu ||

Vê A Vr’ mâ Ã Pra7. Ãrati Mantra To Kubera – Lord Of All Desires


ya ê | mô î ya mâ

jâ Prasahya hinê Na yam Vai s’ra nâ Kurmahê | Sa Kâ kâ kâ

Râjâdhirâ sâ Va va Mê mân ma ya


m | î Da ya ya ma

Mahyam rô Vai s’ra nô dâtu | râ Vais’ra nâ jâ Na ha ||

Kâmês’va va Kubê va Mahârâ ya


8. Mantra Pushpam

Yô da | pa ân Bha

pâm Push Vê Push vân jâ vâ Pa mân vati |

pam Pra s’u

m | pa ân Bha

dra Vâ pâm Pushpam Push vân jâ vâ Pa mân vati ||

Chan mâ A Pra s’u
da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã
ta ô ta da | ta

gnirvâ pâ ya nam | Yô gnê ya Vê Ã Vâ gnê ya nam |

A A mâ |Ãya | râ nam |Ãya | pô A râ |Ãya |

da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã


ta ta da | ta

yurvâ pâ ya nam | Yô yô ya Vê Ã Vai yô ya nam |

Vâ A mâ |Ãya | vâ râ nam |Ãya | pô Vâ râ |Ãya |
da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã
pan ta Yô pa ta da |

sau Vai Ta pâ ya nam | mu Ta ta ya Vê

A na mâ |Ãya | shya à nam |Ãya |

pa ta ta


à Vâ mu Ta ta ya nam | ya navân Bhavati |

pô A shya à Ã


da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã
ta ma ta da |

dra Vâ pâ ya nam | Yas’ dra sa ya Vê

Chan mâ A mâ | Ãya | Chan à nam | Ãya |
ma ta ta

à Vai dra sa ya nam | ya navân Bhavati |

Pô Chan à Ã
da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã
ksha ta ksha ta da |

Na trâ Vâ pâ ya nam | Yô Na trânâ ya Vêni A mâ | Ãya | mâ nam | Ãya |
ksha ta ta

à Vai Na trânâ ya nam | ya navân Bhavati |

pô mâ Ã
da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã
ta yas ta da |

jan Vâ pâ ya nam | Yah jan ya Vê

Par yô A mâ | Ãya | Par yâ nam | Ãya |

yas ta ta

à Vai jan ya nam | ya navân Bhavati |

Pô Par yâ Ã


da | Yô ta da | ta

Ya vam Vê pâ ya Vê ya navân Bhavati ||

Ê mâ nam Ã
ta sam ta da |

rô Vâ pâ ya nam | Yas vat ras ya Vê

Samvatsa A mâ | Ãya | sa yâ nam | Ãya |
Sam ta ta

à Vai vat ras ya nam | ya navân Bhavati |

pô sa yâ Ã
da | ô tish da | Tish

Ya vam Vê Yô psu Nâ Pra thi Vê Prat va thati ||

Ê vam tâm yê


: groups
groups -> Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương